poniedziałek, 15 lipca, 2024
spot_img

Susza i zmiany klimatu a ponowne wykorzystanie wody

spot_img

3 grudnia 2019 r. Komisja Europejska przyjęła wstępne porozumienie w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody w rolnictwie. Projekt nowych przepisów w tej sprawie powstał w maju 2018 r. Określono w nim minimalne wymogi dotyczące jakości wody, a także  oczyszczonych ścieków komunalnych, zdatnych do bezpiecznego wykorzystania w gospodarstwach np. do nawadniania w rolnictwie. Nowe regulacje mają być skutecznym narzędziem umożliwiającym np.  przeciwdziałanie ewentualnym niekorzystnym zmianom klimatu. Obok oszczędzania i optymalizacji zużycia wody pitnej, także wykorzystanie odzyskanej wody może odegrać ważną rolę w przeciwdziałaniu deficytom wody i suszy.

 

Przeciwdziałanie suszy i zmianom klimatu

Obecnie, ponowne wykorzystanie wody w rolnictwie, praktykuje się w niewielu Państwach członkowskich Unii Europejskiej. Nowe przepisy ułatwią i pobudzą stosowanie tej korzystnej praktyki, która może zapewnić rolnikom w Unii Europejskiej, większą stabilność dostaw czystej wody, a także dopomóc im w przystosowaniu się do zmian klimatycznych oraz łagodzeniu ich skutków. Dzięki ustanowieniu minimalnych wymogów ponownego wykorzystania wody i oczyszczonych ścieków, nowe przepisy mają zagwarantować bezpieczeństwo tej praktyki, a także zwiększyć zaufanie obywateli do produktów rolnych wytworzonych z wykorzystaniem tych metod. Tego rodzaju zharmonizowane podejście stworzy też warunki do sprawnego funkcjonowania wewnętrznego rynku produktów rolnych Unii Europejskiej i wygeneruje nowe możliwości biznesowe dla operatorów, a także dostawców nowoczesnych wodnych technologii.

 

Dostosowanie jakości ścieków

Na mocy przygotowywanych przepisów ścieki komunalne, które zostały już poddane określonym procesom oczyszczania, zgodnie z przepisami dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, zostaną poddane dalszemu doczyszczaniu w celu spełnienia nowych minimalnych parametrów jakościowych, a tym samym będą się nadawać do wykorzystania w rolnictwie.

 

Kryteria monitoringu ścieków

Oprócz zharmonizowanych wymogów minimalnych w nowym prawodawstwie określono również minimalne wymogi w zakresie monitorowania; przepisy dotyczące zarządzania ryzykiem mające na celu ocenę i wyeliminowanie potencjalnych dodatkowych zagrożeń dla zdrowia i możliwych zagrożeń dla środowiska; oraz procedurę udzielania zezwoleń i przepisy dotyczące przejrzystości, zgodnie z którymi kluczowe informacje o każdym projekcie ponownego wykorzystania wody zostaną podane do publicznej wiadomości .

 

Kolejne kroki prawne

Powyższe wstępne porozumienie zostanie teraz formalnie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. A po jego przyjęciu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE. Przepisy te wejdą w życie 20 dni od daty publikacji.

Rozporządzenie Komisji służyć ma zmniejszaniu niedoborów wody w Unii Europejskiej w kontekście przystosowania jej populacji do zmian klimatu. Niniejsze prawne kroki stanowią realizację jednego z zobowiązań wynikających z planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym i uzupełnią istniejące unijne ramy prawne dotyczące wody i środków spożywczych. Przyczynić ma się to także do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych dla Unii Europejskiej (w szczególności celu 6 dotyczącego wody i warunków sanitarnych), a także do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: www europa eu ec www,krir.pl
Foto aut.: Robert Gorczyński

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników