sobota, 13 kwietnia, 2024
spot_imgspot_img

Zmiany w rolnictwie ekologicznym od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni?

spot_img

Rolników zajmujących się prowadzeniem gospodarstwa ekologicznego czekają zmiany. Według uzasadnienia Rządowego Centrum Legislacji potrzeba opracowania projektowanej ustawy wynika z konieczności wprowadzenia do polskiego porządku prawnego postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Co w takim razie ulegnie zmianie?

Jednolita baza producentów

Planuje się wprowadzenie wymogu przyjęcia informacji o prawidłowo wypełnionych zgłoszeniach działalności w rolnictwie ekologicznym przez wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Zmiany to także delegowanie jednostkom certyfikującym obowiązku publikacji opłat pobieranych za przeprowadzanie kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym. Istotną zmianą jest wprowadzenie jednolitej bazy producentów objętych kontrolą i certyfikacją w rolnictwie ekologicznym. Obecnie każda z jednostek prowadzi swój osobny wykaz, jak czytamy w projekcie ustawy jednolity wykaz poprawi dostępność informacji o producentach. 

Dotacje dla placówek oświatowych na zakup żywności ekologicznej

Aby zwiększyć popyt na produkty ekologiczne na rynku oraz świadomość wartości żywności ekologicznej zamierza się wprowadzić możliwość udzielania dotacji placówkom oświatowym na zakup do żywienia uczniów tych placówek. 

Łatwiejsze zdobycie tytułu inspektora rolnictwa ekologicznego

Nowelizacja to zmiana także w nabycia uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego. Tytuł będzie można uzyskać bez egzaminu przez osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku rolnictwo, zootechnika lub technologii żywności oraz mającym ukończone szkolenie w zakresie rolnictwa ekologicznego, zgodnego z wymogami, które będą ustalone w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Przyspieszona procedura administracyjna

W nowej ustawie ma obowiązywać jednolity wniosek o wydanie zgody na zastosowanie nie ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin. Obecnie każdy Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa ma swój, ich ujednolicenie ułatwi rolnikom wypełnianie tych wniosków. Z administracyjnych spraw ulec ma zmianie obowiązek załączania przez podmioty zwracające się o zgodę na zastosowanie odstępstw od zasad produkcji ekologicznej opinii jednostki certyfikującej.

Kary za niewłaściwe oznaczanie bio i eko

Nowo nakreślone przepisy to również kary za zamieszczanie w reklamie lub opisie handlowym produktu niespełniającego wymagań przepisów o rolnictwie ekologicznym oznaczeń odnoszących się do produkcji ekologicznej. Oznacza to, że stylizowanie swoich wyrobów na ekologiczne może słono kosztować. Zgodnie z projektowaną ustawą ktoś kto podjął by się tego czynu będzie podlegać karze pieniężnej w wysokości do 200% korzyści majątkowej uzyskanej lub którą mógłby uzyskać za wprowadzone do obrotu produkty, nie niższej jednak niż 1000 zł. Powyższa kara ma być wprowadzona w drodze decyzji przez właściwego ze względu na miejsce przeprowadzania czynności kontrolnych wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Opłata za dystrybucje środków ochrony roślin 

Mając na względzie dobro planety nałożone mają zostać opłaty na podmioty wprowadzające środki ochrony roślin do obrotu. Celem tego jest ograniczenie stosowania środków ochrony roślin oraz dostarczenie środków na rozwój produkcji przyjaznej środowisku. Środki uzyskane z ww. opłaty mają zostać przeznaczone na działania mające na celu rozwój rolnictwa ekologicznego oraz dofinansowanie do wykorzystania żywności ekologicznej w placówkach edukacyjnych,

Uelastycznienie przepisów dotyczących przywozu nawozów 

Nawozy dopuszczone do stosowania w rolnictwie ekologicznym będzie można łatwiej sprowadzać do Polski co ma zwiększyć ich dostępność dla rolników ekologicznych. Zmiana zaproponowana w art. 35 ma na celu umożliwienie przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na potrzeby własne nawozów i środków wspomagających uprawę roślin spełniających wymagania rolnictwa ekologicznego, wprowadzonych w innych krajach UE, przez profesjonalne podmioty prowadzące działalność w rolnictwie ekologicznym, bez konieczności przeprowadzania kosztownych badań dotyczących spełnienia wymogów określonych w art. 4 ust. 6 ustawy o nawozach i nawożeniu w związku z art. 5 ww. ustawy. Wymaganiami, które powinny być spełnione w celu wprowadzenia takiego produktu do obrotu, jest wykazanie że importer wykorzysta go na własny użytek i nie będzie dokonywał jego zbytu podmiotom trzecim. Nawóz albo środek wspomagający uprawę roślin musi w takim przypadku także spełniać wymogi określone w przepisach o rolnictwie ekologicznym w celu zagwarantowania, że jego skład jest bezpieczny dla zdrowia ludzi, zwierząt i ochrony środowiska

Termin wejścia w życie projektowanej ustawy zaplanowano na 1 stycznia 2022 r. ponieważ od tego dnia będą stosowane przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848, które zastąpi rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007. Jednak do końca roku zostało zaledwie kilka dni a projekt trafił na razie do Komitetu do Spraw Europejskich a szanse, że zostanie zatwierdzony przez Sejm jeszcze w tym roku są nikłe. 

Źródło: Rządowy Proces Legislacyjny

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x