poniedziałek, 15 lipca, 2024
spot_img

Ochrona wód przed azotanami – w grudniu rusza nabór wniosków

spot_img

Od 30 grudnia 2019 r. do 28 stycznia 2020 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmować będzie wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach Poddziałania pn. „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Beneficjenci wsparcia

Pomoc przyznaje się rolnikowi jeżeli  m.in.:

– jest posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej gospodarstwem;

– w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, zwanych dalej „zwierzętami gospodarskimi”, z wyłączeniem chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior;

– został mu nadany numer identyfikacyjny, w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, przy czym w przypadku rolnika będącego wspólnikiem spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli m.in. numer identyfikacyjny został nadany spółce.

Natomiast w przypadku rolników, będących osobami fizycznymi pomoc jest przyznawana wtedy gdy, poza warunkami wymienionymi powyżej, m.in.: kierują gospodarstwem; są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej; są pełnoletni.

Warto też wiedzieć, że uznaje się iż rolnik będący osobą fizyczną kieruje gospodarstwem, jeżeli ponosi koszty i czerpie korzyści w związku z prowadzeniem tego gospodarstwa i podejmuje wszelkie decyzje dotyczące jego prowadzenia.

 

Przedmiot wsparcia

W ramach omawianego naboru, pomoc przyznaje się na realizację inwestycji związanych z produkcją zwierzęcą w zakresie zwierząt gospodarskich, która zapewni m.in.:

  1. dostosowanie gospodarstwa do wymagań określonych w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” dotyczących warunków przechowywania: nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub kiszonek.
  2. doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych.

Ważną kwestią jest też to, że pomoc na operację obejmującą inwestycję polegającą na dostosowaniu gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań, dotyczącą warunku przechowywania kiszonek, przyznaje się wyłącznie młodemu rolnikowi na zasadach określonych przepisami rozporządzenia wykonawczego.

Ponadto wsparcie na operację obejmującą inwestycję, o której mowa w punkcie b, przyznaje się, w przypadku gdy w gospodarstwie są spełnione wymagania określone w programie działań dotyczące warunków przechowywania nawozów naturalnych płynnych albo w przypadku, gdy operacja ta obejmuje również realizację inwestycji, która zapewni dostosowanie gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań, dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie.

Wnioski, kwoty i szczegóły

Więcej szczegółów dotyczących naboru: wymagana dokumentacja, sposób przyjmowania wniosków, szczegółowe terminy i informacje o kosztach kwalifikowanych, znaleźć można na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, we właściwych terenowo Oddziałach Regionalnych ARiMR, a także pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Tekst: Robert Gorczyński
Źródło: www.arimr.gov.pl

 

 

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników