piątek, 1 grudnia, 2023
spot_img

Ograniczenie emisji amoniaku

Podsumowanie prac Zespołu ds. wdrażania dyrektywy NEC

19 września 2019 roku, w warszawskiej siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podsumowano i oficjalnie zakończono pracę Zespołu ds. wdrażania dyrektywy NEC.

 

Kodeks dobrej praktyki

Przypomnijmy: zgodnie z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, nr 2016/2284, z dnia 14 grudnia 2016 r., w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE (tzw. Dyrektywy NEC – dot. krajowych pułapów emisji – przyp. red.), Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, zobowiązania jest do podjęcia działań zmierzających do redukcji zanieczyszczeń powietrza. Sposobem na to jest m.in. opracowanie i upowszechnianie „Kodeksu dobrej praktyki rolniczej w zakresie ograniczania emisji amoniaku”.W związku z powyższym, 9 sierpnia 2019 r. została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw. W efekcie powstał też dokument pod pełną nazwą: „Kodeks doradczy dobrej praktyki rolniczej dotyczący ograniczenia emisji amoniaku”.

 

Co zawiera dokument?

Opracowaniem kodeksu zajęli się eksperci z instytutów nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dokument określa szereg praktyk rolniczych służących ograniczeniu emisji amoniaku do atmosfery. Przy czym, istotnym kryterium jest możliwość zastosowania opisanych metod w polskim rolnictwie.
Informacje zawarte w kodeksie zestawiono w sześciu tematycznych blokach: „Zarządzanie azotem z uwzględnieniem cyklu obiegu azotu”, „Żywieniowe metody ograniczania emisji amoniaku z produkcji zwierzęcej”, „Niskoemisyjne systemy utrzymania zwierząt”, „Niskoemisyjne systemy przechowywania nawozów naturalnych”, „Niskoemisyjne techniki aplikacji nawozów naturalnych|” i „Ograniczenie emisji amoniaku podczas stosowania nawozów mineralnych”.
Ponadto, kodeks zawiera charakterystykę i opisy niskoemisyjnych technik rozprowadzania i przechowywania nawozów oraz systemów utrzymywania i żywienia zwierząt. W kodeksie zamieszczono również zalecenia dotyczące racjonalizacji nawożenia azotowego. Istotnym aspektem doboru praktyk jest ich potencjał i skuteczność w kwestii ograniczenia emisji. Uwzględniono także szacowanie kosztów stosowania praktyk oraz skalę trudności ich wdrażania.

Zalety Kodeksu

„Kodeks doradczy dobrej praktyki rolniczej dotyczący ograniczenia emisji amoniaku”  jest narzędziem pomocnym w procesie upowszechnianiu metod ograniczania emisji amoniaku z rolnictwa, a także racjonalnego zarządzania azotem w gospodarstwach rolnych. Kodeks zawiera liczne odwołania do „Zbioru Zaleceń Dobrej Praktyki Rolniczej”, regulującego zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Powyższe dokumenty pełnią ważną rolę w zakresie dostosowań polskiego sektora rolnego do działań związanych z realizacją wymogów Unii Europejskiej dla ochrony środowiska.

 

Prace Zespołu wdrażającego

Podczas czwartkowego spotkania zaprezentowano efekty prac Zespołu, którymi są: opracowanie kodeksu dobrej praktyki rolniczej dot. ograniczenia emisji amoniaku z rolnictwa, a także zbioru praktyk przyczyniających się do ograniczenia emisji amoniaku z rolnictwa, które zostały ujęte w „Krajowym Programie Ograniczania Zanieczyszczenia Powietrza”.
Podczas rozmów, podkreślano też znaczenie realizacji działań ograniczających emisję amoniaku. Szczególnie tych, które sprzyjają redukcji zanieczyszczenia powietrza.

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki, uczestniczył również Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek. W jego obecności, wiceminister Ryszard Zarudzki skierował podziękowania do członków Zespołu za owocną współpracę, w szczególności do: Ministerstwa Środowiska, Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz do Instytutów podległych MRiRW, w tym do Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, który pełnił funkcję koordynatora prac nad kodeksem.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: www.gov.pl

 

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników