wtorek, 27 lutego, 2024

Pomoc w przypadku suszy i innych szkód

spot_img

30 procent i de minimis

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało na pismo Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej z dnia 11 września 2019 roku.

Przypomnijmy: Kujawsko Pomorska Izba Rolnicza, po analizie projektu zmiany rozporządzenia Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, z 6 września 2019 roku, w sprawie szczegółowego zakresu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, doszła do wniosku, że projekt dokumentu nie przewiduje odniesienia szacowanych strat z tytułu suszy do średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwach rolnych, tak jak to miało miejsce w rządowym rozporządzeniu z 2018 roku.

 

Kwestia produkcji zwierzęcej

W powyższym kontekście Kujawsko – Pomorska Izba Rolnicza zauważyła też, że zgodnie z konsultowaną w tym roku rządową propozycją zmian, straty mogłyby być szacowane tylko w odniesieniu do całkowitej produkcji rolnej. Zdaniem władz Izby, spowoduje to, że gospodarstwa z produkcją zwierzęcą nie osiągną poziomu strat w wysokości wyższej niż 30% i w efekcie zakwalifikowane zostaną, w myśl przepisów unijnego rozporządzenia nr  1408/2013, do skorzystania z pomocy de minimis. Jednocześnie wskazano, że obecnie środki finansowe przeznaczone na tę pomoc są już na wyczerpaniu. Do dyspozycji jest jeszcze ok. 30 mln EUR. Kwota ta, zdaniem Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej, z pewnością nie zaspokoi obecnych, o wiele większych potrzeb.

 

Konflikt z unijnymi regulacjami

Ponadto, Kujawsko – Pomorska Izba Rolnicza wskazała, że zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr: 2019/316, z dnia 21 lutego 2019 r., jeśli z powodu udzielenia nowej pomocy de minimis zostałyby przekroczone pułapy de minimis (górny limit krajowy lub górny limit sektorowy), nowa pomoc nie może być objęta przepisami rozporządzenia.

Oznacza to, że rolnicy u których straty były mniejsze niż 30% na poziomie całego gospodarstwa, nie będą objęci pomocą.

 

Wniosek o przywrócenie ubiegłorocznych rozwiązań

W związku z powyższym,  Kujawsko – Pomorska Izba Rolnicza zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego z wnioskiem o wprowadzenie rozporządzenia dającego możliwość przyznania pomocy na takich samych zasadach jak ubiegłoroczne.

Pod pismem z 11 września 2019 roku, adresowanym do szefa resortu rolnictwa, w imieniu Kujawsko – Pomorska Izby Rolniczej, podpis złożył prezes tego gremium, Ryszard Kierzek. O tej inicjatywie powiadomiono również Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza.

 

Sprzeciw Krajowej Rady Izb Rolniczych

Dodajmy, że w rezultacie wyżej opisanego i wielu innych, podobnych wniosków oraz sygnałów, Krajowa Rada Izb Rolniczych przekazała Prezesowi Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej Mateuszowi Morawieckiemu, sprzeciw wobec braku konsultacji w/w aktu prawnego z KRIR.

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa

W odpowiedzi, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju w Wsi, w piśmie z dnia 16 września 2019 roku (nr sygn.. F.we. 071.229.2019), podpisanym przez Podsekretarza Stanu w MRiRW, Rafała Romanowskiego, adresowanym do Ryszarda Kierzka, Prezesa Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej, poinformowało, że: przepisy rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 702/2014, z dnia 25 czerwca 2014 roku, uznającego niektóre formy pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich, za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014 roku, str. 1), stanowią, że państwa członkowskie mogą udzielać pomoc na wyrównanie szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska klimatyczne porównywalne do klęski żywiołowej. Ponadto, w odniesieniu do artykułu 2 pkt. 16, wyżej wspomnianego rozporządzenia oraz stanowiska Komisji Europejskiej, za niekorzystne zjawisko klimatyczne porównywalne do klęski żywiołowej, uznaje się niektóre warunki pogodowe, takie jak: burze, mrozy, grad, lód, ulewny lub długotrwały deszcz albo poważną suszę – czyli taką, która niszczy ponad 30 procent średniej produkcji  wyliczonej na podstawie produkcji z ostatnich trzech lat, lub średniej z trzech lat opartej na okresie ubiegłych pięciu lat z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.

 

Pomoc de minimis z przedłużeniem do 2020 roku!

Ponadto Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśniło, że zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, instytucja ta będzie mogła udzielać w 2019 i 2020 roku dotacji dla producentów rolnych, w których uprawach rolnych szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 roku suszy, huraganów, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30 procent danej uprawy.

A zatem w przypadku wykorzystania w bieżącym roku limitu de minimis określnego w rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 1408/2013 z 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE z dnia 24 grudnia 2013, L 352), przedmiotowa pomoc będzie mogła zostać wypłacona w 2020 roku.

 

O dalszych postępach w sprawie informować będziemy na bieżąco.

 

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: Materiały informacyjne przesłane przez Biuro Prasowe Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej.
Foto aut.: Robert Gorczyński

spot_img
Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników