piątek, 1 grudnia, 2023
spot_img

Wdrażanie programu Funduszu Gwarancji Rolnych

Wdrażanie programu trwa

W zaawansowaną fazę przygotowawczą weszło wdrażanie programu Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR), adresowanych do małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), działających w sektorze rolnym, w zakresie uprawnień i kryteriów poddziałań nr: 4.1.3 „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” dla operacji typu Modernizacja gospodarstw rolnych” i 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” dla typu operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przy czym, zgodnie z umową zawartą 30 lipca 2019 r. pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK),  dotyczącą tworzenia Funduszu Gwarancji Rolnych (gwarancja FGR), w PROW 2014-2020, na obecnym etapie, trwa proces poszukiwania i podpisywania umów z bankami mającymi współpracować z BGK przy realizacji tego przedsięwzięcia.

Banki współpracujące z BGK  

Do grupy banków, które podpisały już umowy z BGK w zakresie obejmowania kredytów gwarancją z FGR, zaliczają się: Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, SGB-Bank S.A. i Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy.
Natomiast banki, które zadeklarowały, że wkrótce dołączą do programu to: Alior Bank S.A., BPS S.A., BNP Paribas Bank Polski S.A., mBank i PKO Bank Polski S.A.

Istota gwarancji FGR

Zgodnie z intencją twórców programu, gwarancja FGR stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. i jest oferowana mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP), będących przetwórcami lub podmiotami wprowadzającymi produkty do obrotu oraz rolnikami – producentami produkcji podstawowej.
Natomiast Banki udzielające kredytu z gwarancją FGR, mogą zaoferować przetwórcy/rolnikowi, kredyt inwestycyjny lub obrotowy na lepszych warunkach, niż gdyby ten kredyt nie był zabezpieczony gwarancją.
Banki mogą zatem zaproponować: niższą marżę, prowizję za udzielnie kredytu, czy wydłużony okres karencji. Przy czym, o wyborze rodzaju korzystniejszych warunków dla klientów decyduje bank udzielający kredytu na podstawie przeprowadzonej analizy.

 

Adresaci i warunki gwarancji

Możliwość korzystania z gwarancji FGR będzie miał każdy przedsiębiorca z kategorii: MŚP, działający w sektorze rolnym, zajmujący się wytwarzaniem podstawowych produktów rolnych, ich przetwarzaniem lub wprowadzaniem ich do obrotu. Warunkiem jest złożenie w banku kredytującym, wniosku o przyznanie gwarancji FGR, a także uzyskanie potwierdzenia spełnienia kryterium dostępu w procedurze oceny oraz pozytywny wynik bankowej analizy  zdolności kredytowej. Kredyty z gwarancją FGR będą udzielane na finansowanie przedsięwzięć z zakresu odpowiadającego następującym źródłom wsparcia, oferowanego w ramach dwóch poddziałań PROW 2014-2020:

  • 4.1.3 „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” dla operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”
  •  4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” dla typu operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”

Przedmiot gwarantowanego kredytowania

Ważne jest to, że w ramach powyższego instrumentu gwarancyjnego, nie wskazuje się konkretnych projektów, czy inwestycji, jakie mogą być wspierane
w ramach FGR. Ideą tego instrumentu jest natomiast, wspieranie MŚP działających w sektorze rolnym, pragnących zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku, przy wykorzystaniu finansowania dłużnego, przez co katalog inwestycji jest bardzo szeroki.

Czego nie obejmą gwarancje?

Wiadomo też, że gwarancją FGK nie mogą być objęte kredyty: na zakup, budowę lub modernizację budynków lub pomieszczeń mieszkalnych; na zakup udziałów/akcji w podmiotach gospodarczych (inwestycja kapitałowa); na zakup używanych maszyn i urządzeń starszych niż 5 lat; na zakup wierzytelności; kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR; na prefinansowanie projektów realizowanych ze wsparciem w formie dotacji pochodzącej ze środków publicznych innych niż dotacja udzielona w ramach działania M04 PROW (operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz „Przetwórstwo i marketing artykułów rolnych”).

Sposób pozyskiwania gwarancji

Formalności dotyczące uzyskania gwarancji FGR, wraz z oceną zdolności kredytowej, dokonywane będą w banku kredytującym.
Należy też pamiętać o tym, że w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, finansować nie można tych samych wydatków kwalifikowalnych z dwóch źródeł wsparcia ze środków Unii Europejskiej (tzw. zakaz podwójnego finansowania). Jednakże jest możliwość udzielania kredytu z gwarancją FGR na wkład własny, czyli do wysokości kwoty pozostającej po odjęciu kwoty pomocy z PROW, od kosztów kwalifikowalnych operacji wspieranej w ramach poddziałania 4.1.3. lub 4.2.
Ponadto, wskazane powyżej połączenie, nie może powodować przekroczenia dopuszczalnego poziomu pomocy publicznej oferowanej w ramach PROW i z tytułu Gwarancji FGR, czyli dla przedsiębiorcy/rolnika korzystającego z dotacji w ramach poddziałania 4.2 lub 4.1.3. jest to intensywność na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych albo 60% w przypadku młodego rolnika.

Kwoty i terminy

Fundusz Gwarancji Rolnych został zasilony kwotą 50 mln euro, co umożliwi zabezpieczenie akcji kredytowej wynoszącej ok. 1,1 mld zł. Przy czym realizatorzy programu, etap ten traktują jest jako pilotażowy, a w przypadku dużego zainteresowania powyższymi propozycjami, nie wyklucza się wzrostu alokacji i zwiększenia skali działania funduszu.
Jak informują pracownicy Banku Gospodarstwa Krajowego, etap przyjmowania  wniosków od przedsiębiorców, rozpocznie się po zakończeniu fazy podpisywania umów z bankami współpracującymi z BGK.
Co zostanie podane do publicznej wiadomości.
Przy czym, kredytu z gwarancją FGR, udzielą wnioskodawcom banki kredytujące, które podpiszą z BGK umowę portfelowej linii gwarancyjnej FGR. Natomiast terminy udostępnienia gwarancji dla klientów zależą od indywidualnej decyzji banku kredytującego.

Więcej informacji o programie gwarancji FGR dostępne jest na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródła: www.arimr.gov.pl www.bgk.pl infolinia BGK nr tel.: 801 598 888
Foto: „Pixabay”

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników