czwartek, 22 lutego, 2024

Kolejne trzy nabory w ramach KPO już w czerwcu. Jakie są terminy i warunki otrzymania pomocy?

spot_img

W czerwcu 2023 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchomi trzy nowe nabory w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Dla rolników przewidziane jest wsparcie finansowe na zakup i instalację silosów oraz na rozwój infrastruktury umożliwiającej przechowywanie i dystrybucję większych ilości produktów. Natomiast organizacje pozarządowe będą miały możliwość uzyskania pomocy finansowej na projekty inwestycyjne związane z infrastrukturą do redystrybucji żywności na cele społeczne.

Kolejne trzy nabory w ramach KPO już w czerwcu. Jakie są terminy i warunki otrzymania pomocy?

Wsparcie na zakup i montaż silosów

Od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. rolnicy będą mogli składać drogą elektroniczną do ARiMR wnioski na częściową refundację zakupu nowego silosu wraz z niezbędnym wyposażeniem. Refundacją będą mogły być objęte również koszty montażu i transportu.

Wsparcie będzie udzielane do:

 • 60 proc. kosztów kwalifikowalnych w przypadku młodego rolnika;
 • 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w przypadku rolnika, który nie jest młodym rolnikiem.

Poziom udzielonego wsparcia wynosi nie więcej niż:

 • 60 tys. zł – w przypadku młodego rolnika;
 • 50 tys. zł – w przypadku rolnika, który nie jest młodym rolnikiem.

Więcej informacji o naborze można znaleźć na stronie resortu.

Wsparcie na rozwój infrastruktury służącej do przechowywania i dystrybucji produktów

W okresie od 1 do 30 czerwca 2023 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski w formie papierowej od mikro-, małych, średnich lub dużych przedsiębiorstw, które potrzebują wsparcia finansowego na projekty związane z rozwojem infrastruktury do przechowywania i dystrybucji hurtowych ilości produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury. W przypadku przedsiębiorstw zajmujących się handlem hurtowym produktami rolno-spożywczymi, wsparcie jest udzielane na inwestycje infrastrukturalne służące do przechowywania i dystrybucji tych produktów. 

Udzielane wsparcie finansowe będzie ograniczone do limitu wysokości 15 milionów złotych na jednego ostatecznego beneficjenta, a minimalna kwota wsparcia na pojedynczy projekt wyniesie 250 tysięcy złotych. Więcej informacji o naborze można znaleźć na stronie: MRIRW.

Wsparcie infrastruktury służącej do redystrybucji żywności na cele społeczne

W okresie od 1 do 30 czerwca 2023 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski w formie papierowej od organizacji pozarządowych, które potrzebują wsparcia finansowego na projekty związane z budową lub modernizacją budynków oraz zakupem maszyn i środków transportu, mających na celu nieodpłatne przechowywanie, przetwarzanie, przygotowanie i redystrybucję żywności na cele społeczne lub wydawanie bezpłatnych posiłków.

Wsparcie będą mogły uzyskać:

 • organizacje pozarządowe, których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku;
 • banki żywności, prowadzące działalność polegającą na zbieraniu żywności wciąż zdatnej do spożycia i rozdzielaniu jej nieodpłatnie wśród osób potrzebujących.

Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi 4 mln zł na ostatecznego odbiorcę wsparcia, a minimalna wysokość wsparcia na jedno przedsięwzięcie wynosi 50 tys. zł. Więcej informacji o naborze można znaleźć na rządowej stronie.

Wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych, w tym budowy magazynów, z PROW 2014-2020

Od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. ARiMR będzie także prowadziła nabór wniosków w ramach Poddziałania 4.1 Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych, typ operacji: Modernizacja gospodarstw rolnych PROW 2014-2020 (obszar D).

Można będzie uzyskać wsparcie obejmujące następujące koszty:

 • zakupu (w tym również instalacji) lub leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn i wyposażenia do wartości rynkowej majątku;
 • zakupu (w tym również instalacji) lub budowy elementów infrastruktury technicznej;
 • zakładania sadów i plantacji krzewów owocowych owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat;
 • ogólne, związane z wydatkami, o których mowa w wymienionych punktach, takie jak koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego czy koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności;
 • zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych.

Warunki otrzymania pomocy są następujące:

 • Pomoc może być przyznana wyłącznie w przypadku, gdy realizacja inwestycji jest uzasadniona ekonomicznie, w tym pod względem kosztów, oraz nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.
 • O pomoc może ubiegać się rolnik, który prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność rolniczą.
 • Pomoc dotyczy gospodarstw prowadzących zarobkową działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej.
 • Wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy stanowi co najmniej równowartość 13 tys. euro i nie jest większa niż 200 tys. euro.
 • W związku z realizacją operacji wartość dodana brutto w gospodarstwie ma wzrosnąć co najmniej o 10 proc. w odniesieniu do roku bazowego w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy.
 • Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia w gospodarstwie uproszczonej rachunkowości od dnia przyznania pomocy.

Można otrzymać wsparcie w wysokości:

 • 60 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych albo
 • 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, w tym na realizację projektów zbiorowych w okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi:

 • 600 tys. zł w przypadku inwestycji związanych bezpośrednio z budową i modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie bądź budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca;
 • 250 tys. zł. w pozostałych przypadkach.

Wymienione limity nie łączą się, a pomoc jest przyznawana na operacje o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 50 tys. zł.

źródło: MRIRW

spot_img

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x