niedziela, 26 maja, 2024
spot_imgspot_img

Program Ministra Pudy czy tylko ”wymienianka”?

spot_img

Formę zwartego dokumentu przybrał ministerialno-rządowy Program wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie, o którym mówił we wtorek (20 lipca br.), Minister Rolnictwa Grzegorz Puda. Pomoc zaliczoną do Programu podzielono na kilka kategorii: Bioasekuracja, Eliminowanie niższej ceny – rekompensaty utraconego dochodu, Osłona finansowa zobowiązań cywilno-prawnych, Odbudowa pogłowia świń, Przetwórstwo – skracanie łańcuchów dostaw. Poniżej przedstawiamy krótkie charakterystyki ministerialnej propozycji. Czynimy to jednak z poważną wątpliwością, czy z tego zestawienia wyłania się spójna wizja rzeczywistej pomocy dla rolników, hodowców trzody, czy jest to mimo wszystko jedynie pospiesznie zebrana „wymienianka”?

Dofinansowanie bioasekuracji

W tej kategorii do dostępnych form pomocy Ministerstwo zalicza działania pro bioasekuracyjne w ramach unijnych funduszy PROW Poddziałanie 5.1 „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Pomoc tę przyznaje się rolnikom w formie refundacji do 80% kosztów kwalifikowalnych, do kwoty limitu w wysokości 100 000 zł. Planowany termin naboru wniosków to wrzesień 2021 r, a jednostka przyznająca pomoc to Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zakupy preparatów i sprzętu

Do nowych form pomocy zaliczono natomiast: Refundację wydatków poniesionych w ramach dostosowania gospodarstw do wymogów bioasekuracji – pomoc de minimis. Chodzi tu o  wsparcie producentów świń przy zabezpieczaniu gospodarstw przed ASF i o ograniczenie ryzyka przeniesienia wirusa do chlewni. Beneficjentami mogą być rolnicy i producenci rolni. Na realizację programu w 2021 r. przewidziano kwotę 15 000 tys. zł. Pomoc ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielana w formie refundacji do 50% wydatków na zakup sprzętu i preparatów do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, Nabór rozpocznie się 6 sierpnia i potrwa do 27 sierpnia br. Wnioski przyjmują Kierownicy Biur Powiatowych ARiMR.

Rekompensaty utraconego dochodu

Celem jest pomoc producentom trzody z obszarów objętych ograniczeniami III stopnia ASF, w sprzedaży świń po średnich cenach rynkowych. Beneficjentami mogą być producenci świń sprzedający je po średniej cenie rynkowej do zakładu realizującego zamówienie na dostawy mięsa lub produktów mięsnych udzielone przez podmiot publiczny. Chodzi tu o zapewnienie rekompensat strat cenowych w porównaniu z cenami osiąganymi w innych częściach kraju. Wartość pomocy uzależniono od poziomu cen i liczby świń utrzymywanych w wyznaczonych terminach. Wnioski z dokumentacją przyjmować będą Kierownicy Biur Powiatowych ARiMR. 

Pomoc na odnowę hodowli

Kolejna forma wsparcia to pomoc finansowa dla producentów rolnych, którzy w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, zaprzestali produkcji świń. W tym przypadku nabór ogłaszany będzie na stronie internetowej MRIRW, a wsparcie zyska charakter pomocy publicznej. Kwotę indywidualnej pomocy uzależniono od liczby świń w stadach. Wnioski przyjmują właściwe terenowo Biura Powiatowe ARiMR.

Można też wziąć kredyt

Na odbudowę pogłowia stada można też wziąć pożyczkę ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Finansowane są tu działania innowacyjne lub rozwojowe w gospodarstwach, w zakresie np. produkcji, hodowli czy przetwórstwa. Kwota kredytu to maksymalnie 500.000 zł co stanowi 80% wartości przedsięwzięcia. W uzasadnionych przypadkach okres spłaty można przedłużyć do 10 lat. Nabór jest ciągły. Jednostka przyznająca pomoc to Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Osłona finansowa zobowiązań

W tej kategorii aktualnie dostępna jest nieoprocentowana pożyczka na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów świń, którzy utrzymywali świnie na obszarach ASF. Cel to finansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych z tytułu: umów sprzedaży, kredytów, opłat  dotyczących sprzedaży, opłat na rzecz spółek wodnych, opłat wynikających z umów ubezpieczeniowych, zobowiązań z tytułu umów sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości, w tym wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa albo jednostek samorządu terytorialnego. Pomoc zyskuje postać nieoprocentowanej pożyczki i ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć kwoty zobowiązań cywilnoprawnych i przyznawana jest w wysokości od 50.000 zł do 1.000.000 zł na siedzibę stada – zależnie od liczby świń utrzymywanych średniorocznie w 2018 r. w danym stadzie. Maksymalny okres spłaty pożyczki to 10 lat. Wniosek wraz z dokumentacją należy złożyć we właściwym BP ARiMR. Nabór prowadzany jest w sposób ciągły.

Unijne wsparcie dla rolników

Można się też ubiegać o wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych z funduszy Unii Europejskiej w ramach EPROW. Mowa tu o Poddziałaniu 4.1 „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” obszary – rozwój produkcji prosiąt (obszar A), związany z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości i dochodowości produkcji (obszar D). 
Beneficjentami mogą być rolnicy (osoby fizyczne), wspólnicy spółek cywilnych, osoby prawne, spółki osobowe prawa handlowego i oddziały podmiotów zagranicznych. Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych w wysokości do: 50% kosztów kwalifikowalnych, lub do 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez osoby wspólnie wnioskujące lub młodego rolnika. Limit pomocy to 500 tys. zł (900 tys. zł – dla operacji realizowanej w obszarze rozwój produkcji prosiąt) na beneficjenta. Termin składania wniosków: od 21 czerwca do 19 sierpnia 2021 r. Przyjmuje je ARiMR. .

Przetwórstwo i skracanie łańcucha dostaw 

Aktualnie dostępne instrumenty w ramach PROW 2014-2020 to Poddziałanie 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”. Celem jest poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów oraz organizacje międzybranżowe. Beneficjentem może być rolnik lub małżonek tego rolnika. Wsparcie ma formę refundacji kosztów inwestycji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych. Wysokość wsparcia to 100 tys. zł, w przypadku rolników składających wnioski w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) lub 500 tys. zł, w przypadku rolników składających wnioski na podejmowanie działalności gospodarczej. Wsparciem objęte są m.in. sektory przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż i ziemniaków. W przypadku RHD, lista produktów przetwarzanych i jednocześnie zbywanych (wymóg łączny) jest długa, podobnie jak zestaw działań. Nabór planowany jest na październik 2021 r. 

Nowe instrumenty w ramach KPO

Dodajmy, że pomoc dla rolników możliwa będzie także w  ramach tzw. Komponentu A Krajowego Programu Odbudowy „Odporność i konkurencyjność gospodarki” w ramach unijnego Funduszu Odbudowy. Będą to działania inwestycyjne na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu, w odniesieniu do przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolno-spożywczych, na co zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1 mld euro.

Źródło: MRiRW

Robert Gorczyński
Robert Gorczyńskihttps://agroprofil.pl/
Działa na styku: instytucje, organizacje, problemy rolników. Zafascynowany etosem pracy rolnika, tradycjami i kulturą polskiej wsi.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x