środa, 22 maja, 2024
spot_imgspot_img

ASF wyrównywanie strat. Ruszył nabór wniosków!

spot_img

28 sierpnia 2021r. ruszył nabór wniosków od producentów trzody chlewnej, którzy utrzymują lub utrzymywali świnie w siedzibach stad położonych na obszarach objętych restrykcjami w związku ze zwalczaniem ASF. Nabór potrwa do 30 listopada 2021 r. Wnioski przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Jakie będą kwoty? 

Pomoc będzie udzielana na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży świń z siedziby stada tego producenta w okresie obejmującym kwartalne okresy sprzedaży świń, od IV kwartału 2020 r. w których producent świń uzyskał obniżone dochody.

Kwotowa wysokość pomocy udzielanej na wyrównanie wartości obniżonego dochodu uzyskanego przez producenta świń ze sprzedaży świń z siedziby stada (o której mowa w §13 zl ww. rozporządzenia ust. 1 pkt 3), stanowi różnicę między iloczynem liczby świń sprzedanych w kwartale wskazanym we wniosku, i średniej ceny sprzedaży świń uzyskanej w tym kwartale, a iloczynem średniej liczby świń sprzedanych w tym samym kwartale w:

  1. kolejnych trzech latach przed rokiem, którego kwartał został objęty tym wnioskiem, i średniej ceny sprzedaży świń w tym okresie albo
  2. ciągu trzech lat z okresu pięcioletniego poprzedzającego rok, którego kwartał został objęty tym wnioskiem, i średniej ceny sprzedaży świń w tym okresie, z pominięciem kwartału o najwyższej i najniższej wartości utraconego dochodu.

Natomiast w przypadku gdy różnica między liczbą świń sprzedanych w kwartale, za który jest składany wniosek, a liczbą świń sprzedanych w kwartale, w odniesieniu do którego jest obliczana wysokość pomocy zgodnie ze sposobem określonym w §13 zl ww. rozporządzenia ust. 11, przekracza 10% większej z tych liczb, do obliczenia wysokości pomocy przyjmuje się mniejszą liczbę sprzedanych świń powiększoną o 10%.
Przy czym kwota pomocy, stanowi sumę kwot obniżonego dochodu w poszczególnych kwartałach objętych wnioskiem.

Stada z krótszą historią

Natomiast jeżeli producent trzody rozpoczął w danej siedzibie stada utrzymywanie świń w okresie krótszym niż ostatnie trzy lata przed złożeniem wniosku, do obliczenia wysokości pomocy przyjmuje się średnią liczbę sprzedanych świń od dnia rozpoczęcia utrzymywania świń do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Pomoc będzie udzielana na warunkach określonych w art. 26 rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 1.7.2014, z późn. zm.), tj. w szczególności pomoc będzie przyznawana jako pomoc publiczna. Pomoc będzie wypłacana na rachunek producenta świń wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Kto może się ubiegać? 

Pomoc będzie mógł otrzymać producent świń:

  1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  2. posiadający status mikroprzedsiębiorstwa, małego albo średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014,
  3. który utrzymuje lub utrzymywał świnie w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze:
  • wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do ASF w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE, lub
  • w części II lub III załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. UE L 129 z 15.04.2021, str. 1, z późn. zm.),

lub

  • w obszarze zapowietrzonym albo zagrożonym w związku z wystąpieniem ASF, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Gdzie składać wnioski? 

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej składać można w Biurach Powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń
Za datę złożenia wniosku uważa się datę, kiedy wniosek wpłynie do Biura Powiatowego Agencji.

Źródło: ARiMR 
Foto: Pixabay 

Robert Gorczyński
Robert Gorczyńskihttps://agroprofil.pl/
Działa na styku: instytucje, organizacje, problemy rolników. Zafascynowany etosem pracy rolnika, tradycjami i kulturą polskiej wsi.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x