wtorek, 27 lutego, 2024

Porozumienie Rolnicze: Podsumowanie dotychczasowych prac w Ministerstwie Rolnictwa

spot_img

Przedstawiciele polskich rolników zrzeszonych w unijnych organizacjach COPA-COGECA*, wystąpili z inicjatywą utworzenia formuły współpracy, która w sposób instytucjonalny, dałaby możliwość prowadzenia dialogu na temat ważnych problemów w rolnictwie. Koncepcja ta spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

We wtorek, 17 września 2019 roku, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, wraz z prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktorem Szmulewiczem i dyrektorem Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej MRiRW Robertem Jakubikiem, podczas specjalnej konferencji zorganizowanej w warszawskiej siedzibie Ministerstwa Rolnictwa, dokonali podsumowania dotychczasowych prac Porozumienia Rolniczego.

Początek działań

Przypomnijmy: 20 lutego 2019 roku, odbyło się spotkanie inauguracyjne Porozumienia. Poruszono wówczas szereg ważnych tematów. Szczególną uwagę zwrócano na fakt, że rolnictwo to sieć naczyń połączonych i tak należy je postrzegać, dążąc do rozwoju poszczególnych jego dziedzin. Akcentowano też, że nowoczesne rolnictwo, to rolnictwo zrównoważone. Uczestniczące w spotkaniu organizacje zadeklarowały poparcie dla procesów przebudowy rolniczych struktur, przygotowywania nowych rozwiązań, a także organizacji międzynarodowej promocji polskiej żywności.

Plany zaostrzenia prawa

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, informował wówczas zebranych o przygotowywanych zmianach prawnych dotyczących m.in. nielegalnego uboju łącznie z zaostrzeniem kar aż do wyroków: więzienia, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i zakazu wykonywania zawodu lekarza weterynarii. Szef resortu zapowiadał też wprowadzenie obowiązku całodobowego monitoringu ubojni oraz monitoringu transportu zwierząt. Minister mówił też o potrzebie dokonywania kontroli wszystkich pośredników w handlu i transporcie rolnym.

10 tematycznych zespołów

Praca w ramach Porozumienia Rolniczego realizowana była w 10 zespołach tematycznych do spraw:

  1. Stabilizacji i wsparcia rynku mięsa wieprzowego;
  2. Stabilizacji i wsparcia rynku  mięsa wołowego;
  3. Stabilizacji i wsparcia rynku owoców i warzyw;
  4. Stabilizacji i wsparcia rynku chmielu, tytoniu, roślin strączkowych, nasiennictwa;
  5. Odbudowy suwerenności paszowej i ograniczenia GMO;
  6. Odbudowy rolnictwa na obszarach górskich;
  7. Gospodarki wodą, zasobami i glebą;
  8. Infrastruktury obszarów wiejskich;
  9. Biogospodarki;
  10. Wysokiej jakości żywności.

W skład zespołów weszły organizacje pragnące dzielić się wiedzą z zakresu polskiego rolnictwa, jak również przedstawić propozycje naprawy sytuacji w rolnictwie. Pierwsze posiedzenie zespołu odbyło się 12 marca 2019 r. Zebrał się wówczas zespół ds. stabilizacji i wsparcia rynku mięsa wołowego. Ponadto, w okresie 6 miesięcy zespoły zebrały się 37 razy.

180 wniosków do Ministra

Podczas posiedzeń wypracowano ponad 180 wniosków, które zostały przedłożone Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wśród nich można wymienić mi.in. kwestie: uporządkowania regulacji dotyczących systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt; doprecyzowania zapisów związanych z umową sprzedaży owoców i warzyw; zwiększenia  dostępności środków ochrony roślin (w tym dla upraw małoobszarowych): wprowadzenia rozwiązań w zakresie rzeźni rolniczych dostosowanych do terenów górskich; przyjęcia nadzoru nad spółkami wodnymi przez gminy oraz skutecznego egzekwowania należności na rzecz spółek; zapewnienia gminom wiejskim i miejsko wiejskim środków finansowych wspierających inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (umożliwiających osiągnięcie wskaźników pokrycia potrzeb w zakresach występujących na terenach miejskich); utrzymania możliwości wykorzystania surowców rolnych do produkcji bioenergii (w tym biopaliw transportowych i biometanu na różne cele); zapewnienia, w ramach poszukiwania zdywersyfikowanych źródeł, białka paszowego (tak, aby żadne ogniwo w cyklu wytwarzania produktów rolno-spożywczych nie straciło na wprowadzanych zmianach); wprowadzenia uregulowań prawnych umożliwiających skrócenie łańcucha żywnościowego pomiędzy gospodarstwem, a konsumentem.

Ponadto, w kwestii bezpieczeństwa i jakości, wskazano na potrzebę uporządkowania systemu prawnego dotyczącego kontroli żywności. Zespoły Porozumienia Rolniczego poruszały też zagadnienia związane z produkcją żywności wysokiej jakości, w odniesieniu do krajowych i europejskich systemów jej określania.

Całościowe omówienie powyższej problematyki dostępne jest pod internetowym adresem: https://www.gov.pl/attachment/1d634ff1-5a15-4c1a-8147-9b8d57129228

Zapowiedź dalszych działań Porozumienia

Wyżej wymienione wnioski, wypracowane przez uczestników Porozumienia Rolniczego, w ocenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego, to ważny głos w dyskusji o polskim rolnictwie.

Część wniosków już jest realizowana. Pozostałe zostaną uwzględnione przy  rozpatrywaniu założeń nowej perspektywy finansowej.

Prezentowane podsumowanie prac Porozumienia Rolniczego nie kończy działalności tego gremium. Tematyczne zespoły nadal mają możliwość organizacji kolejnych spotkań, omawiania innych kwestii, łącznie z formułowaniem rekomendacji dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

*Czym jest COPA – COGECA?

Wyjaśnić należy, że inicjator polskiego Porozumienia Rolniczego – COPA COGECA to europejska organizacja zrzeszająca rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze. Organizacja powstała w 1962 roku w wyniku połączenia Komitetu Rolniczych Organizacji Związkowych (COPA), z Głównym Komitetem Spółdzielczości Rolniczej (COGECA).

COPA – COGECA ma za zadanie reprezentować interesy rolników w strukturach Unii Europejskiej.

Polacy w COPA – COGECA

Polskich rolników w COPA COGECA reprezentują: Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna”, Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”, Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Porozumienie Rolnicze zyskało patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródła: www.gov.plwww.copa-cogeca.eu

spot_img
Bernadetta Ryńska
Bernadetta Ryńska
Rolnik z pasji i wykształcenia, doświadczenie czerpie prowadząc rodzinne gospodarstwo. Zainteresowania: hodowla roślin, nasiennictwo, innowacje w rolnictwie.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników