czwartek, 7 grudnia, 2023
spot_img

Powstaje „Platforma Żywnościowa”

spot_imgspot_img

Podpisano memorandum

W piątek, 27 września 2019 roku, Konsorcjum Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych, podpisało memorandum w sprawie współpracy z firmą „Elewarr” Sp. z o.o., w celu stworzenia sieci magazynów autoryzowanych, przeznaczonych do przechowywania zbóż będących przedmiotem obrotu giełdowego na tzw. „Platformie Żywnościowej”. Bazą do tego rodzaju współdziałania będą magazyny zbożowe, znajdujące się w posiadaniu „Elewarr” Sp. z o.o. i spółek zależnych.

Cele memorandum

W swoim memorandum Grupa Kapitałowa GPW, wyraziła wolę podjęcia działań zmierzających do budowy systemu autoryzowanych magazynów, przeznaczonych do przechowywania zbóż będących przedmiotem obrotu na giełdowym rynku rolnym. W zakres planowanych przedsięwzięć wejdą też konsultacje dotyczące koncepcji regulacji funkcjonowania giełdowego rynku towarów rolno-spożywczych. Planuje się także wymianę doświadczeń i eksperckiej wiedzy z zakresu funkcjonowania magazynów zbożowych, przechowywania zbóż, jak również dalszej działalności, związanej z obrotem towarami rolno-spożywczymi.

W podpisanym w piątek dokumencie, stwierdzono również, że autoryzowane magazyny będą gwarantem i wykonawcą rozliczenia transakcji w towarze, zawieranych na giełdowym rynku rolnym.
Podejmowane działania zmierzać będą do uruchomienia tzw. „Platformy Żywnościowej”, czyli kluczowego projektu strategicznego, wspierającego rozwój sektora rolniczego w Polsce. Powstanie giełdowego rynku rolnego (ujętego w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju), to także jedna z najważniejszych  inicjatyw zawartych w Strategii #GPW2022.

 

Spotkanie w Zamojskich Zakładach Zbożowych

Memorandum dotyczące współpracy, w ramach projektu pod nazwą, „Platforma Żywnościowa”, podpisane zostało w piątek, 27 września 2019 r., w Zamojskich Zakładach Zbożowych Sp. z o.o., podczas spotkania z udziałem: Wiceprezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Sasina, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Leszka Skiby, Prezesa Zarządu GPW Marka Dietla, Prezesa Zarządu „Elewarr” Sp. z o.o. dr. Daniela Alain’a Korony, a także reprezentantów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

 

O wsparciu dla polskiego rolnictwa

Z okazji podpisania memorandum GK GPW, zorganizowano konferencję prasową, podczas której głos zabrał Wicepremier Jacek Sasin. Polityk podkreślał, że powstanie „Platformy Żywnościowej”, w sposób znaczący wzmocni pozycję polskiego rolnika, czyli istotne ogniwo krajowej gospodarki. Fakt ten przyczyni się też do wzrostu transparentności obrotu gospodarczego. Zdaniem Jacka Sasina, polskie rolnictwo i polska wieś, mogą być lokomotywą krajowego wzrostu gospodarczego, dlatego uruchomienie „Platformy”, jest krokiem w stronę realnej poprawy sytuacji rolników i konsumentów.

Wypowiedź tę uzupełnił Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski, który stwierdził, że „Platforma Żywnościowa” dedykowana będzie głównie producentom zbóż i innych trwałych produktów. Na  przykład tych, które są w obrocie na głównych giełdach światowych, na przykład w Chicago albo w Paryżu.

Minister oświadczył też, że produkty te będą także przedmiotem obrotu na polskiej giełdzie.
Szef resortu rolnictwa poinformował zebranych, że utworzenie „Platformy” przyczyni się do koncentracji podaży krajowych towarów rolno-spożywczych. Umożliwi także zawieranie kontraktów terminowych, czyli de facto, stworzy możliwość ustalania cen transakcyjnych zbiorów, z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.
Dodajmy, że uruchomienie „Platformy Żywnościowej” zostało ujęte w rządowej „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

Ponadto, jak zapewniał Leszek Skiba, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, „Platforma Żywnościowa” pozwoli rolnikom na większe zyski z produkcji rolnej, co stworzy szansę na zwiększony ich udział w marży, a także wpłynie na spadek cen oferowanych konsumentom.

Studium wykonalności „Platformy Żywnościowej”

W ramach projektu uruchomienia „Platformy Żywnościowej” GK GPW, przygotowała już studium wykonalności oraz opracowała dokumentację operacyjną. Dokumenty te charakteryzują organizację przyszłego  giełdowego rynku rolnego.
Wiadomo też, że w fazie pilotażowej wdrażania projektu, możliwe będzie rozpoczęcie obrotu dla jednego produktu rolnego, w tym przypadku, dla pszenicy konsumpcyjnej.
Ponadto, w pierwszej kolejności, przewiduje się stworzenie rynku bazowego z fizyczną dostawą towarów, a w dalszej perspektywie, rozważa się też uruchomienie rynku terminowego.

 

Zespół ekspertów i harmonogram prac

Grupa Kapitałowa GPW, do realizacji projektu pn. „Platforma Żywnościowa”, powołała zespół złożony z ekspertów w dziedzinie obrotu instrumentami na rynku finansowym oraz towarowym. Harmonogram prac przewiduje, że obrót towarami rolnymi podjęty zostanie w II kwartale przyszłego roku.
W powyższym kontekście, dodać należy, że Prezes Zarządu GPW Marek Dietl, podczas piątkowego spotkania, podziękował ekspertom z: GK GPW, Towarowej Giełdy Energii oraz z Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych, za sprawne wdrażanie projektu.

 

Planowane działania Spółki „Elewarr”

Dodajmy, że Prezes Zarządu „Elewarr” Sp. z o.o. dr Daniel Alain Korona zaznaczył, że podpisanie umowy na stworzenie sieci autoryzowanych magazynów, to jeden z kluczowych elementów kształtowania architektury całego rynku.

Prezes Zarządu Spółki „Elewarr”, zapewnił też że podległa mu firma, nie tylko zamierza uczestniczyć w uruchomieniu projektu handlu giełdowego zbożem, lecz będzie także prowadzić swój obrót zbożowy na bazie oferowanych usług, przy wykorzystaniu tworzonej platformy żywnościowej

 

Funkcje i finansowanie „Platformy Żywnościowej”

Wiadomo też, że Giełda Papierów Wartościowych, Izba Rozliczeniowa i Magazyny Autoryzowane, stanowić będą podstawę funkcjonowania „Platformy Żywnościowej”.
Natomiast sieć autoryzowanych magazynów, pokrywając docelowo obszar całej Polski, umożliwi fizyczne rozliczanie transakcji z dostawą towaru. Ponadto, na giełdowym rynku rolnym, autoryzowane magazyny odpowiadać będą za: weryfikowanie oraz jakość przechowywanego towaru, będącego w obrocie giełdowym; ewidencjonowanie towaru; rozliczenie transakcji w towarze i fizyczną dostawę produktów.
Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych odpowiadać będzie za obsługę zabezpieczeń i rozliczeń finansowych. Z kolei, Spółka „Elewarr” zapewni prawidłowy przepływ towarów rolno-spożywczych.

W ramach działań przygotowawczych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, powierzyło Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, zadanie skoordynowania wdrażania projektu pod nazwą „Platforma Żywnościowa”. KOWR objął też funkcję lidera konsorcjum, w skład którego weszły także: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego.
Dodajmy, że środki na sfinansowanie kosztów realizacji projektu pod nazwą „Platforma Żywnościowa”  pochodzić będą z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu GOSPOSTRATEG.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródła: www.gov.pl www.gpw.pl
Foto aut.: Robert Gorczyński

 

 

 

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników