poniedziałek, 22 kwietnia, 2024
spot_imgspot_img

Od 1 października startują dotacje na odnawialne źródła energii

spot_img

Jak poinformowało MRiRW od 1 października 2021r. ruszy nabór pierwszej części programu Agroenergia. Będzie ona dotyczyć dofinansowania mikroinstalacjifotowoltaicznych i wiatrowych oraz pomp ciepła o mocy powyżej 10 kW, ale nie większej niż 50 kW, w tym także instalacji hybrydowych oraz magazynów energii elektrycznej jako instalacji towarzyszącej zwiększającej autokonsumpcjęenergii w miejscu jej wytworzenia. Nabór potrwa do wyczerpania środków.

Dla kogo?

O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne, właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi między 1 ha a 300 ha i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą osobiście gospodarstwo rolne, a także osoby prawne (właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się pomiędzy 1 ha a 300 ha i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych).

W jakiej formie?

W ramach ogłoszonego naboru w części 1 w WFOŚiGWmożna ubiegać się o: dotacje, ale również niskooprocentowane pożyczki wspierające realizację projektów oraz dotacje i pożyczki (zarówno preferencyjne jak i na warunkach rynkowych) dla części 2, która dotyczydofinansowania biogazowni rolniczych wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego (o mocy do 500 kW) oraz małych elektrowni wodnych o mocy do 500 kW, a także towarzyszących im magazynów energii. Nabór w niej trwa do 20 grudnia br. lub do wyczerpania środków.

Budżet całego programu, łącznie z naborem, który odbył się w 2019 r., to 200 mln zł (w tym bezzwrotne formy dofinansowania 153,4 mln zł, a zwrotne formy 46,6 mln zł). Ze względu na fakt, że wsparcie finansowe w ramach programu Agroenergia będzie udzielane wyłącznie w ramach horyzontalnej pomocy publicznej na ochronę środowiska, decydującym terminem kwalifikowania kosztów będzie dzień złożenia wniosku o wsparcie finansowe. Przedsięwzięcia zgłaszane do dofinansowania nie mogą być także rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku.

Na jakie wsparcie mogą liczyć rolnicy?

Rolnicy mogą liczyć na dotację mogące pokryć do 20 proc. kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji o mocy 10-30 kW, przy czym kwota dotacji nie może być wyższa niż 15 tys. zł. Dotacja na większe instalacje o mocy wynoszącej maksymalnie 50 kW może pokryć do 13 proc. kosztów inwestycji, ale nie powinna przekroczyć kwoty 25 tys. zł.

Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł.

Oprócz tego możliwe jest uzyskanie dofinansowania w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

Warunki udzielania dofinansowania

• Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Przez rozpoczęcie przedsięwzięcia należy rozumieć zamówienie lub zakup urządzeń (pomp ciepła, magazynów i innych instalacji wymienionych w części 7.5 programu, których dotyczy wniosek o dofinansowanie), a także zawarcie umowy na ich montaż lub zlecenie tego montażu w innej formie.

• Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji poniesionych kosztów po zakończeniu inwestycji.

• Zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy kompleksowej z Przedsiębiorstwem energetycznym, a w przypadku przedsięwzięć dot. pompy ciepła, magazynów energii oraz systemów off- grid, poprzez uzyskanie protokołu odbioru.

• Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.

• Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia przedsięwzięcia.

• Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, z wyłączeniem środków zwrotnych z WFOŚiGW.

• W przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego „Agroenergia” do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.

Zasady dofinansowania na biogazowni i elektrownie wodne 

Nabór wniosków w drugiej części (dotyczącej biogazowni i elektrowni wodnych) prowadzony jest od lipca.W tej części można pozyskać dofinansowanie na projekty dotyczące budowy biogazowni rolniczych o mocy do 500 kW oraz małych elektrowni wodnych o mocy do 500 kW, a także towarzyszących im magazynów energii. Dofinansowanie będzie przyznawane w formie dotacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a także pożyczki, która może pokryć nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

Wsparcie dotacyjne nie może przekroczyć kwoty 1,8 mln zł w przypadku inwestycji w źródła o mocy do 150 kW. W przypadku inwestycji w instalacje o mocy 150-300 kW dotacja może sięgnąć maksymalnie 2,2 mln zł, a w przypadku największych instalacji o mocy w przedziale 300-500 kW może to być nawet 2,5 mln zł.

Zaznaczono również maksymalne koszty kwalifikowane. Dla instalacji o mocy do 150 kW wynoszą one do 30 tys. zł/kW, dla przedziału 150-300 kW maksymalny koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 25 tys. zł/kW, a dla instalacji o mocy 300-500 kW nie może to być więcej niż 20 tys. zł/kW.

Dofinansowanie w formie dotacji może wynieść do 20 proc. kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

Szczegóły programu, w tym wysokość oraz warunki dofinansowania dla obu części dostępne są na stronach:

• https://www.gov.pl/web/nfosigw/czesc-1-mikroinstalacje-pompy-ciepla-i-towarzyszace-magazyny-energii

• https://www.gov.pl/web/nfosigw/czesc-2-biogazownie-rolnicze-i-male-elektrownie-wodne

• oraz na stronach www. poszczególnych WFOŚiGW.

zdj:mrirw

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x