Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, w kontekście planowanej na dziś nadzwyczajnej europejskiej wideokonferencji Wysokiego Szczebla nt. wpływu COVID-19, stwierdził że Polska pozytywnie ocenia dokument Komisji Europejskiej dotyczący podwyższenia limitu pomocy dla gospodarstw rolnych oraz niższego oprocentowania pożyczek i kredytów. Zdaniem szefa resortu rolnictwa, pomoc państwa wymaga jednak odpowiedniej zasobności budżetu krajowego. W związku z tym Polska wnioskuje o pomoc z budżetu UE, z rezerwy kryzysowej, na rekompensaty dla sektorów szczególnie dotkniętych sytuacją związaną z COVID-19.

Ardanowski: Szczególną ochroną należy objąć małe i średnie gospodarstwa

Minister Ardanowski podkreślił też, że niezwykle istotne jest podjęcie wspólnych działań w celu zminimalizowania strat poniesionych przez producentów rolnych, grupy producentów rolnych, a także podmioty skupujące i przetwarzające produkty rolne. 

Szczególną ochroną należy objąć małe i średnie gospodarstwa rolne oraz zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, które postawiły na rozwój zaciągając długoletnie zobowiązania finansowe. W sytuacji spowolnienia gospodarczego, to one w pierwszej kolejności odczują jego skutki i mogą być zagrożone upadłością – wyjaśnia minister Ardanowski.

 

Lista polskich postulatów

 

W ocenie polskiego rządu, w obecnej sytuacji, kluczowe znaczenie ma zapewnienie płynności funkcjonowania łańcuchów dostaw w wymiarze krajowym, rynku unijnego i rynków eksportowych. Rząd stoi też na stanowisku, że należy uruchomić skup interwencyjny na rynku mleka i wołowiny. Konieczne jest również uruchomienie nadzwyczajnych środków wsparcia i rozszerzenie listy produktów objętych interwencją. W odniesieniu do organizacji producentów owoców i warzyw oraz programów operacyjnych – niezbędne jest zwiększenie pomocy UE na działania kryzysowe oraz zawieszenie wymogów dotyczących minimalnej wartości i ilości produkcji sprzedanej.

 

 

Elastyczne finansowanie i kontrola

 

Polskie władze apelują również o zachowanie odpowiedniej elastyczności w zarządzaniu środkami UE, w tym:

  • kierowanie środków na podtrzymanie płynności finansowej gospodarstw (finasowanie kredytów obrotowych w instrumentach finansowych);
  • umożliwienie, analogicznie jak w polityce spójności, przeznaczenia niewykorzystanych środków z PROW 2014-2020 na ratowanie podmiotów sektora rolno-spożywczego;
  • ograniczenie kontroli na miejscu;
  • zwiększone i wcześniejsze zaliczki nawet pomimo niezakończonych kontroli;
  • zwiększenie do 500 euro kwoty należności, która uprawnia do zaprzestania odzyskiwania środków od beneficjenta;
  • zawieszenie zasady anulowania zobowiązań zgodnie z regułą n+3; zwolnienie z wymogu ustanawiana zabezpieczeń w przypadku zaliczek na inwestycje.​

 

 

O solidarne rolnictwo

 

Polska strona rządowa stoi też na stanowisku, że europejskie rolnictwo powinno kierować się zasadą wzajemnej solidarności. Konsumenci nie mogą być zakładnikami spekulantów rynkowych, którzy w sytuacji kryzysowej upatrują szybkiego zysku z handlu artykułami spożywczymi podnosząc ceny żywności i środków do produkcji rolno-spożywczej. Niedopuszczalne jest też wstrzymywanie dostaw do produkcji rolno-spożywczej oraz handlu detalicznego artykułami rolno-spożywczymi w oczekiwaniu na wzrost cen, czy też w celu budowania przeświadczenia u konsumentów, że dostawy te są zagrożone.

 

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: MRiRW