sobota, 2 grudnia, 2023
spot_img

Rozwój przedsiębiorczości i usług rolniczych – ruszył nabór wniosków

Trwa nabór wniosków

Do 20 listopada 2019 roku, składać można wnioski o udzielenie wparcia na operacje typu: „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”, w ramach Poddziałania 6.4., pod nazwą: „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kto może się ubiegać?

Z tego typu dotacji korzystać mogą: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które jako mikro- lub małe przedsiębiorstwa, realizują działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych w zakresie co najmniej jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

  • 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
  • 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
  • 01.63.Z – Działalność usługowa następująca po zbiorach, przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Cele i wysokość wsparcia

Wsparciu, w postaci refundacji, podlega do 50 proc. kosztów kwalifikowanych realizacji projektów, do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub leasingu (zakończonego przeniesieniem prawa własności): nowych maszyn; narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej; aparatury pomiarowej i kontrolnej; sprzętu komputerowego i oprogramowania, służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług; wdrożenia systemu zarządzania jakością; opłat za patenty i licencje.  Przy czym, pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu, wynosi maksymalnie 500 tys. zł na jednego beneficjenta. Ważne jest też to, że dofinansowanie nie obejmuje zakupu nieruchomości, rzeczy używanych, jak również kosztów robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT.
Dodajmy, że wsparcie nie obejmuje także tych podmiotów, które otrzymały już  wsparcie w ramach działania pod nazwą: „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW na lata 2007-2013. Nie mniej jednak, warunek ten dotyczy wnioskodawcy, a nie małżonka.

Sposób wyboru wniosków

Wszystkie złożone wnioski poddane zostaną skrupulatnej ocenie.
O kolejności przysługiwania pomocy (odrębnie dla województwa mazowieckiego i łącznie, dla wszystkich pozostałych województw  Rzeczypospolitej Polskiej), decydować będzie suma punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru: innowacyjność; ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko; realizacja inwestycji w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym; nieuzyskanie pomocy finansowej w ramach PROW na lata 2007-2013, w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” lub działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” lub działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach tych działań.

Tekst/fot.  Robert Gorczyński
Źródło: ARiMR

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników