wtorek, 5 grudnia, 2023
spot_img

Tworzenie grup i organizacji producentów

spot_imgspot_img

Nabór wniosków

W terminie: od 28 października do 13 grudnia 2019 r., w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach Działania 9. – „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” (PROW 2014-2020).

Uprawnieni wnioskodawcy

Do ubiegania się o przyznanie powyższego wsparcia, uprawnione są nowe grupy producentów rolnych, czyli te, które prawnie uznano od dnia 22 grudnia 2018 r.
Grupy te składać się winny z osób fizycznych, powinny też działać jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, spełniające następujące warunki:

  • zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie planu biznesowego,
  • łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po 1 maja 2004 r. w ramach działań i mechanizmów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r.,
  • w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa powyżej oraz osoby powiązane bezpośrednio z nimi kapitałowo lub osobowo,
  • zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

Jednakże, z możliwości uzyskania omawianego wsparcia, wyłączeni są producenci drobiu oraz mięsa lub jadalnych podrobów drobiowych.

Ponadto, pomoc może być przyznana w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy, liczonych od dnia jej prawnego uznania.

Wysokość wsparcia

Limit pomocy to 100.000 euro, w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania pomocy. I pozostaje on na niezmienionym poziomie w kolejnych latach.
Wysokość finansowego wsparcia, jaką może otrzymać konkretna  grupa, zależy od wartości przychodów netto, uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach.
Należy jednak zwrócić uwagę, że odbiorcami produktów nie mogą być osoby należące do grupy producentów, współmałżonkowie takich osób, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo, w sposób bezpośredni lub pośredni, z beneficjentami lub ich współmałżonkami.

Procedura składania wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy na: „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”, można składać osobiście, za pośrednictwem osób upoważnionych lub przesłać rejestrowaną przesyłką, nadaną w placówce Poczty Polskiej. Jednakże, w tym ostatnim przypadku, wniosek o przyznanie pomocy będzie rozpatrywany tylko i wyłącznie wtedy, gdy wpłynie on do właściwego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w ciągu 30 dni od upływu terminu składania wniosków.
Złożone wnioski o pomoc, poddawane są ocenie. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy.
Dodajmy, że wsparcie w ramach Działania 9. – „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”, finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Natomiast obecnie zapowiadany nabór, to już szósta jego edycja.

Więcej informacji na temat powyższej formy wsparcia oraz dokumnety znaleźć można na stronie ARIMR,

 

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: www.arimr.gov.pl
Foto aut.: Robert Gorczyński

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników