piątek, 21 czerwca, 2024
spot_img

Dopłaty do nasion 2024 – wystartował nabór wniosków. Sprawdź stawki!

spot_img

Można już ubiegać się o dopłaty do materiału siewnego. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Sprawdź do kiedy trwa nabór, obowiązujące stawki i jakie wymogi musisz spełnić, by otrzymać wsparcie w kampanii 2024

Dopłaty do nasion 2024 – termin naboru

Od 25 maja do 10 lipca 2024 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie dopłat z tytułu zużycia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wsparcie to ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Jak złożyć wniosek na dopłaty do nasion 2024?

Aby złożyć wnioski wraz z wymaganymi załącznikami, należy udać się do kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. Wnioski można składać osobiście w kancelarii Biura Powiatowego, przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP lub platformy mObywatel, lub wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora publicznego (na przykład Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną na adres Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Dla kogo dopłaty do materiału siewnego 2024?

O dopłaty do materiały siewnego mogą starać się producenci rolni, w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty. 

Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.

Stawki dopłaty do nasion 2024

Stawki dopłat do materiału siewnego w 2024 r. wynoszą:

– dla materiału siewnego konwencjonalnego:

 • 65 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych;
 • 115 zł – w przypadku roślin strączkowych;
 • 350 zł – w przypadku ziemniaków.

– dla materiału siewnego ekologicznego:

 • 78 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych;
 • 138 zł – w przypadku roślin strączkowych;
 • 420 zł – w przypadku ziemniaków.

Gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami do materiału siewnego

Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologiczny materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:

 1. Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto;
 2. Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
 3. Ziemniak.

Minimalna ilość nasion

Minimalna ilość materiału siewnego jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, określona jest w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi w przypadku:

 1. odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej – 150 kg;
 2. odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej – 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
 3. pszenicy twardej – 150 kg;

   3a) pszenica orkisz – 200 kg;

 1. odmiany populacyjnej żyta – 90 kg albo 2 jednostki siewne;
 2. odmiany syntetycznej żyta – 80 kg;
 3. odmiany mieszańcowej żyta – 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
 4. odmiany populacyjnej jęczmienia – 130 kg;
 5. odmiany mieszańcowej jęczmienia – 90 kg albo 2 jednostki siewne;
 6. pszenżyta – 150 kg;
 7. owsa zwyczajnego – 150 kg;
 8. owsa nagiego – 120 kg;
 9. owsa szorstkiego – 80 kg;
 10. łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) – 150 kg;
 11. grochu siewnego (odmiany roślin rolniczych) – 200 kg;
 12. bobiku – 270 kg;
 13. wyki siewnej – 80 kg;
 14. soi – 120 kg;
 15. ziemniaka – 2000 kg;
 16. mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych w pkt 1-17 – 140 kg;

mieszanek zbożowych sporządzonych z materiału siewnego odmian pszenicy orkisz – 200 kg.

Warunki uzyskania dopłaty

O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany może ubiegać się producent rolny, który:

1. Posiada działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami, o  łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, przy czym za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, będącego użytkiem rolnym obejmujący nie więcej niż jedną grupę upraw, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego;

2. Zużył do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologiczny materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany na gruntach rolnych będących w jego posiadaniu:

 • materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologiczny materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany został wytworzony:
  • przez przedsiębiorcę wpisanego do ewidencji przedsiębiorców, o której mowa w przepisach o nasiennictwie, lub
  • w gospodarstwie rolnym posiadanym przez rolnika wpisanego do ewidencji rolników, o której mowa w przepisach o nasiennictwie, lub
 • materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologiczny materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany został zakupiony:
  • od przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym, o której mowa w przepisach o nasiennictwie, albo
  • od rolnika prowadzącego obrót materiałem siewnym wytworzonym w posiadanym gospodarstwie rolnym, wpisanego do ewidencji rolników, o której mowa w przepisach o nasiennictwie, albo

od podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Limit pomocy

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć wysokości 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych).

Przy czym jeśli producent rolny jest powiązany osobowo lub kapitałowo z innym/i podmiotem/ami to limit 20 000 euro należy odnieść do „jednego przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013.

Załączniki do wniosku – obowiązkowe

Do wniosku o przyznanie dopłaty producent rolny zobowiązany jest dołączyć:

1. Kopię:

 • faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionej od dnia 15 lipca 2023 r. do dnia 15 czerwca 2024 r., pod warunkiem że materiał ten został zużyty w tym okresie do siewu lub sadzenia; i/lub
 • dokumentu wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionego w roku, w którym materiał ten został zużyty do siewu lub sadzenia (w terminie od dnia 15 lipca 2023 r. do dnia 15 czerwca 2024 r.), jeżeli producent rolny (przedsiębiorca wpisany do ewidencji przedsiębiorców dokonujących obrotu materiału siewnego lub rolnik prowadzący obrót materiałem siewnym wpisany do ewidencji rolników) zużył materiał siewny do siewu lub sadzenia w posiadanym przez siebie gospodarstwie rolnym.

Faktura zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz dokument wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany powinny zawierać w szczególności:

 1. datę sprzedaży lub wydania z magazynu materiału siewnego,
 2. nazwę gatunku i odmiany,
 3. kategorię lub stopień kwalifikacji materiału siewnego,
 4. numer partii materiału siewnego,
 5. informację o tym, że materiał siewny jest produktem ekologicznym – w przypadku ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

W przypadku materiału siewnego mieszanek gatunków roślin uprawnych objętych systemem dopłat ww. dokumenty są zwolnione z posiadania informacji wymienionych w lit. b i c.

2. Oryginał albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym albo organ który wydał dokument albo upoważnionego pracownika ARiMR kopię:

 • Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub innej pomocy de minimis (pomoc de minimis i pomoc de minimis w rybołówstwie), jakie otrzymał w okresie trzech lat kalendarzowych od dnia złożenia wniosku, np. jeśli wniosek o przyznanie dopłaty zostanie złożony w ARiMR w dniu 25.05.2024 r., należy podać informacje o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub innej pomocy de minimis otrzymanej począwszy od dnia 26.05.2021 r. do dnia 25.05.2024 r.

albo złożyć oświadczenie (sekcja V wniosku) o wielkości ww. pomocy de minimis otrzymanych w tym okresie.

Załączniki do wniosku – dodatkowe

Producent rolny powinien również dołączyć (wzory załączników umieszczone poniżej, w sekcji „Materiały”):

1) Oświadczenie w sprawie składu mieszanki materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Składane w sytuacji, gdy producent rolny wnioskuje o przyznanie dopłaty do mieszanki zbożowej lub mieszanki pastewnej zakupionej od podmiotu upoważnionego do obrotu materiałem siewnym

2) Oświadczenie w sprawie mieszanki materiału siewnego sporządzanej we własnym zakresie przez producenta rolnego

Składane w sytuacji, gdy producent rolny wnioskuje o przyznanie dopłaty do mieszanki zbożowej lub mieszanki pastewnej, którą sporządził we własnym zakresie z zakupionego materiału siewnego (lub materiału siewnego wydanego z magazynu w przypadku podmiotów wpisanych do ewidencji przedsiębiorców lub rolników w rozumieniu przepisów o nasiennictwie);
W skład mieszanek sporządzonych przez wnioskodawcę we własnym zakresie mogą wchodzić jedynie składniki kwalifikowane, tj. posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany. Jeżeli mieszanka w swoim składzie będzie zawierała składniki kwalifikowane i takie, które nie posiadają ww. kategorii, tzw. nasiona niekwalifikowane, żaden ze składników tej mieszanki nie będzie mógł być objęty dopłatą.

3) Oświadczenie o łącznej powierzchni działek rolnych, obsianych lub obsadzonych gatunkami roślin uprawnych objętych dopłatami

Składane w sytuacji, gdy producent rolny w złożonym wniosku o przyznanie dopłaty ubiega się o dopłatę do powierzchni mniejszej niż 1 ha powinien wykazać, że posiada jeszcze inne działki rolne (w sumie o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha), na których wysiał/wysadził gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami;

4) Oświadczenie o położeniu upraw rolnych, które uległy zniszczeniu

Składane w sytuacji, gdy uprawy założone z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zostały zniszczone z powodu wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej.

Załączniki do wniosku – dodatkowe – udokumentowanie wystąpienia szkody

Nadto wnioskodawca zobowiązany jest udokumentować wystąpienie szkody, na powierzchni będącej przedmiotem wniosku, poprzez złożenie przynajmniej jednego dokumentu:

 1. protokół oszacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód;
 2. dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolnych, z którego wynika powierzchnia upraw, na których wystąpiła szkoda, sporządzony przez zakład ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł umowę ubezpieczenia upraw, co najmniej od jednego z tych ryzyk;
 3. zaświadczenie o wystąpieniu pożaru, w przypadku szkód w uprawach spowodowanych pożarem, wydawane przez właściwego ze względu na miejsce wystąpienia zdarzenia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
 4. protokół oględzin lub ostatecznego szacowania szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, sporządzony przez upoważnionego przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego lub inne podmioty uprawnione do szacowania szkód łowieckich na podstawie przepisów prawa łowieckiego;
 5. decyzję właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, wydaną na podstawie przepisów o ochronie roślin, nakazującą zniszczenie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia organizmów kwarantannowych;
 6. zaświadczenie wystawione przez odpowiedni organ administracji sporządzone w przypadku, gdy nie została powołana komisja przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód oraz uprawy nie zostały objęte umową ubezpieczenia. 

Jeżeli wnioskodawca nie udokumentuje szkody w sposób wskazany powyżej dopłata nie będzie przyznana lub w przypadkach gdy dopłata została przyznana przed uzyskaniem przez Kierownika BP ARiMR informacji o wystąpieniu szkody – wypłacona kwota dopłaty zostanie odzyskana jako kwota nienależnie lub nadmiernie pobrana.

Zmiana stanu faktycznego w stosunku do informacji zawartych w złożonych dokumentach

W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących informacji zawartych w złożonych dokumentach (np. otrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie lub pozostałych pomocy de minimis od innej jednostki organizacyjnej niż ARiMR, błędnych oznaczeń działek, zmiany właściciela gruntów itp.), producenci zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym Kierownika BP ARiMR.

Jeżeli wnioskodawca nie dokona zmian w złożonych dokumentach wszelkie błędy i nieścisłości obciążają producenta rolnego co w skrajnych przypadkach może skutkować odmową przyznania pomocy de minimis w rolnictwie lub odzyskaniem kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych.

Wypłata dopłaty

 1. Jeżeli wniosek o przyznanie dopłaty spełnia wymogi formalno-prawne oraz niezbędne warunki do przyznania dopłaty, Kierownik BP ARiMR wydaje decyzję o przyznaniu/ częściowym przyznaniu dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany;
 2. W przypadku braku przesłanek do przyznania dopłaty, Kierownik BP ARiMR wydaje decyzję o odmowie przyznania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany;
 3. Przyznaną producentowi rolnemu kwotę dopłaty ARiMR wypłaca w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji o przyznaniu/częściowym przyznaniu dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, na rachunek bankowy producenta rolnego wskazany we wniosku o przyznanie dopłaty.

źródło: MRIRW

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x