14 listopada 2019 roku, rozpocznie się nabór wniosków na dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe (i/lub) eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których końcowym efektem ma być opracowanie innowacyjnych nawozów przyjaznych dla środowiska, z możliwością wdrożenia i wykorzystania ich w działalności gospodarczej

 

Źródło finansowania

Wsparcie realizowane będzie w ramach Priorytetu I. „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” ze środków „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój” na 2019 rok.
Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw
Ścieżka tematyczna: INNOWACYJNE NAWOZY PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA.

 

Beneficjenci

Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców z kategorii: małe, średnie przedsiębiorstwa (MŚP), przedsiębiorstwa duże oraz dla konsorcjów, także z udziałem jednostek naukowych.

 

Terminy naboru

Ogłoszenie konkursu nastąpiło: 10 października 2019 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków zaplanowano na: 14 listopada 2019 r.
Natomiast zakończenie naboru, nastąpi: 14 stycznia 2020 r.

 

Wysokość wsparcia

Całkowity budżet konkursu to: 200 000 000 PLN, w tym:
– 20 mln PLN na projekty realizowane w województwie mazowieckim,
– 180 mln PLN na projekty realizowane w województwach innych niż mazowieckie.

Wartość kosztów kwalifikowalnych:
1) projekty realizowane samodzielnie przez MŚP – od 1 mln PLN do 50 mln euro;
2) pozostałe projekty – od 2 mln PLN do 50 mln euro.

Więcej informacji o konkursie, sposobie składania wniosków i kosztach kwalifikowanych, znaleźć można na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: www.ncbr.gov.pl