niedziela, 23 czerwca, 2024
spot_img

Strategia zrównoważonego rozwoju  

spot_img

Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030” (SZRWRiR 2030), przedłożoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Cele i priorytety

Nowy dokument strategiczny określa priorytety państwowej polityki rolnej. Zawiera też wskazania dotyczące rozwoju obszarów wiejskich kraju. Najistotniejszą częścią strategii są cele i kierunki państwowej interwencji oraz działania, które winny zostać podjęte w perspektywie lat poprzedzających rok 2030. Zdaniem Rządu, założenia nowej strategii świadczą o tym, że postęp rozwojowy obszarów wiejskich i rolnictwa, konieczny jest do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju całego kraju.

Finansowanie krajowe i Unii Europejskiej

Realizacja działań ujętych w strategii zostanie sfinansowana z nakładów  krajowych i zewnętrznych, do których należą m.in.: środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 (w tym m.in. ze Wspólnej Polityki Rolnej, unijnej polityki spójności, wspólnej polityki rybołówstwa oraz środki dostępne w ramach Programu „Horyzont Europa”).
Natomiast na poziomie kraju, wsparciem dla realizacji strategicznych celów,   będą środki rozwojowe jednostek samorządu terytorialnego i środki prywatne.

Funkcje koordynacyjne i działania

Strategia, zdaniem Rady Ministrów, w sposób spójny i komplementarny, zapewni dostosowanie zakresu interwencji publicznych, finansowanych ze środków krajowych i wspólnotowych, do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027,

W strategii zrównoważonego rozwoju, przedstawiono też pogłębioną analizę możliwości rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa w wymiarze regionalnym, co umożliwiło określenie kluczowych kierunków ich rozwoju, w okresie do 2030 r.

Strategiczne założenia

Przyjęta przez Rząd „Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030” (SZRWRiR 2030), zakłada zatem:

  • utrzymanie zasady, że podstawą ustroju rolnego będą gospodarstwa rodzinne;
  • wspieranie zrównoważonego rozwoju małych, średnich i dużych gospodarstw rolnych;
  • większe niż dotychczas wykorzystanie potencjału sektora rolno-spożywczego dzięki  rozwojowi nowych umiejętności i kompetencji jego pracowników, a także przez wykorzystanie najnowszych technologii w produkcji i zastosowanie rozwiązań cyfrowych oraz tworzenie warunków do kreowania innowacyjnych produktów;
  • budowanie konkurencyjnej pozycji polskiej żywności na rynkach zagranicznych, której znakiem rozpoznawczym będzie wysoka jakość i nawiązanie do najlepszych polskich tradycji, a także dostosowanie produktów rolno-spożywczych do zmieniających się wzorów konsumpcji (np. rosnącego zainteresowania żywnością ekologiczną);
  • prowadzenie produkcji rolniczej i rybackiej z poszanowaniem zasad ochrony środowiska oraz dostosowanie sektora rolno spożywczego do zmian klimatu, w tym m.in. w zakresie dostępności do wody;
  • dynamiczny rozwój obszarów wiejskich we współpracy z miastami, którego efektem będzie stabilny i zrównoważony wzrost gospodarczy, zapewniający każdemu mieszkańcowi wsi godną pracę, a mieszkańcom miast dostęp do zdrowej, polskiej żywności;
  • tworzenie warunków do poprawy mobilności zawodowej mieszkańców wsi oraz wykorzystywania przez nich szans na rozwój i zmianę kwalifikacji, wynikających z powstawania nowych sektorów gospodarki (jak np. biogospodarki).

 

Procedura legislacyjna

Zgodnie z procedurą wdrażania dokumentu, SZRWRiR 2030, zastąpi dotychczas obowiązującą: „Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa” na lata 2012-2020. Uchwała o przyjęciu nowego dokumentu wchodzi w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia jej w Monitorze Polskim.

 

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: www.gov.pl
Foto: „Pixabay”

 

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników