wtorek, 16 lipca, 2024
spot_img

Ile kosztuje przekształcenie działki rolnej na budowlaną?

spot_img

Coraz więcej osób zastanawia się ile kosztuje przekształcenie działki rolnej na budowlaną. Proces ten, choć atrakcyjny z perspektywy inwestycyjnej, wiąże się z pewnymi formalnościami i opłatami. W poniższym artykule omówimy ile kosztuje przekształcenie działki rolnej na budowlaną oraz na istotne kwestie dotyczące procesu przekształcania terenu rolnego na teren budowlany.

Ile kosztuje przekształcenie działki rolnej na budowlaną w 2023 r?

Odrolnienie gruntu Jak przekształcić działkę rolną?

Jeśli zastanawiasz się ile kosztuje przekształcenie działki rolnej na budowlaną, to jednocześnie musisz zdawać sobie sprawę, że przekształcenie działki rolnej na budowlaną wymaga podjęcia kilku kluczowych działań administracyjnych. Pierwszym krokiem jest zmiana przeznaczenia gruntu, co osiągnąć można poprzez dostosowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie decyzji dotyczącej warunków zabudowy. Następnie konieczne jest wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, choć nie zawsze oba etapy są wymagane. Proces ten dostosowywany jest do specyfiki danego przypadku.

Jaką działkę można przekształcić w budowlaną?

Poza kwestią tego ile kosztuje przekształcenie działki rolnej na budowlaną, nasuwa się także pytanie, które wielu z nas może nurtować –jaką działkę można zamienić w teren budowlany? Koszt odrolnienia działki 2024 to jedno, a co z kwestami prawnymi? Nie każda ziemia się do tego nadaje.

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną wiąże się z ograniczeniami wynikającymi z postanowień zawartych w Ustawie z 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych, które mają na celu ochronę najbardziej wartościowych gleb poprzez trwałe wyłączenie ich z możliwości zmiany przeznaczenia na cele budowlane.

Decyzję, czy obszar ma być wykorzystywany rolniczo czy jako teren pod zabudowę, można zweryfikować poprzez konsultację miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jakie grunty wymagają decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji

Zanim przejdziemy do kwestii tego, ile kosztuje przekształcenie działki rolnej na budowlaną skupimy się jeszcze na samych gruntach. Musisz uzyskać decyzję o wyłączeniu z produkcji, jeśli chcesz odrolnić:

 • użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczone do klas I, II, III, IIIa, IIIb
 • użytki rolne klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzone z gleb pochodzenia organicznego
 • inne grunty rolne wskazane przez ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych, czyli:
  • grunty pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa
  • grunty pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu
  • grunty pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych
  • grunty parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi
  • grunty rodzinnych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych
  • grunty pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi
  • grunty zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa
  • grunty torfowisk i oczek wodnych
  • grunty pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych.

WAŻNE! Do wydania decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych klas I-III jest konieczne, aby miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy przewidywały przeznaczenie twojej działki na cele inne niż rolnicze.

Odrolnienie gruntu gleb pochodzenia mineralnego zaliczonych do klas IV-VI

Kolejna zagwozdka, jeśli chodzi o przekształcenie działki rolnej na budowlaną. Czy trzeba wyłączać z produkcji rolnej grunty wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego zaliczonych do klas IV-VI? Zasadą jest, że grunty rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego zaliczone do klas IV-VI nie wymagają wyłączenia z produkcji rolnej.

Jednak wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej jest niezbędne:

 • pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa
 • pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu
 • pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych
 • parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi
 • rodzinnych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych
 • pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi
 • zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa 
 • torfowisk i oczek wodnych
 • pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych.

Wniosek o przekształcenie działki rolnej na budowlaną. Procedura składania

Poza kwestią tego ile kosztuje przekształcenie działki rolnej na budowlaną, ważne jest też to, kto może złożyć wniosek o odrolnienie gruntów? Wniosek o przekształcenie działki rolnej na budowlaną może być złożony przez różne podmioty, w tym właściciela gruntu, posiadacza samoistnego, zarządcę, użytkownika, użytkownika wieczystego oraz dzierżawcę będącego:

 • osobą fizyczną
 • osobą prawną
 • jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Gdy masz już pewność co do statusu Twojej działki i stwierdziłeś, że jest ona odpowiednia do odrolnienia, koniecznym krokiem jest uzyskanie zgody na ten proces od rady gminy. Aby to zrobić, musisz złożyć wniosek o zgodę na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego oraz zabudowę działki w odpowiednim urzędzie gminy, do którego należy grunt. Wnioski tego typu skieruj do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

W trakcie składania wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zaleca się dołączenie istotnych dokumentów, takich jak wypis lub wyrys z aktualnej mapy ewidencyjnej, wypis z rejestru gruntów, oraz mapa zasadnicza nieruchomości. Te dokumenty mogą wesprzeć proces decyzyjny i przyspieszyć rozpatrzenie wniosku przez właściwe organy.

Ile kosztuje przekształcenie działki rolnej na budowlaną? [Koszt odrolnienia działki 2024]

Ile kosztuje przekształcenie działki rolnej na budowlaną? Wniosek o przekształcenie działki rolnej na budowlaną jest formalnością niegenerującą dodatkowych opłat. Ostatecznie to ile kosztuje odrolnienie działki zależy od pozyskania niektórych załączników do tego wniosku. Może to wymagać poniesienia dodatkowych kosztów.

Osoba, która otrzymała decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntów rolnych, zobowiązana jest do jednorazowego uregulowania należności oraz opłat rocznych, co zaczyna obowiązywać od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji.

Ile kosztuje odrolnienie? Należność stanowi jednorazową opłatę, obliczaną proporcjonalnie do powierzchni gruntów rolnych wyłączanych z produkcji oraz ich klasy. Stawki, według których oblicza się należność, różnią się w zależności od klasy gleb oraz rodzaju terenu. Ile kosztuje przekształcenie działki rolnej na budowlaną? Koszt odrolnienia działki 1 ha wynosi:

 • cena odrolnienia działki w odniesieniu do gleb pochodzenia mineralnego i organicznego:
  • klasy I – 437 175 zł (koszt odrolnienia działki 1 ha)
  • klasy II – 378 885 zł za 1 ha
  • klasy IIIa – 320 595 zł za 1 ha
  • klasy IIIb – 262 305 za 1 ha
  • Ł i PS I – 437 175 zł za 1 ha
  • Ł i PS II – 361 398 za 1 ha
  • Ł i PS III – 291 450 za 1 ha
 • cena odrolnienia działki w odniesieniu do gleb pochodzenia organicznego:
  • klasy IVa – 204 015 zł za 1 ha
  • klasy IVb – 145 725 zł za 1 ha
  • klasy V – 116 580 zł za 1 ha
  • klasy VI – 87 435 zł za 1 ha
  • Ł i PS IV – 174 870 zł za 1 ha
  • Ł V – 145 725 za 1 ha
  • PS V – 116 580 za 1 ha
  • Ł i PS VI – 87 435 zł za 1 ha

(Ł  – łąki; PS – pastwiska trwałe)

 • cena odrolnienia działki w odniesieniu do gruntów pod stawami rybnymi oraz gruntami rodzinnych ogródków działkowych i ogrodów botanicznych, pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi, zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa, torfowisk i oczek wodnych – 233 160 zł za ha.

Koszty odrolnienia działki musisz uiścić w ciągu 60 dni od dnia, w którym decyzja o jej wysokości stała się ostateczna. W przypadku, gdy cena gruntów inwestycyjnych przekracza ustaloną należność, inwestor nie wnosi tej opłaty. Natomiast, jeśli cena gruntów jest niższa, inwestor płaci jedynie różnicę.

Opłaty roczne, składające się z 10% pełnej kwoty należności, są płatne przez 10 lat. W przypadku czasowego wyłączenia gruntu, opłaty roczne trwają przez okres tego wyłączenia, maksymalnie jednak przez 20 lat od momentu wyłączenia gruntów z produkcji. Każda opłata roczna jest płatna do 30 czerwca danego roku.

Należność i opłaty roczne wpłacaj na konto organu, który wydał decyzję o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Jeśli podlegasz opłacie skarbowej za pełnomocnictwo, dodatkową opłatę (17 zł) wpłacisz na konto urzędu miasta lub gminy, w zależności od siedziby urzędu, gdzie składasz pełnomocnictwo.

Odrolnienie działki – kiedy nie trzeba płacić?

Już wiesz ile kosztuje przekształcenie działki rolnej na budowlaną, natomiast są pewne wyjątki, kiedy tej opłaty nie trzeba uiszczać. Osoba, która otrzymała zgodę na przekształcenie działki rolnej na budowlaną czyli wyłączenie gruntów rolnych z produkcji lub odrolnienie działki, zobowiązana jest do uiszczenia jednorazowej opłaty, zwanej należnością, oraz opłat rocznych. Ten obowiązek powstaje od momentu faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji. Istnieje jednak możliwość uniknięcia pewnych kosztów, zwłaszcza jeśli zamiarem jest przeznaczenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe.

Nie trzeba ponosić opłaty jednorazowej i rocznej, jeżeli planuje się zagospodarować grunty rolne:

 • do 500 m2 w przypadku budowy budynku jednorodzinnego,
 • do 200 m2 na każdy lokal mieszkalny w przypadku budowy budynku wielorodzinnego.

W sytuacji, gdy przekroczono tę powierzchnię, opłata i roczne składki obliczane są od nadwyżki.

Dodatkowo, zwolnienie z tych opłat przysługuje również jeżeli:

 • wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej dotyczy części gruntu rolnego pod zabudową zagrodową, którego powierzchnia nie przekracza 30% całkowitej powierzchni gruntu rolnego pod zabudową zagrodową w danym gospodarstwie rolnym, nie więcej niż 500m2
 • właściciel gruntów wyłączanych z produkcji, zobowiąże się do dalszego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzi zabudowa zagrodowa, składając wniosek o wyłączenie tych gruntów z produkcji.

Podsumowując, należy mieć świadomość, że koszty odrolnienia działki to nie tylko formalności, ale także pewne opłaty, które nie należą do najniższych. Zanim zdecydujesz się na zakup konkretnej działki i przekształcenie działki rolnej na budowlaną, warto dokładnie zrozumieć wszystkie aspekty tego procesu. Informacje dotyczące procesu przekształcenie działki rolnej na budowlaną i związanych z tym zapytaniami jak: czas oczekiwania, wymaganych opłat, a także możliwości odwołań znajdziesz na oficjalnej stronie Biznes.gov.

źródło: GOV

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x