niedziela, 14 kwietnia, 2024
spot_imgspot_img

Wiosenne odchwaszczanie zbóż ozimych

spot_img

Ubiegłoroczna długa i ciepła jesień stworzyła idealne warunki do wzrostu i rozwoju chwastów zimujących w zbożach ozimych. Kto zaniechał wykonania zabiegu herbicydowego jesienią lub uzyskał niską skuteczność chwastobójczą musi się liczyć z silną presją ze strony chwastów w okresie wiosennym.

Wiosenna korekta herbicydowa w zbożach ozimych

Wiosenne odchwaszczanie zbóż powinno się traktować jako zabieg korygujący lub uzupełniający jesienną ochronę pól przed chwastami. W zbożach ozimych występuje zazwyczaj od kilku do kilkunastu gatunków, a największy wpływ na plonowanie rośliny uprawnej wywierają chwasty dominujące, które powinny być podstawowym celem zabiegów herbicydowych. Wyjątkowo konkurencyjnymi gatunkami są m.in. miotła zbożowa, chaber bławatek, przytulia czepna, fiołek polny, mak polny i chwasty rumianowate (maruna nadmorska bezwonna, rumian polny i rumianek pospolity). Wschodząc jesienią, dobrze się ukorzeniają i niezależnie od przebiegu pogody osiągają kolejne fazy rozwojowe.

Najlepiej już na przedwiośniu dokonać lustracji pól i oszacowania stopnia przezimowania upraw oraz stanu i nasilenia zachwaszczenia. Z decyzją o wykonaniu zabiegu nie wolno zbytnio zwlekać i jeżeli pozwalają na to warunki glebowo-klimatyczne, to ochronę przed chwastami należy wykonać jak najszybciej, z użyciem odpowiednio dobranego herbicydu. Na szczęście do wiosennego odchwaszczania dostępna jest szeroka paleta pojedynczych herbicydów handlowych (tab. 1), jak i możliwość stosowania mieszanin zbiornikowych 2 lub więcej herbicydów (nie zamieszczono).

Wiosenne odchwaszczanie zbóż ozimych i termin zabiegu

W okresie wiosennym istnieje możliwość wykonania zabiegów odchwaszczania w dłuższym przedziale czasu, dzięki czemu można wybrać takie herbicydy lub mieszaniny preparatów, które z jednej strony są bezpieczne dla zbóż, z drugiej zaś – skutecznie zwalczają wszystkie dominujące na plantacji gatunki chwastów. Wybór wiosennego terminu zwalczania chwastów w zbożach jest dość szeroki (od momentu ruszenia wiosennej wegetacji, od fazy 2–3 liścia, w pełni krzewienia zbóż, do momentu zakończenia krzewienia, do fazy 1., 2. lub 3. kolanka, do fazy w pełni wykształconego liścia flagowego, a nawet do końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego – BBCH 45). W przypadku zbóż ozimych najbardziej rozbudowany program ochrony przed chwastami w okresie wiosennym jest dostępny dla pszenicy ozimej.

W przypadku bardzo wczesnych wiosennych zabiegów początkowe fazy rozwojowe ozimin nie są tak bardzo istotne, a czynnikiem wyznaczającym termin zabiegu jest moment ruszenia wegetacji wiosennej. Opóźnianie terminu zabiegu sprawia, że możliwości wyboru skutecznego i bezpiecznego środka stają się ograniczone (lista herbicydów do późnych zabiegów odchwaszczających jest bardzo krótka). W okresie wiosennym zdecydowana większość herbicydów zalecana jest bezpośrednio po ruszeniu wegetacji aż do fazy końca krzewienia zbóż, gdyż w tym okresie rośliny zbożowe wykazują największą tolerancję na stosowane środki chwastobójcze. Najbardziej skuteczne zabiegi wykonuje się na młode chwasty. Jeżeli chwasty zdążą przekroczyć fazę największej wrażliwości na herbicydy (najczęściej jest faza 6–8 liści i np. 3–4 okółek dla przytuli czepnej) to w skrajnych wypadkach należy liczyć się z znacznie słabszym efektem chwastobójczym i konieczne będzie stosowanie herbicydów drożnych i to w górnych zalecanych dawkach.

Zawsze należy czytać etykietę herbicydu w celu doboru właściwego terminy zabiegu, gdyż jego stosowanie może być zróżnicowane w przypadku zabiegu pojedynczego i w mieszaninie zbiornikowej z innym środkiem chwastobójczym. Bardzo mało jest pojedynczych substancji czynnych charakteryzujących się szerokim spektrum działania na chwasty jednoliścienne (np. miotła zbożowa) i uciążliwe gatunki dwuliścienne (np. przytulia czepna, chaber bławatek, fiołek polny, rumianowate, mak polny). Stąd też dobrym rozwiązaniem jest wybór herbicydów wieloskładnikowych (zawierają 2 lub więcej substancji czynnych) lub też stosowanie rekomendowanych mieszanin herbicydów. Duża różnorodność w występowaniu gatunków dwuliściennych sprawia, że dobór herbicydów do zabiegu należy wykonać w oparciu o dokładną analizę stanu zachwaszczenia na plantacji, a następnie zweryfikowaniu tych informacji z etykietą stosowania konkretnego herbicydu.

Chwasty jednoliścienne w zbożach ozimych – opryski wiosną

Na plantacjach zbóż ozimych można się spodziewać pojawu chwastów jednoliściennych, głównie miotły zbożowej. Największym zagrożeniem będą te osobniki, które nie zostały zwalczone jesienią. Jeżeli plantacja wymaga eliminacji tylko chwastów jednoliściennych (miotły zbożowej, wyczyńca polnego, rzadziej stokłos czy owsa głuchego), to do dyspozycji rolnika pozostają herbicydy zawierające dwie podstawowe substancje czynne, tj. fenoksaprop-P etylu i pinoksaden. Na krajowym rynku dostępne są dwie formulacje fenoksaprop-P etylu: 069 EW (np. Fantom, Feniks, Puma Uniwersal, Pumex, Rumba) oraz 110 EC (Fenoxinn; Herbos; Monarchi). Preparaty te stosuje się w szerokim okresie czasowym (od momentu ruszenia wegetacji do fazy 3. kolanka zbóż).

Z kolei herbicydy oparte na pinoksadenie (Aron, Axial, Fraxial,Paxio, Pinoxy – wszystkie 50 EC) można stosować jeszcze dłużej, tj. od ruszenia wegetacji do ukazania się liścia flagowego (BBCH 37). Trzeba pamiętać, że mimo szerokiego zakresu stosowania tych środków optymalny termin zwalczania miotły zbożowej przypada na fazę od 2. liścia i nie później niż przed końcem krzewienia tego chwastu jednoliściennego.

Wiosenne odchwaszczanie zbóż ozimych

Czym zwalczać chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych?

Herbicydy z grypy sulfonylomocznika szczególnie zalecane są do wiosennego zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych. Do tej grupy należą takie dobrze znane substancje czynne, jak: tribenuron metylowy (bardzo liczna grupa herbicydów), amidosulfuron, bensulfuron, metsulfurom metylowy, tritosulfuron czy też tifensulfuron metylowy. Do tej grupy, reprezentującej ten sam mechanizm działania, zalicza się także florasulam, metasulam i piroksysulam.

W celu zwiększenia spektrum zwalczanych chwastów można zastosować gotowe środki zawierające różne kombinacje 2 substancji czynnych z grupy sulfonylomicznika, tj. tifensulfuron metylowy i tribenuron metylowy (np. Aneks SX 50 SG, Granstar Ultra SX 50 SG, Hadden 550 WG – o różnej procentowej zawartości tych 2 substancji czynnych). Mieszaniny zawierające tribenuron metylowy skutecznie zwalczają wieloletni gatunek, jakim jest ostrożeń polny, a także chabry, fiołki czy też chwasty rumianowate.

Sulfonylomoczniki w zbożach ozimych na wiosnę

Podobnym działaniem na chwasty dwuliścienne odznaczają się herbicydy zawierającej inne 2 substancje czynne z grupy sulfonylomocznika, tj. metsulfuron metylowy + tifensulfuron metylowy (np. Concert SX 44 WG, Chenker 750 WG, Finish SX 40 SG, Herkules 75 WG). Niestety, sam metsulfuron metylowy słabo zwalcza większość uciążliwych gatunków dwuliściennych. Herbicydy z grupy sulfonylomocznika najczęściej zaleca się stosować w fazie krzewienia zbóż do fazy 1., 2. lub 3. kolanka, choć niektóre z nich, zawierające np. tritosulfuron (Alladyn 71,4 WG), tribenuron metylowy, tribenuron metylowy + metsulfuron + florasulam (np. Fundamentum 700 WG), tritosulfuron + florasulam, tribenuron + tifensulfuron oraz bensulfuron metylowy + metsulfuron metylowy (Xandau), zaleca się nawet do fazy widocznego lub w pełni rozwiniętego liścia flagowego (do BBCH 37–39).

Do wiosennego zwalczania chwastów dwuliściennych zalecić można preparaty z grupy syntetycznych auksyn, potocznie nazywanymi regulatorami wzrostu (substancje czynne: 2,4- D, MCPA, mekoprop, aminopyralid, dikamba, fluoroksypyr, halauksyfen metylu), a zakres zwalczanych gatunków chwastów uzależniony jest od składu wymienionych komponentów. Herbicydy, które w swoim składzie zawierają tylko 2,4-D lub MCPA, skutecznie niszczą chwasty z rodziny kapustowatych, łącznie z samosiewami rzepaku, natomiast nie zwalczają m.in. takich gatunków ,jak: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, rumianowate (maruna bezwonna, rumiany, rumianki), przetaczniki, przytulię czepną i rdesty. Spośród uciążliwych gatunków maki skutecznie niszczone są przez MCPA. Dodatek dikamby do takich substancji czynnych, jak 2,4-D lub MCPA znacznie zwiększa zakres wrażliwych gatunków, chociażby o większość wyżej wymienionych gatunków.

Czym zwalczać przytulie czepną na wiosnę w zbożach?

Bardzo uciążliwy gatunek, jakim jest przytulia czepna, można skutecznie zwalczać w okresie wiosennym za pomocą fluroksypyru. Herbicydy z grupy tzw. regulatorów wzrostu (MCPA, 2,4-D, dikamba) zalecane są do stosowania najczęściej od początku do końca krzewienia pszenicy ozimej, choć niektóre środki mają rejestrację nawet do fazy 2. i 3. kolanka. Herbicyd Emcee, zawierający MCPA, zaleca się do BBCH 39, natomiast niektóre środki zawierające fluroksypyr aż do początku fazy liści flagowego (do BBCH 37). Bardzo długi okres stosowania, bo aż do momentu nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (do BBCH 45), posiadają herbicydy oparte na mieszaninie halauksyfenu metylu z fluroksypyrem (Pixxaro) oraz halauksyfenu metylu z florasulamem. 

Do zabiegów zwalczania chwastów dwuliściennych w zaawansowanych fazach rozwojowych dobrze jest zastosować herbicydy zawierające w swym składzie florasulam (substancja bezpieczna w szerokim okresie stosowania), zaś do zwalczania wyrośniętej przytuli czepnej środki zawierające amidosulfuron, halaksyfen metylu lub fluroksypyr.

Chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych - czym je zwalczyć na wiosnę? Odchwaszczanie zbóż

Preparaty wieloskładnikowe na chwasty jedno- i dwuliścienne

Bardzo dobrym rozwiązaniem do jednoczesnego zwalczania gatunków jedno- i dwuliściennych jest stosowanie gotowych handlowych herbicydów zawierających 2 lub więcej substancje czynne (tab. 1). Do grupy preparatów efektywnie zwalczających dużą grupę uciążliwych chwastów dwuliściennych oraz miotłę zbożową zaliczyć należy herbicydy oparte o takich substancjach czynnych, jak: jodosulfuron + 2,4-D, jodosulfuron + tienkarbazon + 2,4-D, amidosulfuron + jodosulfuron + propoksykarbazon, mezosulfuron + jodosulfuron, propoksykarbazon+ jodosulfuron, aminopyralid + florasulam + piroksysulam, florasulam + pionoksaden. Podczas stosowania tych herbicydów w okresie wiosennym należy pamiętać o zachowaniu optymalnych terminów zabiegu, gdyż niektóre z nich skutecznie zwalczają tylko chwasty młodsze (zabieg wykonywać po ruszeniu wegetacji do pełni krzewienia zbóż), innych można używać w fazie początku strzelania w źdźbło czy też do fazy 1. lub 2. kolanka (BBCH 31–32). 

Mieszaniny zbiornikowe w wiosennym odchwaszczaniu zbóż ozimych

Niezadowalająca skuteczność zabiegów jesiennych lub ich zaniechanie z pewnością niekorzystnie odbije się na poziomie zachwaszczenia plantacji, zwłaszcza uciążliwymi gatunkami jednoliściennymi oraz dwuliściennymi. W takim przypadku skutecznym rozwiązaniem do jednoczesnego zwalczania szerokiego spektrum chwastów jest łączne stosowanie herbicydów w postaci mieszanin zbiornikowych 2 lub więcej handlowych herbicydów. Występowanie zjawiska synergizmu (np. efekt działania mieszaniny herbicydów jest większy niż oddziaływanie każdej substancji czynnych z osobna) pozwala na stosowanie herbicydów w obniżonych dawkach (dolnych zarejestrowanych). Należy pamiętać, że wyższe dawki herbicydów należy stosować w przypadku silnego nasilenia chwastów i zabiegu wykonywanego na chwasty znajdujące się w późniejszych fazach rozwojowych. 

Dodatek adiuwantów – poprawa skuteczności działania herbicydów

Korzystny wpływ adiuwantów na poprawę działanie wielu herbicydów jest powszechnie znany. Zwiększają one pośrednio lub bezpośrednio skuteczność oraz działania herbicydów (np. szersze spektrum zwalczanych gatunków, poprawa działania w zaawansowanych fazach rozwojowych chwastów). Szczególnie środki sulfonylomocznikowe w formulacjach „WG”, „SG” (granule) często zaleca się stosowanie z dodatkem adiuwantów (np. Asystent+, Atpolan Bio 80 EC, Biopower, Dash HC, Dassoil, Olstick 90 EC, Olbras 88 EC, Silvett, Trend 90 EC) w celu zwiększenia efektywności chwastobójczej i poprawy retencji cieczy użytkowej (zatrzymywania) na powierzchni chwastów. Szczególną uwagę należy zwrócić na informacje zawarte w tabeli 1 odnośnie herbicydów, do których zaleca się stosowanie dodatku adiuwanta (jako konieczność lub zalecenie) w celu do zapewnienia odpowiedniej skuteczności chwastobójczej i bezpieczeństwa w stosunku do rośliny uprawnej.

Wybór rekomendowanych adiuwantów nie może być przypadkowy, ale zawsze zweryfikowany i zgodny z zaleceniami zawartymi na etykiecie konkretnego herbicydu. W niektórych przypadkach obligatoryjnie jest zalecenie użycia adiuwantów spełniających role sejfnera (ochraniacza). Taką rolę pełnią np. Adjuvant Super lub Adjusafner (0,1/ha) jako konieczny dodatek do herbicydów zawierających jodosulfuron metylosodowy (Furion 100 OD, Ranger 100 OD, Yodo 100 OD).

Odchwaszczanie zbóż ozimych na wiosnę – czym pryskać? Tabela herbicydów pszenica, pszenżyto, żyto, jęczmień

Tab. 1. Wykaz herbicydów zalecanych do wiosennego odchwaszczania zbóż ozimych 

Substancje czynneKombinacje herbicydoweDawka na
hektar (l lub g)
Chwasty wrażliweKombinacje herbicydowe
po ruszeniu wegetacji wiosennej do fazy pełni krzewienia (do BBCH 25)
propoksykarbazon sodowyAttribut 70 SG60–100 gD + Jp, pż
chlorotoluron(Desperado; Dicurex Flo; Lentipur Flo) – wszystkie 500 SC3D + Jp, pż, ż, j
po ruszeniu wegetacji wiosennej do fazy końca krzewienia (do BBCH 29)
diflufenikan(Diflanil; Dina; Ukulele; Premazor Sad) – wszystkie 500 SC0,18–0,3Dp
fenoksaprop-P etylu(Flash; Foxtrot; Norton; Rumba; Pumex) – wszystkie 069 EW (*)1,0–1,2Jp, pż
tribenuron metylowyToscana 75 WG20 gDp, j
MCPA(Agroxone Max; Dicoherb) – wszystkie 750 SL1Dp, j
MCPA + dikamba(Agritox; Agroxone; Dicoherb; Nutox; The-Tox;
Weed-Tox) – wszystkie Turbo 750 SL
1,0–1,25Dp, pż, ż, j
metsulfuron metylowy + tifensulfuron metylowyConcert SX 44 SG150 gDp, pż, ż
jodosulfuron metylosodowy + 2,4-DHuzar Activ 387 OD1D + Jp, pż, ż
po ruszeniu wegetacji do początku strzelania w źdźbło (do BBCH 30)
mezosulfuron + jodosulfuronAtlantis 12 OD0,45–1,2D + Jp, pż
0,45D + Jż
diflufenikanFenfludi 500 WG; Mendel 500 WG; Ossetia240 gDp
jodosulfuron metylosodowy(Furion; Ranger; Yodo) – wszystkie 100 OD (*)0,1D + Jp, pż, ż
fluroksypyrFlurostar 200 EC0,75–1,0Dp
GalGone EC0,75–1,0Dp
tribenuron metylowyGolden Triben 750 WG (*)20–25 gDp, pż, ż
(Naxel; Nuance; Viking) – wszystkie 75 WG (*)20gDp
(Helgran; Helmstar; Helm-Tribi; Pleban; Ranga; Tribex) – wszystkie 75 WG (*)20–25gDp, pż
tifensulfuron metylu + tribenuron metylowy(Aneks; Rubin) – wszystkie SX 50 SG (*)120–150 gD + Jp, pż, ż
(Calibre; Granstar Ultra; Picaro; Pragma) – wszystkie SX 50 SG (*)48–60 gDp, pż, ż
karfentrazon etylowy + mekoprop-PPlatform 61,5 SG0,6–1,0 kgDp, pż, j
po ruszeniu wegetacji wiosennej do fazy 1. kolanka (do BBCH 31)
tifensulfuron metylu + metsulfuron metylu(Herkules; Toto; Tytan) – wszystkie 75 SG (*)70–90 gD + Jp, pż, ż
po ruszeniu wegetacji wiosennej do fazy 2. kolanka (do BBCH 32)
florasulam + pinoksadenAxial One 50 EC; Axial Komplett1,0–1,3D + Jp, pż, ż, j
pinoksaden + piroksulamAvoxa 50 EC1,35–1,8D + Jp, pż, ż
sulfosulfuron(Apyros; Nylon) – wszystkie 75 WG (*)13,3–26,5 gD + Jp, pż
tribenuron metylowyBron 500 SG; Granstar SX 50 SG; Triben X 500 SG; Trimmer 50 SG (*)30–35 g (37,5 g)Dp (pż)
fluroksypyr(Dicolen; Fluroherb; Galaper; Hexypyr; Herbistar; Tiron) – wszystkie 200 EC0,6–1,0Dp, pż, ż
po ruszeniu wegetacji wiosennej do ukazania się liścia flagowego (do BBCH 37)
fluoroksypyr(Aloksypyr; Saroksypyr) – wszystkie 250 EC0,5–0,8Dp
(Hudson; Hurler; Jackdaw; Stamigan) – wszystkie 200 EC0,6–1,0Dp, j
(Fluroxane; Galarane; Helm Flurox; Skalar; Wikary) – wszystkie 200 EC1Dp, j
Fluxyr 200 EC1Dp, pż
pinoksaden(Aron; Axial; Fraxial; Pinoxy) – wszystkie 50 EC0,6–1,2Jp, pż, j
0,6–0,9Jż
po ruszeniu wegetacji do końca nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (do BBCH 45)
halauksyfen metyluGF–25730,4–0,8Dp, pż, ż, j
wiosną od fazy 2 liści do końca krzewienia (BBCH 12–29)
tribenuron metylowyTribe 75 WG20 gDp, j
florasulam + fluroksypyrTomigan Forte 102,5 SE1,0–1,25Dp, pż
wiosną od fazy 2 liści do fazy 1. kolanka (BBCH 12–31)
florasulam + metsulfuron metylowy + tribenuron metylowyTripali 27,1 WG50 gDp, pż, ż, j
wiosną od fazy 2 liści do fazy 2. kolanka (BBCH 12–32)
2,4-D + florasulam(Kojot; Muskato; Mustang; Pegas; Rumak; Vima florasulam 2,4-D) – wszystkie 306 SE0,4–0,6Dp, pż, ż, j
wiosną od fazy 2 liści do ukazania się liścia flagowego (BBCH 12–37)
fluroksypyrGalistop 200 EC0,6–1,0Dp, j
wiosną od fazy 2 liści do całkowicie wywiniętego liścia flagowego (BBCH 12–39)
fluroksypyrFluxyr Pro; Galaper Extra 200 EC; Minstrel1Dp, pż
tribenuron metylowyLumer 50 WG30 gDp, pż, j
tribenuron metylowy + florasulamSaracen Max 80 WG25 gDp, pż, ż
wiosną od fazy 3 liści do fazy pełni krzewienia (BBCH 13–25)
propoksykarbazon sodowy + jodosulfuron metylosodowyCaliban 178 WG250 gD + Jp
wiosną od fazy 3 liści do fazy końca krzewienia (BBCH 13–29)
bifenoksFox 480 SC1,5Dp, pż, ż, j
karfentrazon etyluAurora 40 WG50 gDp, pż, j
propoksykarbazon sodowy + amidosulfuron + jodosulfuronZeus 208 WG0,3D + Jp
wiosną od fazy 3 liści do końca fazy strzelania w źdźbło (BBCH 13–30)
tifensurfuron metylowy + tribenuron metylowyHadden 550 WG; Nautius WG; Pygmee 550 WG80–100 gDp, pż
wiosną od fazy 3 liści do fazy 1. kolanka (BBCH 13–31)
2,4-D + fluroksypyrGold 450 EC1,0–1,25Dp, pż, ż, j
florasulam(Matrican; Plonarius; Rassel) – wszystkie 100 SC0,05Dp
klodinafop + pinoksadenTraxos 50 EC1,2Jp, pż, ż
wiosną od fazy 3 liści do fazy 2. kolanka (BBCH 13–32)
florasulamKantor 050 SC0,08–0,1Dp, pż
Saracen 050 SC0,1Dp, pż, ż, j
wiosną od fazy 3 liści do fazy 3. kolanka (BBCH 13–33)
metsulfuron metylowyFiny 200 WG22,5–30 gDp
wiosną od fazy 3 liści do początku liścia flagowego (BBCH 13–37)
fluroksypyr(Starane; Taran) – wszystkie 200 EC0,6–0,8Dp, pż
wiosną od fazy 3 liści do rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 13–39)
tribenuron metylowy(Assynt; Flame) – wszystkie 500 SG30 gDp, j
florasulamFlorasulGuard; Upton 050 SC0,1Dp, pż, ż, j
florasulam + tritosulfuronBiathlon 4D (*)40–70 gDp, pż, ż, j
metsulfuron metylu + tribenuron metyluBluskay 500 WG; Mofat 500 WG; TrimetGuard16–20 gDp, pż, ż, j
bensulfuron metylowy + metsulfuron metylowyXandau100gDp, pż, ż, j
wiosną od fazy 3 liści do nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 13–45)
halauksyfen metylu + fluroksypyrPixxaro0,25–0,5Dp, pż, ż, j
halauksyfen metylu + florasulamMattera; Renitar; Zypar0,5–1,0Dp, pż, ż
wiosną od fazy 4 liści do fazy 2. kolanka (BBCH 14–32)
2,4-D(Aminopielik Standard; Osnova) – wszystkie 600 SL1,25–1,5Dp, ż, j
wiosną od fazy 4 liści do całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 14–39)
fluroksypyr + florasulamFlurostar Super SE1,0–1,5Dp, pż, j
wiosną od początku krzewienia do całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 20/21–39)
tribenuron metylowyBotrin 750 WG20 gDp, pż, ż, j
fluroksypyr + metsulfuron metylowyCroupier OD0,67Dp, pż, ż, j
fluroksypyr + metsulfuron metylowy + tifensulfuron metylowyOmnera LQM0,5–1,0Dp, pż, ż, j
wiosną od początku do końca fazy krzewienia (BBCH 21–29)
2,4-D(Dicopur; Esteron)– wszystkie 600 SL0,8–1,0Dp, j
2,4-D + dikambaAminopielik D MAXX 430 SL1,0–1,5Dp, pż, ż, j
Aminopielik Super 464 SL (Dicopur Top 464 SL;Tayson 464 SL)1Dp, pż, ż
(Dicopur Top; Tayson) – wszystkie 464 SL1Dp, pż
MCPA(Chwastox; Chwastox Professional) – wszystkie 750 SL1Dp, pż, ż, j
(Chwastox; Premier) – wszystkie 500 SL1,5Dp, pż, ż, j
(Chwastox Extra; Lider; Premier) – wszystkie 300 SL3Dp, pż, ż, j
MCPA + dikambaChwastox D 179 SL5Dp, pż, ż, j
Chwastox Turbo 340 SL2,5Dp, pż, ż, j
(Lider D; Premier D) – wszystkie 750 SL1,0–1,25Dp, pż, ż, j
MCPA + dikamba + mekoprop-PChwastox Nowy Trio 390 SL2Dp, pż, ż, j
diflufenikan + metsulfuron metylowyAlliance 660 WG100 gDp, pż, ż, j
dikamba + tritosulfuron(Jatagan; Mocarz; Nokaut; Siłacz; Siłacz Max) – wszystkie 75 WG200 gDp, pż, ż
amidosulfuron + jodosulfuronSekator 125 OD0,15Dp, pż, ż
chlopyralid(Faworyt; Helion; Major) – wszystkie 300 SL0,3–0,4Dp
wiosną od początku krzewienia do początku strzelania w źdźbło (BBCH 21–30)
chlorotoluron(Opal; Złotosar) – wszystkie 500 SC2,5D + Jp
tribenuron metylowy(Bron; Granstar) – wszystkie 75 WG (*)20–25 gDp, pż, ż
MCPA + dikamba + mekoprop-PChwastox Trio 540 SL2Dp, pż, ż
wiosną od początku krzewienia do fazy 1. kolanka (BBCH 21–31)
aminopyralid + florasulam + piroksysulamLancet Plus 125 WG; Tara (*)200 gD + Jp, pż, ż
metsulfuron metylowy(Galmet; Primstar; Superherb) – wszystkie 20 SG (*)30 gDp, pż, ż
metsulfuron metylowy + tifensulfuron metylowy(Chenkar; Connex; Ergon; Looma)– wszystkie 750 WG; Vima-Tifenmet75 gDp
piroksysulam(Mover; Nomad) – wszystkie 75 WG100–120 gD + Jp, pż, ż
fenoksaprop–P etylowy(Fenoxinn; Herbos; Monarchi) – wszystkie 110 EC0,7Jp, pż, j
od początku fazy krzewienia zbóż do fazy 2. kolanka (BBCH 21–32)
amidosulfuronAmbasador 75 WG20–40 gDp
aminopyralid + florasulamDragon NT 450 WG33 gDp, pż, ż
aminopyralid + florasulam + 2,4-D(Agria 2,4 DeFlor-Aminopyralid; Kantor Forte; Kojot Forte; Mustang Forte) – wszystkie 195 SE1Dp, pż, ż
chlopyralid + fluroksypyr + MCPAChwastox CF; (Chwastox Complex; Haksar Complex) – wszystkie 260 EW2,0–3,0Dp
diflufenikan + florasulamSaracen Delta 550 SC0,1Dp, j
florasulam + piroksysulamCorello (*)170–265 gD + Jp, pż, ż
florasulam + halauksyfen metyluQuelex (*)50 gDp, pż, ż, j
florasulam + halauksyfen metylu + piroksysulamRexade (*)50 gD + Jp, pż, ż
fluroksypyrStarane 333 EC0,54Dp, pż, ż, j
Tomahawk 200 EC0,9Dp, pż, ż, j
jodosulfuron + mezosulfuron + tienkarbazonAtlantis Star (*)200–333 gD + Jp, pż
150–200 gD + Jż
jodosulfuron + amidosulfuron + 2,4-DSekator Plus0,6Dp, pż, ż
MCPAChwastox AS 600 EC1,0–1,25Dp
MCPA + dikamba(MCPA Plus; Weedox Plus) – wszystkie 340 SL2,5Dp
mekoprop-PChwastox MP 600 SL2Dp
mezosulfuron + propoksykarbazon sodowyMonolith 11,25 WG (*)200–330 gD + Jp, pż, ż
od początku fazy krzewienia zbóż do fazy 3. kolanka (BBCH 21–33)
MCPA(Chwastox Moc; Chwastox Uniwersalny; Medalista) – wszystkie 60 SG1,0–1,25Dp
od początku fazy krzewienia zbóż do całkowitego wywinięcia liścia flagowego (BBCH 21–39)
tribenuron metylowyTrailer 750 WG20 gDp, pż, ż, j
tribenuron metylowy + metsulfuron + florasulam(Fundamentum; Locus; Troping) – wszystkie 700 WG (*)30 gDp, pż, ż
wiosną, od fazy 2 rozkrzewień do fazy strzelania w źdźbło (BBCH 22–30)
metsulfuron metylowy + tifensulfuron metylowyFinish SX 40 SG (*)60–75 gDp, pż, ż
wiosną, od fazy 2 rozkrzewień do fazy 3. kolanka (BBCH 22–33)
fenoksaprop-P etylowy(Fantom; Puma Uniwersal) – wszystkie 069 EW1,0–1,2Jp
(Feniks; Fenoksaprop; Hermes) – wszystkie 069 EW1Jp
od fazy 3 rozkrzewień do fazy 1. kolanka (BBCH 23–31)
jodosulfuron + tienkarbazon metylowy + 2,4-DHuzar Activ Plus1D + Jp, pż, ż
od fazy 3 rozkrzewień do fazy 3. kolanka (BBCH 23–33)
MCPAAgritox 500 SL1,5Dp, j
od fazy 4 rozkrzewień do fazy 1. kolanka (BBCH 24–31)
florasulam(Matrican; Plonarius; Rassel) – wszystkie 100 SC0,05D
wiosną, w fazie pełni krzewienia (BBCH 25)
chlorotoluronToluron 700 SC1,4D + Jż
Toluron 700 SC1,4–1,75D + Jp, pż, j
Tolurex 500 SC2,0–2,5D + Jp, pż, j
w fazie pełni krzewienia do końca krzewienia (BBCH 25–29)
tribenuron metylowy + mekoprop-P(Gradio; Granstar Power) – wszystkie 74,4 SG (*)800–1000 gDp, pż, ż
w fazie pełni krzewienia do końca fazy 2. kolanka (BBCH 25–32)
amidosulfuron(Faraon; Grodyl) – wszystkie 75 WG20–40 gDp, pż, ż, j
fluroksypyrTomigan S 250 EC0,6–0,8Dp, pż, ż, j
w fazie pełni krzewienia do końca fazy 3. kolanka (BBCH 25–33)
metsulfuron metylowy(Coma; Pike; Winnetou) – wszystkie 20 WG30 gDp, pż
od 6 rozkrzewień do końca fazy 2. kolanka (BBCH 26–32)
tribenuron metylowy(Draco; Toraya; Triben Super; Tristar) – wszystkie 50 SG (*)30–40 gDp, pż
od fazy 1. kolanka do rozwinięcia liścia flagowego (BBCH 31–39)
florasulam + floroksypyrTomigan Forte 102,5 SE1,25–1,5Dp, pż
MCPAEmcee1Dp, pż, ż, j
tribenuron metylowyAdentis; Animus; Corida20–25 gDp, j
od fazy 2. kolanka do ukazania się liścia flagowego (BBCH 32–37)
tritosulfuronAlladyn 71,4 WG70 gDp, pż, j

Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu oraz upewnij się, że środek nie został wycofany.


J – jednoliścienne; D – dwuliścienne
(*) – zalecany/wymagany odpowiedni adiuwant lub możliwość jego dodania (objaśnienia w tekście artykułu) (pszenica – p; pszenżyto – pż, żyto – ż; jęczmień – j)

Na podstawie artykułu Wiosenne odchwaszczanie zbóż ozimych, dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR-PIB, Instytut Ochrony Roślin-PIB Poznań, Agro Profil 04/2020

Michał Piśny
Michał Piśny
Jestem rolnikiem z pasji i zamiłowania. Produkcja roślinna jest od wielu lat sektorem moich zainteresowań i działań. W okresie wegetacji spędzam dużo czasu na polach. Bardzo ważna dla mnie jest ochrona naszego miejsca pracy jakim jest gleba. W swojej pracy skupiam się na propagowaniu zrównoważonego rolnictwa. Obecnie studiuję rolnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Dokształcam się stale poprzez kursy i szkolenia. Jestem otwarty na kontakty z ludźmi.

Napisz komentarz

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x