poniedziałek, 8 marca, 2021

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

-REKLAMA-
-REKLAMA-

Nabór wniosków na korzystniejszych warunkach

Do 29 października 2019 roku, rolnicy pragnący założyć działalność gospodarczą (biznes) na wsi, mogą ubiegać się, za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie premii na rozpoczęcie gospodarczej działalności pozarolniczej, finansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Można to uczynić składając wnioski w ramach Poddziałania 6.2 – “Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich“.

Korzystniejsze warunki wsparcia

Pierwszą istotną zmianą w odniesieniu do wcześniejszych analogicznych naborów jest zwiększenie kwoty premii, która dotychczas wynosiła jedynie 100 000 zł. Natomiast, przy realizacji obecnego naboru, wysokość wsparcia uzależniono od liczby miejsc pracy, które rolnik zamierza utworzyć w swojej firmie.
W tym przypadku przewiduje się następujące kwoty: 150 000 zł – jeżeli przedłożony biznesplan zakłada utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy; 200 000 zł – jeżeli w biznesplanie wnioskodawca zadeklaruje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy i 250 000 zł – jeśli przedłożony biznesplan zakłada utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Premia w dwóch ratach

Przewiduje się też wypłatę premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w dwóch ratach. Pierwszą ratę, w wysokości 80% całkowitej kwoty, rolnik otrzyma po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy (ma to nastąpić w okresie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji).
II ratę, czyli pozostałe 20% premii wpłynie na konto wnioskodawcy po realizacji biznesplanu. Na złożenie wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy przewidziano maksymalnie dwa lata (liczone od dnia wypłaty pierwszej części premii) i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.
Istotne jest także to, że 70% kwoty premii należy zainwestować w środki trwałe, czyli np. zakup maszyn i urządzeń, środków transportu czy wyposażenia. Natomiast pozostałe 30% premii można przeznaczyć na wydatki bieżące, związane z rozpoczęciem działalności.
Dodajmy, że biznesplan musi zapewniać zgodność szacunkowych wartości planowanych inwestycji w środki trwałe z cenami rynkowymi. Inwestycje objęte operacją powinny dotyczyć wyłącznie zakupu nowych maszyn, urządzeń, środków transportu oraz wyposażenia.

Kto może się ubiegać?

Nowością w przypadku omawianego naboru jest też to, że z premii mogą korzystać osoby, które nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy, podlegają ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), w pełnym zakresie, czyli rolnicy, małżonkowie rolników albo domownicy.
Do ww. okresu 12 miesięcy wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
Premia przeznaczona jest również dla osób, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku, miały zawieszoną pozarolniczą działalność gospodarczą lub zakończyły prowadzenie działalności co najmniej 24 miesiące przed złożeniem wniosku oraz dla tych osób, które swój biznes już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności albo pragną kontynuować określoną kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) działalność po 24 miesięcznej przerwie wynikającej z wykreślenia tej działalności z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Ponadto, tego rodzaju pomoc przyznaje się m.in. jeżeli: do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przyznano jednolitą płatność obszarową na podstawie przepisów o płatnościach, w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub za rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy.

Szeroki zakres działalności

Warto wiedzieć, że zakres rodzajów działalności gospodarczych, na które można uzyskać premię, jest bardzo szeroki. Obejmuje on kilkaset kodów PKD, pod którymi można będzie zarejestrować i prowadzić firmę.
Pozyskane środki można będzie zatem przeznaczyć m. in. na: sprzedaż detaliczną kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych i karmy dla zwierząt domowych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach; produkcję mebli i wyrobów z drewna; turystykę wiejską; przetwórstwo i sprzedaż produktów nierolnych; usługi opieki nad dziećmi, osobami starszymi lub niepełnosprawnymi; działalność informatyczną, komputerową i elektroniczną; sprzedaż internetową; działalność architektoniczną i inżynierską, usługi rachunkowości, księgowe, audytorskie, techniczne; działalność weterynaryjną.
Wsparciu podlegają również operacje związane z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości. Przy czym, miejsce położenia tej nieruchomości musi znajdować się w miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, albo gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

Przedłużony KRUS

Korzystna zmiana dotyczy także obowiązku ubezpieczenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Na tej płaszczyźnie, beneficjent, po zarejestrowaniu działalności gospodarczej, może pozostać w KRUS aż do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty premii.

Kolejność przysługiwania pomocy

Zależy od sumy punktów przyznawanych wg następujących kryteriów wyboru:

 1. operacje realizowane przez beneficjentów posiadających kwalifikacje zawodowe z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej (3 punkty),
 2. operacje realizowane przez wnioskodawcę, który w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy miała nie więcej niż 40 lat (1 punkt),
 3. innowacyjność operacji w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności w przypadku operacji niezwiązanych z nieruchomością albo miejsce realizacji operacji w przypadku operacji związanych z nieruchomością (2 punkty),
 4. operacje realizowane przez beneficjenta albo małżonka beneficjenta poddziałania “Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem (2 punkty),
 5. operacje realizowane w powiatach o wysokim poziomie bezrobocia w województwie (0-2 punkty),
 6. operacje, w przypadku których biznesplan przewiduje, uwzględniając osobę fizyczną ubiegającą się o pomoc, która podejmuje we własnym imieniu działalność pozarolniczą, utworzenie:
  – więcej niż 1 i mniej niż 2 miejsca pracy – przyznaje się 5 punktów,
  – co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy – przyznaje się 6 punktów,
  – co najmniej 3 miejsca pracy – przyznaje się 7 punktów.

Przy czym, pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 4 punkty.

Zobowiązania beneficjenta

Decyzję o przyznaniu pomocy wydaje się z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, następujących warunków:

 1. rozpoczęcia realizacji biznesplanu;
 2. podjęcia wykonywania działalności pozarolniczej, zgodnie z danymi wpisanymi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku gdy ta działalność nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych; 3.
 3. terminowego złożenia wniosku o płatność pierwszej raty pomocy;
 4. przyznania jednolitej płatności obszarowej w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy o ile na dzień wydania decyzji płatność ta nie została przyznana.

Szczegółowe informacje

Warunki i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy zostały opisane w Ogłoszeniu Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o naborze wniosków. Informacje na temat Poddziałania “Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dostępne są w punktach informacyjnych w siedzibach biur powiatowych i oddziałów regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródła: www.arimr.gov.pl i www.gov.pl

-REKLAMA-

Napisz komentarz

Podobne artykuły

ARiMR wzywa do uzupełnień dokumentacji!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prosi rolników o niezwłoczne skompletowanie wymaganej dokumentacji, w tym szczególnie niezbędnych opinii, zaświadczeń i decyzji wydawanych przez organy administracji...

W ciągu dnia pogodnie [POGODA]

Po zachodzie słońca chmury będą się bardzo szybko rozpraszać. Wiatr osłabnie a to oznacza duży spadek temperatury. Nad ranem między Suwałkami a Kętrzynem może...

Internetowe urzędy dla rolnika

Cyfrowe "paszporty" żywności, System satelitarnego monitorowania upraw rolnych (S2MUR) i Cyfrowa transformacja administracji 2.0 (w tym platforma eRolnik)  – to systemy wdrażane przez Ministerstwo Rolnictwa...

Śledź nas

21,298FaniLubię to
395ObserwującyObserwuj
6,820SubskrybującySubskrybuj

Ostatnie artykuły