sobota, 24 lutego, 2024

Dopłaty do biogazowni rolniczych 2024: Wszystko, co musisz wiedzieć, zanim podejmiesz się inwestycji

spot_img

Czy biogazownia rolnicza będzie stałym elementem polskiej wsi? Od 25 stycznia 2024 r. inwestorzy zainteresowani rozwijaniem biogazowni rolniczych, mikroinstalacji produkujących energię ze słońca czy rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną swoich gospodarstw mają szansę skorzystać z nowych możliwości wsparcia.

W poniższym przewodniku rozwiniemy temat dostępnych dopłat do biogazowni rolniczych, omówimy kryteria ich uzyskania oraz przedstawimy kluczowe informacje, które warto mieć na uwadze przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.

Kto może dostać dopłaty do biogazowni w 2024 r?

O dofinansowanie na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej, w tym także dopłaty do biogazowni, będą mogli ubiegać się rolnicy wpisani do ewidencji producentów.

Między innymi na dopłaty do biogazowni kwalifikują się ci, którym w 2023 roku przyznano jednolitą płatność obszarową lub ci, którzy prowadzą gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej.

Istotnym krokiem w procesie aplikacyjnym o dofinansowanie na budowę biogazowni jest również odbycie specjalistycznego szkolenia, co stanowi jedno z kluczowych kryteriów uwzględnianych przy przyznawaniu wsparcia. Wprowadzenie takiego mechanizmu ma na celu zagwarantowanie, że beneficjenci posiadają niezbędną wiedzę i kompetencje nie tylko w dziedzinie rolnictwa, lecz także w obszarze ekologicznych technologii energetycznych.

Wysokość dopłat do budowy biogazowni rolniczych

Dotacje OZE obejmują trzy kluczowe obszary:

A – Budowa nowych biogazowni rolniczych

B – Zakup mikroinstalacji fotowoltaicznych i instalacji do wytwarzania energii cieplnej z promieniowania słonecznego (wraz z dodatkowym wyposażeniem)

C – Inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej zabudowań gospodarskich, np. docieplanie ścian i podłóg

Maksymalna wysokość pomocy udzielona beneficjentowi w okresie realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej w obszarze A, czyli na budowę biogazowni, wynosi 1,5 mln zł.

Dodatkowo, na realizację operacji może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości 50% kwoty pomocy, pod warunkiem, że wnioskodawca zawnioskuje o jej przyznanie.

Dopłaty do biogazowni 2024- co trzeba zrobić by uzyskać dofinansowanie?

Inwestycja w biogazownie rolnicze: Na co może zostać przyznana pomoc?

Dopłaty do biogazowni rolniczych mogą być przyznawane, pod warunkiem, że inwestycja jest powiązana z prowadzoną w gospodarstwie działalnością rolniczą. Wsparciu będzie podlegała budowa biogazowni rolniczej z wyłączeniem robót budowlanych dotyczących istniejącej biogazowni rolniczej.

W ramach dopłaty do biogazowni rolniczych będą wspierane operacje:

 1. które nie zostały rozpoczęte wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 2. które będą realizowane nie więcej niż w dwóch etapach;
 3. których okres realizacji operacji nie będzie dłuższy niż 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym złożenie wniosku o płatność pośrednią nastąpi nie później niż 24 miesiące od dnia zawarcia umowy;
 4. o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 20 000 zł;
 5. które są związane z wytwarzaniem energii z OZE, magazynowaniem tej energii i wykorzystaniem jej wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa,
 6. w których całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie będzie dostosowana do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa wynikającego z projektu biogazowni spełniającego warunki określone w załączniku nr 6 do Regulaminu,
 7. w których całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie nie przekroczy 50 kW,
 8. w których całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną wykorzystywanych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych wchodzących w skład gospodarstwa nie przekroczy 10 kW i będzie stanowić nie więcej niż 20 % całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z OZE znajdujących się w gospodarstwie,
 9. w których koszty ogólne stanowią nie więcej niż 10% kosztów kwalifikowalnych,
 10. które zostaną zrealizowane zgodnie z Regulaminem.

Dopłaty do biogazowni – kryteria przyznawania pomocy

Dofinansowanie na budowę biogazowni może być wyzwaniem, gdyż decyduje o tym suma punktów przyznanych na podstawie kilku konkretnych kryteriów:

 1. jeżeli wnioskodawca prowadził w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu naboru, produkcję zwierząt gospodarskich, a liczba tych zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie w tym okresie, obliczana w kalkulatorze opracowanym przez ARiMR, w przeliczeniu na DJP, wynosi:
  1. powyżej 200 – przyznaje się 6 punktów,
  2. powyżej 100 i nie więcej niż 200 – przyznaje się 4 punkty,
  3. co najmniej 50 i nie więcej niż 100 – przyznaje się 2 punkty;
 2. jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca prowadzi produkcję ekologiczną – przyznaje się 2 punkty;
 3. jeżeli operacja będzie realizowana na obszarach chronionych – przyznaje się 1 punkt;
 4. jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca jest młodym rolnikiem – przyznaje się 2 punkty;
 5. jeżeli określony w projekcie biogazowni udział nawozów naturalnych pochodzących z własnego gospodarstwa do produkcji biogazu rolniczego w łącznej ilości wszystkich stosowanych substratów stanowi:
  1. powyżej 50% nominalnego zapotrzebowania biogazowni rolniczej – przyznaje się 4 punkty,
  2. co najmniej 20% i nie więcej niż 50% nominalnego zapotrzebowania biogazowni rolniczej – przyznaje się 2 punkty;

Dopłaty do biogazowni mogą być przyznane na operacje, które uzyskały co najmniej 6 punktów.

Wniosek o dopłaty do biogazowni – to musisz wiedzieć

Aby złożyć wniosek o dopłaty na budowę biogazowni, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. Wnioski o dopłaty do biogazowni można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji. W tym celu skorzystaj z Platformy Usług Elektronicznych ARiMR (PUE) dostępnej pod adresem https://epue.arimr.gov.pl.
 2. Do wniosku o dopłaty do biogazowni należy dołączyć wymagane dokumenty (określone w formularzu wniosku), z uwzględnieniem wskazań zawartych w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.
 3. Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie do biogazowni uznaje się dzień wystawienia przez ARiMR potwierdzenia złożenia wniosku. 
 4. Wniosek o dopłaty do biogazowni musi być złożony za pomocą PUE. W przeciwnym razie ARiMR pozostawi go bez rozpatrzenia, informując wnioskodawcę w tej samej formie, w jakiej został złożony.
 5. Cała korespondencja pomiędzy ARiMR a wnioskodawcą prowadzona jest przy wykorzystaniu PUE, z wyjątkiem złożenia weksla, który należy przesłać w formie papierowej do oddziału regionalnego ARiMR.

źródło: ARIMR

spot_img

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x