środa, 17 lipca, 2024
spot_img

Wsparcie tworzenia i działania grup operacyjnych EPI

spot_img

Wsparcie dotyczy funkcjonowania grup operacyjnych (EPI) na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa oraz realizacji przez te grupy projektów prowadzących do opracowania nowych rozwiązań w zakresie wytwarzania produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.

Kategorie beneficjentów

Zgodnie z założeniami programu, grupy operacyjne na rzecz innowacji to formacje tworzone przez co najmniej dwa różne podmioty należące do niżej wymienionych kategorii podmiotów: rolników lub grup rolników; posiadaczy lasów; naukowców; instytutów, jednostek naukowych, a także uczelni (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.); przedsiębiorców, oraz podmiotów doradczych.

Jednakże w tym przypadku obowiązuje też zasada, zgodnie z którą grupa operacyjna na rzecz innowacji nie może ograniczać się wyłącznie do rolników i właścicieli lasów będących rolnikami. A zatem, by móc skutecznie współuczestniczyć w tego rodzaju programie, członkami grupy operacyjnej (EPI), mogą być także: konsumenci i ich organizacje; jednostki samorządu terytorialnego; organizacje branżowe i międzybranżowe działające w obszarze łańcucha żywnościowego.

Rodzaj i forma wsparcia

Przewidywana pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji, przy czym:

 • Poziom pomocy wynosi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych w przypadku kosztów ogólnych, związanych z kosztami bieżącymi funkcjonowania grupy operacyjnej, studiów wykonalności, przygotowania planu operacyjnego grupy, animacji, promocji rezultatów operacji, przygotowania planu biznesowego operacji.
 • Poziom pomocy wynosi 90% kwoty wydatków kwalifikowalnych związanych prowadzeniem prac badawczych, bezpośrednio związanych z wdrożeniem przedmiotu operacji.
 • Jeżeli operacja obejmuje inwestycje należące swym zakresem do jednego z działań lub poddziałań wymienionych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1305/2013 poziom pomocy stosowany dla tej części operacji określa się zgodnie z wymienionym  Rozporządzeniem.
 • Koszty ogólne są proporcjonalne do zakresu planu operacyjnego oraz wartości operacji i mogą stanowić maksymalnie 2 000 000 zł (20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji).

Terminy i czas realizacji

Ponadto, wsparcie dla operacji związanych z funkcjonowaniem grup operacyjnych (EPI) oraz realizacji operacji przez grupy operacyjne EPI udzielane jest w okresie maksymalnie 3 lat. Jednakże, w szczególnych przypadkach wynikających z uzasadnionego okresu realizacji operacji okres wsparcia funkcjonowania grupy operacyjnej EPI może ulec wydłużeniu.

Wartość wsparcia i koszty kwalifikowalne

Całkowita maksymalna wartość wsparcia związana z kosztami bezpośrednimi operacji i kosztami badań prowadzonych przez grupę operacyjną EPI wynosi  10 000 000 zł.

Natomiast koszty kwalifikowane realizacji obejmują:

 • koszty ogólne operacji, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013,
 • koszty funkcjonowania  grupy operacyjnej EPI, w tym:
  • aktywizacji potencjalnych partnerów grupy operacyjnej na rzecz innowacji w celu osiągnięcia wykonalności projektu (działania informacyjne, pozyskiwanie partnerów projektu),
  • funkcjonowania grupy operacyjnej,
  • opracowania planu operacyjnego grupy, planu biznesowego operacji, analiz wykonalności i innych dokumentów – związanych z przygotowaniem operacji,
  • upowszechnienia wyników realizacji operacji,
 • koszty badań stosowanych i prac rozwojowych – niezbędne do wdrożenia nowego
 • rozwiązania i niebędące dominującą pozycją kosztów operacji,
 • koszty bezpośrednie (inwestycyjne) operacji związane z realizacją planu biznesowego opartego na planie operacyjnym grupy operacyjnej EPI, w tym testowania.

Nabór wniosków

Nadchodzący nabór wniosków ogłoszony zostanie najprawdopodobniej na przełomie listopada i grudnia 2019 roku.
Każdorazowo terminy naborów wniosków ogłaszane są przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa na stronie internetowej ARiMR, w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w Centrali Agencji i jej oddziałach regionalnych.
Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Centrali Agencji lub przesyła drogą pocztową.

 

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: MRiRW

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników