piątek, 1 grudnia, 2023
spot_img

Spis rolny – co powinnieneś wiedzieć?

Wielkimi krokami zbliża się tegoroczny Powszechny Spis Rolny, który w całej Polsce rozpocznie się już 1 września i potrwa do 30 listopada 2020 r. To bardzo ważna kwestia,  ponieważ wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem pozwalającym dokładnie określać stan polskiego rolnictwa. Natomiast pozyskane podczas spisu dane posłużą władzom państwowym i samorządowym do podejmowania strategicznych decyzji. Jeśli więc zależy nam na tym by nie odbiegały one od rzeczywistości, to warto dobrze zapoznać się z przebiegiem spisu.

Kogo spis dotyczy?

Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych: osób fizycznych (czyli gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Należy też wiedzieć, że wszystkie wyżej wspomniane podmioty są prawnie zobowiązane do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

Jak to się odbędzie?

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez: Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej lub telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.
Natomiast w przypadku gdy rolnicy nie posiadają dostępu do internetu w gospodarstwach, ale mimo to będą chcieli skorzystać z tej możliwości, to w gminnych biurach spisowych możliwe będzie skorzystanie z bezpłatnego dostępu do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy.

Natomiast z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się rachmistrzowie spisowi. I to na dwa sposoby: telefonicznie w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym lub bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim, w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.

O co zapytają?

Podczas obecnego spisu rolnego zbierane będą dane, dotyczące m.in.: osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, osobowości prawnej gospodarstwa, typu własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów według upraw, powierzchni nawadnianej, zużycia nawozów mineralnych i organicznych, pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych, rodzaju budynków gospodarskich, wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego.

Czy trzeba się bać?

Realizator spisu rolnego – Główny Urząd Statystyczny –  zapewnia, że zebrane podczas spisu dane i informacje będą bezpieczne.
Natomiast osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Składają też na ręce właściwego komisarza spisowego pisemne przyrzeczenie o zachowaniu tajemnicy wobec osób trzecich.

Podstawy prawne spisu

Obowiązek realizacji spisów, w tym Powszechnego Spisu Rolnego, nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Wynika on także z rekomendacji Organizacji do spraw Wyżywienia i Rolnictwa przy Organizacji Narodów Zjednoczonych (FAO) (ang:  Food and Agriculture Organization of the United Nations), zawartych w dokumencie pn.: Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. Natomiast na szczeblu naszego kraju sprawy związane z prowadzeniem spisu określa Ustawa o spisie rolnym, która reguluje również zakres, formę i tryb przeprowadzenia go przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: Portal Powszechnego Spisu Rolnego: spis.rolny.gov.pl
Foto: Pixabay

Agro Profil
Agro Profil
Magazyn rolniczy Agro Profil tworzony jest przez redaktorów rolników. Praktyczne podejście do problemów jest dla nas najważniejsze.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników