poniedziałek, 15 lipca, 2024
spot_img

ASF: wydano nakaz sanitarnego odstrzału dzików w Wielkopolsce!

spot_img
Nakaz sanitarnego odstrzału dzików wydał Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk w związku z ryzykiem pojawienia się wirusa afrykańskiego pomoru (ASF) na terenie tego województwa. Rozporządzenie nakazuje sanitarny odstrzał dzików na terenach, gdzie jest największe zagrożenie pojawienia się wirusa. Odstrzał dzików przeprowadzą miejscowe koła łowieckie.

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 46 ust. 3 pkt. 1, pkt. 4, pkt. 8, pkt. 8b, pkt. 8c i pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r., poz. 1967).

Rozporządzenie obejmuje tereny powiatu wolsztyńskiego, powiatu leszczyńskiego: gmina Wijewo i Włoszakowice, powiatu grodziskiego: gmina Rakoniewice i Wielichowo oraz na obszarze powiatu nowotomyskiego gmina Zbąszyń, gdzie nakazuje się:

1) odstrzał sanitarny dzików w terminach ustalonych przez właściwych powiatowych lekarzy weterynarii;
 
2) stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w tym odkażanie rąk i obuwia;

3) zgłaszanie padłych dzików właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii;

4) niezwłoczne dostarczanie przez myśliwych każdego odstrzelonego dzika wraz z patrochami i narogami do miejsca nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze dzików w skórach, wskazanego przez powiatowego lekarza weterynarii;

5) przechowywanie w miejscach nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, o których mowa w pkt 4, tusz dzików w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz dzików z produktami, surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się afrykańskiego pomoru świń;

6) poszukiwania w celu znalezienia padłych dzików lub ich części, w których uczestniczą:
a) właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii lub wyznaczony przez niego pracownik powiatowego inspektoratu weterynarii,
b) osoby, z którymi właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii zawarł umowy cywilnoprawne, w celu realizacji zadań związanych z poszukiwaniem, zbieraniem i załadunkiem padłych dzików lub ich części,
c) dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich na obszarze obwodów łowieckich,
d) właściwy miejscowo nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na obszarach lasów państwowych lub wyznaczony przez niego pracownik,
e) właściwi miejscowo wójtowie gmin oraz burmistrzowie miast i gmin lub wyznaczeni przez nich pracownicy,
f) właściwe jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa wielkopolskiego;

7) właściwym miejscowo powiatowym lekarzom weterynarii:
a) zabezpieczenie niezbędnych sił i środków do poszukiwania, zbierania i załadunku padłych dzików lub ich części oraz pobierania próbek w kierunku afrykańskiego pomoru świń i przesyłania ich do laboratorium,
b) zabezpieczenie odzieży ochronnej dla osób uczestniczących w przeszukiwaniu obszaru w celu znalezienia padłych dzików lub ich części,
c) koordynowanie działań przy współpracy z osobą kierującą przeszukiwaniem,
d) określenie zasad przemieszczania padłych dzików lub ich części z miejsca znalezienia do miejsca czasowego składania,
e) odkażanie miejsc przechowywania padłych dzików lub ich części oraz oczyszczanie i odkażanie środków ich transportu,
f) sporządzanie meldunku o przeprowadzonych działaniach i przekazywania go w terminie nie dłuższym niż 3 dni Wojewódzkiemu Centrum Zarządzania Kryzysowego i Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii;

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Dziki w Poznaniu!

8) nadleśniczym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na obszarze w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich na obszarze obwodów łowieckich, właściwym miejscowo wójtom gmin oraz burmistrzom miast i gmin, Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa wielkopolskiego:

a) oczyszczanie terenu z padłych dzików lub ich części przez ich utylizację w zakładzie utylizacyjnym kategorii 1 lub postępowanie z padłymi dzikami lub ich częściami w sposób określony w art. 19 ust 1 lit c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylającego
rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1),
b) zgłaszanie właściwym miejscowo powiatowym lekarzom weterynarii wszystkich przypadków padnięć i podejrzeń afrykańskiego pomoru świń u dzików.

§ 2. Właściwi miejscowo nadleśniczowie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w ramach prowadzenia stałych przeszukiwań padłych dzików lub ich części na obszarach w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe współpracują z właściwym miejscowo powiatowym lekarzem weterynarii przy realizacji przeszukiwania obszaru w celu znalezienia padłych dzików lub ich części.

§ 3. Poszukiwanie padłych dzików lub ich części odbywa się na obszarze, o którym mowa w § 1, w terminach określonych przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w miejscach znalezienia padłych dzików lub ich części.

§ 4. Koszty poszukiwania i utylizacji padłych dzików lub ich części są pokrywane przez  właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii ze środków publicznych przeznaczonych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

§ 5. Wykonanie rozporządzenia powierza się właściwym miejscowo dla obszaru określonego w §1: Powiatowym Lekarzom Weterynarii w Wolsztynie, Lesznie, Grodzisku Wlkp i Nowym Tomyślu, starostom, burmistrzom miast i gmin, wójtom, Komendantom Państwowej Straży Pożarnej, Nadleśniczym, zarządcom obwodów łowieckich.

§ 6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie obszaru, o którym mowa w § 1

 

Wojewoda zdecydował też o prowadzeniu poszukiwań w celu znalezienia padłych dzików lub ich części. Ponadto wojewoda skierował wniosek do Ministra Obrony Narodowej o udzielenie wsparcia przez Wojsko Polskie w działaniach poszukiwawczych.

 

 

Źródło: WUW Poznań/TVP3 Poznań

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników