czwartek, 30 listopada, 2023
spot_img

Wsparcie tworzenia grup i organizacji producentów

spot_img

Nabór wniosków

Jak już wcześniej zapowiadaliśmy, od poniedziałku 28 października 2019 r. w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, składać można wnioski o przyznanie pomocy w ramach Działania 9. – “Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. To już szósty tego rodzaju nabór w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór potrwa do 13 grudnia 2019 roku.

 

Uprawnieni wnioskodawcy

Do ubiegania się o przyznanie wsparcia, uprawnione są nowe grupy producentów rolnych, czyli te, które prawnie uznano od dnia 22 grudnia 2018 r.
Grupy te składać się winny z osób fizycznych, powinny też działać jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, spełniające następujące warunki:

  • zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie planu biznesowego,
  • łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po 1 maja 2004 r. w ramach działań i mechanizmów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r.,
  • w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa powyżej oraz osoby powiązane bezpośrednio z nimi kapitałowo lub osobowo,
  • zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

UWAGA! Z możliwości uzyskania omawianego wsparcia wyłączeni są producenci drobiu oraz mięsa lub jadalnych podrobów drobiowych.

 

Wysokość pomocy

 Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy liczonych od dnia jej uznania. Wysokość pomocy finansowej, jaką może otrzymać grupa zależy od wartości przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach. Ważne jest, że odbiorcami produktów nie mogą być osoby należące do grupy producentów, współmałżonkowie takich osób, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z beneficjentem lub jego współmałżonkiem.

Wysokość wsparcia od 2019 r. wzrosła i wynosi obecnie:

  • w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto,
  • w drugim roku – 9 proc.,
  • w trzecim roku – 8 proc.,
  • w czwartym roku – 7 proc.,
  • w piątym roku – 6 proc.Maksymalny limit pomocy to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania wsparcia.

Wnioski poddawane są ocenie. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy.

W rejestrze prowadzonym przez ARiMR znajduje się obecnie 840 uznanych grup producentów rolnych.

 

Gdzie i jak aplikować?

Wnioski o przyznanie pomocy na: “Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”, można składać osobiście, za pośrednictwem osób upoważnionych lub przesłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. Jednakże, w tym ostatnim przypadku, wniosek o przyznanie pomocy będzie rozpatrywany tylko i wyłącznie wtedy, gdy wpłynie on do właściwego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ciągu 30 dni od upływu terminu składania wniosków.

Więcej informacji na temat powyższej formy wsparcia oraz dokumenty znaleźć można na stronie ARiMR.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: ARiMR

 

 

 

 

 

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników