czwartek, 23 maja, 2024
spot_imgspot_img

Rozwój usług rolniczych – trwają nabory

spot_img

Trwa nabór wniosków!

Przypomnijmy: do 20 listopada 2019 roku, Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przyjmują wnioski o pomoc na inwestycje z zakresu: “Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”, Poddziałanie 6.4., pod nazwą: „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020.

Beneficjenci wsparcia

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki  organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które jako mikro- lub małe przedsiębiorstwa, prowadzą działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych, w zakresie co najmniej jednego z poniższych kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności:

  • 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
  • 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
  • 01.63.Z – Działalność usługowa następująca po zbiorach.

i przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Wysokość wsparcia

Refundacji podlega do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się m.in.: koszty zakupu lub leasingu (zakończonego przeniesieniem prawa własności) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług, wdrożenia systemu zarządzania jakością, opłat za patenty i licencje.
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł na jednego beneficjenta.

Warto wiedzieć, że…

Wsparcie nie obejmuje zakupu nieruchomości, rzeczy używanych, jak także kosztów robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT.
Ponadto, z pomocy nie mogą skorzystać podmioty, które już wcześniej, otrzymały wsparcie w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW na lata 2007-2013.
UWAGA! Warunek ten dotyczy wnioskodawcy, a nie małżonka.

Zasady kwalifikacji i kryteria wyboru

Wnioski poddane zostaną ocenie. O kolejności przysługiwania pomocy (odrębnie dla województwa mazowieckiego i łącznie pozostałych województw), decydować będzie suma punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru: innowacyjność; ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko; realizacja inwestycji w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym; nieuzyskanie pomocy finansowej w ramach PROW na lata 2007-2013, w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” lub działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” lub działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach tych działań.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR, pod linkiem:
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/rusza-nabor-wnioskow-na-rozwoj-uslug-rolniczych-kopiuj-1.html

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: www.arimr.gov.pl

Bernadetta Ryńska
Bernadetta Ryńska
Rolnik z pasji i wykształcenia, doświadczenie czerpie prowadząc rodzinne gospodarstwo. Zainteresowania: hodowla roślin, nasiennictwo, innowacje w rolnictwie.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników