czwartek, 25 lipca, 2024
spot_img

Rozwój usług rolniczych: zakończenie naboru

spot_img

20 listopada 2019 r. był ostatnim dniem przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje w  „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”. Nabór trwał od 7 października br. Wnioski można było składać w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie będzie finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Beneficjenci

O dotację mogły się ubiegać osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne  nieposiadające osobowości prawnej, które przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, wykonują jako mikro- lub małe przedsiębiorstwa, działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych w zakresie co najmniej jednego z poniższych kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

  • 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
  • 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
  • 01.63.Z – Działalność usługowa następująca po zbiorach.

Na razie do ARiMR wpłynęło 459 wniosków o przyznanie pomocy w wysokości ok. 192 mln zł. Nie są to dane ostateczne, ponieważ część zainteresowanych mogła zdecydować się na wysłanie wniosków pocztą i mniej trochę czasu zanim trafią one do ARiMR.

Refundacyjny charakter wsparcia

Zgodnie z regułami naboru, wnioskodawcy mogli ubiegać się o refundację w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

Do kosztów tych zaliczono m.in. wydatki na zakup lub leasing (zakończony przeniesieniem prawa własności): nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług; wdrożenie systemu zarządzania jakością, czy też opłaty za patenty i licencje.
Przy czym, pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł na jednego beneficjenta.
Dofinansowanie nie obejmowało natomiast zakupu nieruchomości, rzeczy używanych, a także kosztów robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT.
Ponadto, uprawnień do otrzymania tego rodzaju pomocy nie posiadały podmioty które otrzymały wsparcie w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW na lata 2007-2013. Co ważne, warunek ten dotyczy wnioskodawcy, a nie małżonka.

Podsumowanie naboru

Na obecnym etapie wnioski poddane zostaną ocenie. O kolejności przysługiwania pomocy (odrębnie dla województwa mazowieckiego i łącznie pozostałych województw), decydować będzie suma punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru: innowacyjność; ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko; realizacja inwestycji w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym; nieuzyskanie pomocy finansowej w ramach PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” lub działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” lub działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach tych działań.
Z uwagi na zbiorczy i ogólnokrajowy charakter naboru, szczegółowe dane dotyczące liczby złożonych wniosków i sumarycznej ich wartości, znane będą w najbliższym czasie, o czym poinformujemy.
Przypomnijmy, że poprzedni nabór organizowany w 2016 r. cieszył się dużym zainteresowaniem wnioskodawców.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: ARiMR

 

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników