czwartek, 22 lutego, 2024

Wycinka drzew na działce rolnej i budowlanej – poradnik 2023

spot_img

Wycinka drzew na terenach rolnych stanowi kluczowy element procesu przywracania nieużytkowanych gruntów do użytkowania rolniczego. Warto zapoznać się z obowiązującymi przepisami, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. W poniższym poradniku przedstawiamy istotne informacje dotyczące wycinki drzew i krzewów na działkach rolnych w roku 2023.

Wycinka drzew na działce rolnej i budowlanej - poradnik 2023

Przepisy prawne dotyczące wycinki drzew na gruntach rolnych

Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3b ustawy o ochronie przyrody, możliwa jest wycinka drzew lub krzewów z nieużytkowanych gruntów rolnych bez konieczności uzyskania zezwolenia czy zgłoszenia, pod warunkiem, że grunt ten ma zostać przywrócony do użytkowania rolniczego. Istnieje jednak istotne ograniczenie – przepis ten obejmuje wyłącznie nieruchomości całkowicie nieużytkowane.

Co oznacza nieużytkowany grunt rolny?

Zgodnie z definicją zawartą w art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, grunt rolny to cała nieruchomość rolna. Odstępstwo od wymogu zezwolenia dotyczy jedynie gruntów, które nie są w żadnym stopniu użytkowane. Nie można zatem usuwać drzew z terenów, które są już częściowo wykorzystywane, na przykład na pastwiskach, wzdłuż rzek czy dróg na gruntach rolnych.

Kiedy można usuwać drzewa bez zezwolenia?

W przypadku gruntów rolnych przeznaczonych pod uprawy, art. 83f ust. 1 pkt 3b ustawy o ochronie przyrody umożliwia usunięcie drzew bez formalnego zezwolenia. Natomiast dla gruntów zalesionych czy zakrzewionych oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych, przepis ten nie ma zastosowania, gdyż są one przeznaczone do innych celów niż uprawy rolne. Wycinka drzew w tej sytuacji nie wchodzi w grę.

Usuwanie drzew na terenach leśnych

Warto zauważyć, że wycinka drzew na obszarach leśnych, czyli gruntach o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha pokrytych roślinnością leśną, nie ma zastosowania przepisów ustawy o ochronie przyrody. Decydujące jest określenie, czy dany teren spełnia kryteria lasu zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach. W niektórych przypadkach, przed usunięciem drzew na powierzchni powyżej 0,1 ha, należy uzyskać decyzję środowiskową.

W kwestiach dotyczących terenów zieleni i zadrzewień, to samorządy gminne mają ostateczne kompetencje. W razie wątpliwości dotyczących interpretacji przepisów (czy wycinka drzew będzie zgodna z prawem), zawsze warto zwrócić się o opinię do właściwego urzędu gminy .

Wycinka drzew na działce rolnej pod kątem budowy domu

Dla wielu inwestorów, zakup działki rolnej w celu budowy domu stanowi atrakcyjną opcję ze względu na niższą cenę nieruchomości. Niemniej jednak, aby zrealizować planowaną budowę, konieczne jest zmienienie przeznaczenia gruntu i wyłączenie go z produkcji rolnej. Niektórzy decydują się na wycinkę drzew w nadziei na lepsze przygotowanie terenu pod budowę. Warto jednak zaznaczyć, że zasady dotyczące usuwania drzew z terenów rolnych nie stosują się w tym przypadku, ponieważ celem wycinki jest inny niż użytkowanie rolnicze. To samo dotyczy rolników planujących wycinkę drzew w celu utworzenia siedliska, co również nie kwalifikuje się bezpośrednio jako użytkowanie rolnicze.

Wycięcie drzewa na działce budowlanej. Czy potrzebuje zezwolenia?

Jeśli planujesz przeprowadzić wycinkę drzew na działce budowlanej, której jesteś właścicielem, zazwyczaj nie będziesz musiał uzyskiwać zezwolenia – o ile oczywiście celem tej wycinki nie jest prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku własnych gruntów, możesz swobodnie usuwać drzewa owocowe oraz wszelkie krzewy, których obszar nie przekracza 25 m², bez konieczności formalnych procedur. Dodatkowo, do wycinki bez konieczności uzyskania zezwolenia kwalifikują się również drzewa i krzewy uszkodzone.

Warto jednak pamiętać, że istnieją wyjątki od tej zasady, Konieczność pozwolenia wymagane jest wtedy, gdy obwód rośliny na wysokości 5 m przekracza:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Dodatkowo, istnieją sytuacje, gdzie niezbędne jest uzyskanie pozwolenia, nawet jeśli jesteś właścicielem działki. Takie przypadki obejmują sytuacje, gdy nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków lub znajduje się na granicy parku narodowego albo rezerwatu przyrody. W takich sytuacjach konieczne jest złożenie wniosku do regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub dyrektora parku narodowego, a decyzję podejmuje się na podstawie przepisów dotyczących ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego.

Wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew na działce. Co musi zawierać?

Aby otrzymać zgodę na wycinkę drzew na swojej działce, konieczne jest przygotowanie formalnego wniosku, który zostanie rozpatrzony przez właściwe władze. Organami kompetentnymi do wydawania pozwoleń są wójt, burmistrz lub prezydent miasta, zależnie od lokalizacji nieruchomości. Wnioskodawca powinien dostarczyć szczegółowe informacje, takie jak: 

 • imię, nazwisko i adres właściciela nieruchomości,
 • oświadczenie o prawie własności nieruchomości,
 • nazwa gatunku drzewa lub krzewu przeznaczonego do wycięcia,
 • obwód pnia drzewa (mierzony na wysokości 130 cm),
 • przeznaczenie terenu działki (działka budowlana, działka rolna),
 • przyczyna i termin wycinki,
 • wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte drzewa i krzewy,
 • rysunek określający usytuowanie drzewa lub krzewu.

Decyzję w sprawie zgody na wycinkę drzewa na działce budowlanej podejmuje się w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, a wcześniej przeprowadza się wizję lokalną z udziałem właściciela. W przypadku pozytywnej decyzji, ustalane są szczegóły dotyczące terminu wycinki oraz, w pewnych sytuacjach, opłaty za usługę. Ważne jest też zaznaczenie, że w okresie od 1 marca do 15 października, chroniącego lęgi ptaków, urząd może odmówić wycinki drzewa na działce.

Cena za wycięcie drzewa – opłaty i kary

Rozporządzenie ministra środowiska, wprowadzone w 2017 roku, wprowadziło istotne zmiany na obszarze całego kraju dotyczące opłat i kar związanych z wycinaniem drzew na działce. Kwota, którą trzeba uiścić za wycinkę, uzależniona jest od gatunku drzewa oraz obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm. Nielegalna wycinka grozi karą, którą ustala organ, takim jak gmina czy urząd miasta, i wynosi dwukrotność kwoty, którą trzeba by było zapłacić za legalne usunięcie drzewa. Kara ta jest również stosowana w przypadku zniszczenia drzewa lub krzewu.

Wycinka drzew ma jednak pewne wyjątki w opłatach. Na przykład, jeśli drzewo stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa mienia lub ruchu drogowego, kolejowego lub lotniczego, można je usunąć bez konieczności uiszczania opłat. Ponadto, zwolnienie z opłat przewidziane jest w sytuacjach, przeprowadza się odnowę i pielęgnację drzew na obszarze zabytkowym, planuje się przebudowę dróg publicznych i kolejowych, drzewo obumiera z przyczyn niezależnych od właściciela, lub jeżeli zobowiąże się do przesadzenia drzewa lub zastąpienia go innym.

Wniosek o wycięcie drzewa online

Wycinka drzew 2023 nieco różni się od poprzednich lat. Nastąpiły korzystne zmiany w przepisach dotyczących składania wniosków. Wycinka drzew i procedury z nią związane zostały ujednolicone, a dodatkowo wprowadzono możliwość składania wniosków online. Wszelkie niezbędne informacje związane z wycinką drzew bez zezwolenia lub z, można znaleźć na oficjalnej stronie rządu pod adresem gov.pl, w sekcji „Zgłoś zamiar wycinki drzew i krzewów lub uzyskaj na nią zezwolenie”. Dzięki udzieleniu kilku odpowiedzi na pytania, system oceni, czy w danym przypadku można przeprowadzić wycinkę drzew bez konieczności formalności, czy też konieczne będzie uzyskanie pozwolenia lub złożenie zgłoszenia.

źródło: GOV.pl; murator

spot_img

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x