środa, 28 lutego, 2024

Chcesz wyciąć drzewo lub krzew na działce? Sprawdź, kiedy musisz wystąpić o zgodę

spot_img

Od 2017 r. zmieniły się zasady wycinki drzew i krzewów. Od tej pory łatwiej usunąć rośliny z posesji. Niektóre z nich nie wymagają zezwolenia. W jakich przypadkach zgłosić wniosek o likwidację drzew lub krzewów?

Kto może złożyć wniosek o usunięcie drzewa lub krzewu

O likwidację roślinności mogą ubiegać się:

 • właściciel nieruchomości
 • inny posiadacz nieruchomości (na przykład dzierżawca, najemca) – jeśli ma zgodę właściciela nieruchomości
 • właściciel urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Zgoda właściciela nie jest potrzebna, jeśli wniosek składa:

 • spółdzielnia mieszkaniowa
 • wspólnota mieszkaniowa, w której nieruchomością wspólną zarządza zarząd
 • zarządca nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa
 • użytkownik wieczysty nieruchomości
 • posiadacz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędący jednym z wymienionych wcześniej podmiotów.

Spółdzielnie mieszkaniowe lub zarządy wspólnoty mieszkaniowej, zanim złożą wniosek o usunięcia drzewa lub krzewu, muszą wykonać dodatkowe czynności:

 • spółdzielnia mieszkaniowa – ma obowiązek poinformować o zamiarze złożenia wniosku członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali
 • zarząd wspólnoty mieszkaniowej – ma obowiązek poinformowania członków wspólnoty, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej wspólnocie, o zamiarze złożenia wniosku. Podmioty poinformowane powinny mieć co najmniej 30 dni na zgłaszanie uwag. Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu może być złożony w ciągu 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

Kiedy nie trzeba mieć zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

Nie potrzebujesz zezwolenia, jeśli:

 • pień drzewa nie ma odpowiedniej grubości
 • krzewy nie zajmują powierzchni 25 m2
 • działka, z której chcesz usunąć drzewo lub krzewy, jest własnością osoby fizycznej. W tym przypadku zgłoś zamiar usunięcia drzewa albo krzewów. Pamiętaj, drzew lub krzewów nie możesz usuwać na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ponadto nie musisz mieć zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów, jeśli usuwasz:

 • drzewa lub krzewy owocowe – chyba, że znajdują się one terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni. W takim przypadku będziesz potrzebować zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu. Tereny zieleni to np.: parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze
 • krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy krzewy te znajdują się w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni. Wtedy będziesz potrzebować zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu
 • drzewa lub krzewy w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego
 • drzewa lub krzewy należące do gatunków obcych, np. bożodrzew gruczołowaty. Ich wykaz znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym
 • drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach – w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
 • drzewa lub krzewy z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową
 • drzewa lub krzewy złamane lub przewrócone
 • drzewa lub krzewy związane z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych
 • drzewa lub krzewy usuwane w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000.

Nie potrzebujesz odrębnego zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, jeśli:

 • starostwo albo urząd miasta na prawach powiatu nakazał ci usunięcie drzew lub krzewów z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału
 • Urząd Transportu Kolejowego wydał ci zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych
 • Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał ci zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze
 • usuwasz drzewa lub krzewy na podstawie decyzji wydanej w celu utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (np. rowów, drenów,  rurociągów o średnicy poniżej 0,6 m, stacji pomp do nawodnień ciśnieniowych, ziemnych stawów rybnych, grobli na obszarach nawadnianych, systemów nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych). Taką decyzję możesz otrzymać z urzędu wydającego pozwolenia wodnoprawne.

Kiedy potrzeba zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu?

Gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi przekracza:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Drzewo lub krzewy możesz usunąć dopiero po uzyskaniu zezwolenia. Dlatego też odpowiednio wcześniej należy złożyć wniosek. Można go złożyć na stronie : https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zamiar-wycinki-drzew-i-krzewow-lub-uzyskaj-na-nia-zezwolenie

Opłatę za usunięcie

Jeżeli usunięcie twojego drzewa lub krzewu wymaga zezwolenia, zapłacisz ustaloną w ustawie opłatę za usunięcie drzew i krzewów. Informację, ile wynosi opłata, znajdziesz w zezwoleniu. Sprawdź aktualne stawki opłat – otwórz plik w nowym oknie. Sprawdź aktualne stawki opłat – otwórz plik w nowym oknie

Opłatę za usunięcie:

 • drzewa – ustala się, mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty,
 • krzewu – ustala się, mnożąc liczbę m2 powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.

Opłata może być odroczona, a nawet umorzona – jeżeli zezwolenie będzie przewidywało wykonanie nasadzeń zastępczych. W niektórych sytuacjach możesz być jednak zwolniony z opłaty. Zapłata nie dotyczy:

 • drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie,
 • drzew lub krzewów, jeśli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków,
 • drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących budynkach,
 • drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi,
 • drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych,
 • drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
 • 120 cm – jeśli to topola, wierzba, kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, robinia akacjowa oraz platan klonolistny,
 • 80 cm – jeśli to pozostałe gatunki drzew,
 • –  aby przywrócić grunty nieużytkowane do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach pokrywających grunt do 50 m2, usuwanych, aby przywrócić grunty nieużytkowane do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni,
 • drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od ciebie,
 • topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych – jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków,
 • drzew lub krzewów, których usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych,
 • drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych,
 • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń,
 • drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.

Zezwolenie albo decyzję odmowną wysyłane jest:

 • do 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku – jeśli twoja sprawa jest prosta,
 • do 60 dni kalendarzowych od złożenie wniosku – jeśli twoja sprawa jest szczególnie skomplikowana.

Szczegółowe informacje o wycince drzew i krzewów dla przedsiębiorców, spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych znajdują na stronie  biznes.gov.pl. Więcej na temat wycinki przeczytać można również na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska:

Źródło: gov.pl
Zdj:uns
plash

spot_img

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x