poniedziałek, 26 lutego, 2024

Wystartowały dopłaty do materiału siewnego!

spot_img

Już od dziś do 25 czerwca br. można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Dopłaty do materiału siewnego – dla kogo?

Beneficjentami programu mogą być producenci rolni, w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Jaki materiał siewny jest objęty dopłatami?

Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów. Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty. Do wykazu gatunków roślin uprawnych, do których przysługuje taka dopłata, została dodana pszenica orkisz. Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.

Minimalna ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych wynosi dla:

 • pszenicy orkisz – 200 kg;
 • mieszanek zbożowych sporządzonych z materiału siewnego odmian pszenicy orkisz – 200 kg.

Warunki uzyskania dopłat

O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany może ubiegać się producent rolny, który:

1. Złoży w terminie od dnia 25 maja do dnia 25 czerwca 2022 r. wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami. 

2. Posiada działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami, o  łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, przy czym za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona uprawa lub grupa upraw, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego

3. Zużył do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany na gruntach rolnych będących w jego posiadaniu:

 • materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany został wytworzony:
  • przez przedsiębiorcę wpisanego do ewidencji przedsiębiorców, o której mowa w przepisach o nasiennictwie, lub
  • w gospodarstwie rolnym posiadanym przez rolnika wpisanego do ewidencji rolników, o której mowa w przepisach o nasiennictwie, lub
 • materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany został zakupiony:
  • od przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym, o której mowa w przepisach o nasiennictwie, albo
  • od rolnika prowadzącego obrót materiałem siewnym wytworzonym w posiadanym gospodarstwie rolnym, wpisanego do ewidencji rolników, o której mowa w przepisach o nasiennictwie, albo
  • od podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Limit pomocy

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć wysokości 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych). Przy czym jeśli producent rolny jest powiązany osobowo lub kapitałowo z innym/i podmiotem/ami to limit 20 000 euro należy odnieść do „jednego przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy składać do kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Wnioski można złożyć bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego, przesłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora publicznego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną. Wniosek można przekazać również za pośrednictwem platformy ePUAP. Adresy ePUAP Biur Powiatowych i informacje o zasadach korzystania z tej formy składania dokumentów są dostępne na stronie ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/uslugi-arimr-na-e-puap.

Kiedy nastąpi wypłata dopłat?

Decyzje wydaje się w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany;

Przyznaną producentowi rolnemu kwotę dopłaty ARiMR wypłaca w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji o przyznaniu/częściowym przyznaniu dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, na rachunek bankowy producenta rolnego wskazany we wniosku o przyznanie dopłaty.

Szczegóły dotyczące wymaganych dokumentów znajdują się na stronie ARIMR

Źródło: ARIMR
zdj:pixabay

spot_img

Napisz komentarz

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x