niedziela, 2 kwietnia, 2023
spot_img

Grupy i organizacje producenckie – kiedy rusza nabór wniosków?

spot_imgspot_img

Dziś, 20 maja 2020 r., Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania:  „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zainteresowane podmioty mogą składać wnioski w dniach od 19 czerwca 2020 r. do 17 sierpnia 2020 r.

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1284, z 2018 r. poz. 1151, z 2019 r. poz. 1029 oraz z 2020 r. poz. 799)

 

Dla grup i organizacji producenckich

O pomoc finansową w ramach działania 9 „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” może ubiegać się:

1) grupa producentów rolnych:

  1. a) uznana od dnia 01 czerwca 2019 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r.
    o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1026),
  2. b) w skład której wchodzą wyłącznie osoby fizyczne,
  3. c) która została utworzona ze względu na produkt lub grupę produktów inne niż drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 417);

2) organizacja producentów:

  1. a) uznana na podstawie przepisów ustawy z dnia:

– 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945 oraz z 2019 r. poz. 2020) albo

– 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1430),

  1. b) która została utworzona ze względu na produkt lub grupę produktów inne niż należące do sektora mięsa drobiowego, o których mowa w części XX załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady(EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm. ).

Powyższe podmioty muszą działać jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., z późn. zm.), które spełnią m. in. następujące warunki kwalifikowalności:

– zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie planu biznesowego,

– łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r. w ramach działań i mechanizmów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r.,

– w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa powyżej, z wyłączeniem małżonków, którzy mają ustanowioną rozdzielność majątkową,

– zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

Rodzaj wsparcia

Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto grupy producentów rolnych / organizacji producentów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa albo organizacja została uznana, wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym: członkami beneficjenta, współmałżonkiem członka beneficjenta, podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z członkiem beneficjenta lub jego współmałżonkiem.

Złożone przez grupy producentów rolnych i organizacje producentów wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.
Formularz wniosku i warunki ubiegania się o przyznanie pomocy wraz z załącznikami oraz Instrukcją wypełniania są udostępnione na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: ARMiR
Foto: Pixabay

https://agroprofil.pl/p/prenumerata-magazynu-agroprofil-12miesiecy/

spot_imgspot_img
Redakcja
Redakcja
Przygotowujemy dla Was zawsze najświeższe wiadomości z branży rolniczej. Newsy, wydarzenia, relacje, opinie. Widziałeś coś ważnego? Chcesz się z nami czymś podzielić? Napisz na adres redakcja@agroprofil.pl

Napisz komentarz

Podobne artykuły

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników