Minister Jan Krzysztof Ardanowski zaznaczył, że rolnictwo ma znaczenie dla rozwoju gospodarczego, dla bezpieczeństwa żywnościowego i naszej suwerenności. Podkreślił również, że złożoność problemów w rolnictwie wymaga współdziałania całego rządu i cały rząd bierze odpowiedzialność za ten sektor gospodarki. Dodatkowo minister zwrócił uwagę, że wieś jest jedną z form organizacji życia społecznego i dlatego duże programy mają również dla jej mieszkańców ogromne znaczenie.

– Po raz pierwszy mieszkańcy terenów wiejskich objęci zostali dużym programem społecznym jakim jest Program 500+ – podkreślił minister dodając, że do tej pory tak nie było, a ten program wyprowadził tysiące ludzi z obszarów biedy.

Podsumowania ostatnich 3 lat

Podsumowując ostatnie trzy lata szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę na obniżenie wieku emerytalnego z 67 lat do 60 dla kobiet i 65 dla mężczyzn, co ma szczególne znaczenie dla kobiet wiejskich. W 2017 roku podniesione zostały do 1000 zł także najniższe świadczenia emerytalno-rentowe, z czego skorzystało 340 tysięcy osób.

Omawiając zagadnienia społeczne minister podkreślił rolę ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich, które od teraz będą mogły uzyskać osobowość prawną dzięki czemu będą mogły korzystać z różnych form wsparcia. Na ten cel przeznaczonych zostało w przyszłorocznym budżecie 27 mln złotych.

– Wsparcie rolnictwa powinno być utrzymane na odpowiednio wysokim poziomie i o to zabiega premier Mateusz Morawiecki oraz rząd. Jest to jeden z naszych priorytetów – stwierdził minister odnosząc się do kwestii unijnego budżetu na realizacje zadań wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej. Minister Jan Krzysztof Ardanowski podkreślał, że jest to bardzo ważna kwestia, ale rolnicy powinni czerpać swoje dochody przede wszystkim z produkcji w gospodarstwie.

Zmiany w handlu

Podsumowując działania prowadzone w ciągu ostatnich trzech lat szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę na zmiany wprowadzone w zakresie rolniczego handlu detalicznego, sprzedaży bezpośredniej oraz produkcji marginalnej, ograniczonej i lokalnej. Zniesione zostały nadmierne wymagania i zbędne zezwolenia. Dzięki nowym przepisom rolnicy będą mogli łatwiej i szybciej sprzedawać wytworzone w gospodarstwie produkty również do m.in. lokalnych sklepów, gospodarstwach agroturystycznych i stołówek.

– Jednakże to od aktywności i zaradności samych rolników zależeć będzie znalezienie konsumentów i zwiększenie dochodów z własnego gospodarstwa – podkreślił minister, jednocześnie apelując do samorządów o organizowanie na swoim terenie targowisk i o nie pobieranie wysokich opłat co pozwoli na zwiększenie dostępu do konsumentów, a tym ostatnim ułatwi nabywanie dobrej żywności, wysokiej jakości.

– W nowej ustawie o spółdzielniach rolników przyjęliśmy znakomite rozwiązania, które powinny zachęcać do organizowania się do wspólnej pracy – powiedział minister i dodał – trzeba odrzucić uprzedzenia z czasów realnego socjalizmu i zacząć działać tak, jak większość rolników w krajach „starej” UE. Według ministra jest to najlepsza droga do poprawy pozycji w łańcuchu żywnościowym i efektywności produkcji rolnej w gospodarstwie.

Niekorzystne zjawiska atmosferyczne?

Szef resortu zwrócił również uwagę na powtarzające się niekorzystne zjawiska atmosferyczne, które mają szczególnie zły wpływ na „warsztat pracy pod chmurką”, czyli na prowadzenie gospodarstwa rolnego.

– Na pomoc po masywnej, tegorocznej suszy rząd przeznaczył rekordowo wysokie środki w wysokości 1,5 mld złotych – przypomniał minister. Podkreślał również, że dwukrotnie został przedłużony termin składania wniosków o pomoc suszową, aby zgodnie ze słowami premiera Morawieckiego: „żaden rolnik nie został bez pomocy”. Łącznie wnioski złożyło 260 tysięcy rolników i wypłacono już prawie wszystkie środki. Szef resortu dodał również, że Premier i Rada Ministrów podjęli decyzje o przeznaczeniu na ten cel dodatkowych środków w wysokości 715,5 mln złotych.

Wypłaty zaliczek dopłat bezpośredniych

Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne od trzech lat wypłacane są zaliczki, w maksymalnej wysokości, na poczet płatności bezpośrednich. Zostało  to podjęte przez poprzednika, ministra Krzysztofa Jurgiela, a teraz jest to już działaniem corocznym.

Jak zwrócił uwagę szef resortu dzięki tym środkom z zaliczek i pomocy suszowej na konta rolników wpłynęło ponad 10 mld złotych co wielu gospodarstwom pozwoliło utrzymać płynność finansową po trudnym roku z masywną suszą.

Podsumowując dotychczasowe działania minister Ardanowski zwrócił uwagę na ustabilizowanie sytuacji związanej z ASF. Podjęte działania zapobiegawcze spowodowały, że choroba utrzymywana jest na ograniczonym terytorium, a 60 miejscowości wróciło już do odbudowywania produkcji. Kolejne wnioski w odniesieniu do następnych miejscowości zostały złożone do Komisji Europejskiej i czekają na decyzje. Według ministra nie do końca rozwiązanym problemem pozostaje depopulacja dzików.

Trzy lata rządów to także kwestia ochrony ziemi rolniczej

– Ukróciliśmy spekulacje ziemią rolną. Sytuacja została ustabilizowana. Wkrótce zaproponujemy pewne zmiany, które pozwolą na osiedlanie się na terenach wiejskich. Taki kierunek migracji z miasta na wieś właśnie występuje w Polsce – poinformował minister.

W najbliższym czasie będą podejmowane działania związane z przesunięciami środków w ramach PROW o co Polska wystąpiła do Komisji Europejskiej. Minister zapowiedział zwiększenie premii dla młodych rolników do 150 tysięcy złotych. Środki mają też być przesunięte na gospodarkę wodną w rolnictwie: na retencje i nawodnienia. Zwiększona tez została rezerwa celowa w budżecie państwa na spółki wodne – z 16 do 40 mln złotych.

– Ten rok może przynieść nawet 30 mld euro wartości eksportu produktów rolno-spożywczych przy dodatnim saldzie wymiany na poziomie 10 mld złotych – poinformował szef resortu. Minister podkreślił również, że będą wspierane i poszukiwane nowe rynki zbytu, ale nie pozwolimy na to, aby ktoś psuł wizerunek polskiej żywności, jako żywności wysokiej jakości.

źródło/fot. MRiRW