środa, 8 lutego, 2023

Odtwarzanie potencjału produkcji rolnej

spot_imgspot_img
-REKLAMA-spot_img

Wsparcie PROW

Do 31 grudnia 2019 r. rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi, bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF), mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wnioski o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 5.2.  pod nazwą: „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Kto może się ubiegać?

Szansę na uzyskanie powyższego wsparcia mają rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powodzie, deszcze nawalne, susza, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto, o tego rodzaju pomoc, będą mogli wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii, w drodze decyzji, nakazał zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF).
Warunkiem jest też to, że co najmniej jedna z powyższych szkód, dotknęła rolnika wnioskodawcę w roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzedzających rok składania wniosku o przyznanie pomocy.

Decyduje 30 procent

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych, w danym roku kalendarzowym, ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, czy rybach w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie oraz jeżeli straty dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Określaniem wysokości poniesionych strat zajmują się komisje powołane przez właściwych wojewodów.

Podobnie w przypadku ASF

W przypadku afrykańskiego pomoru świń, o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji świnie, których dotyczyła ta decyzja, stanowiły co najmniej 30% świń będących w posiadaniu rolnika. A także jeżeli w siedzibie stada (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt), w której przebywały świnie objęte ww. decyzją, po jej wykonaniu, rolnik nie może utrzymywać świń, których dotyczyła ta decyzja.

Działania objęte wsparciem

W ramach Poddziałania 5.2. przewidziano finansowanie odtwarzania  zniszczonych składników gospodarstwa, bądź odtwarzania potencjału produkcji rolnej w gospodarstwie przez realizację inwestycji niezwiązanej z produkcją świń. Jest to wsparcie na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”.

Pomoc może być przyznana na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa – w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych. Natomiast, w przypadku wystąpienia ASF, wsparcie może dotyczyć inwestycji, zgodnych z katalogiem kosztów kwalifikowalnych, określonych w rozporządzeniu wykonawczym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jednak podkreślmy: innych niż związane z produkcją świń.

Kto przyjmuje wnioski?

Rolnicy mogą składać wnioski w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, lub za pośrednictwem biur powiatowych Agencji, albo przesyłać wnioski do właściwego oddziału regionalnego rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Wysokość wsparcia

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych.

Na podstawie oszacowanej przez komisję wartości szkód w składniku gospodarstwa, którego odtworzenia dotyczy wniosek o przyznanie pomocy, bądź wartości szacowania zwierząt, na podstawie protokołu szacowania zwierząt określana jest wysokość wsparcia, jaką może otrzymać rolnik, z uwzględnieniem wcześniej wskazanego limitu pomocy na gospodarstwo i beneficjenta. Ponadto, w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wówczas wysokość pomocy w odniesieniu do odtwarzanego składnika pomniejsza się o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu jego ubezpieczenia. Ponadto, jeżeli rolnik nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, ważnej na dzień wystąpienia szkody w gospodarstwie, a będzie ubiegał się o pomoc na odtworzenie plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, wówczas kwotę pomocy na odtworzenie tego składnika, pomniejsza się o połowę.

Organizacja wsparcia

Pomoc będzie przyznawana według kolejności wpływu do Agencji wniosku o przyznanie pomocy, zawierającego dane niezbędne do przyznania pomocy oraz wymagane załączniki, które zostały wyszczególnione w rozporządzeniu wykonawczym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Szczegółowych informacji na temat powyższego wsparcia udzielają właściwe obszarowo Oddziały Rejonowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dostępna jest też bezpłatna telefoniczna infolinia pod numerem: 800 38 00 84.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Żródła: www.arimr.gov.pl www.gov.pl
Fot. pixabay

spot_img
Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

spot_img

Śledź nas

29,430FaniLubię
10,000ObserwującyObserwuj
17,100SubskrybującySubskrybuj

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników