środa, 22 maja, 2024
spot_imgspot_img

Grasująca zwierzyna i straty w uprawach. ABC uzyskania odszkodowania łowieckiego

spot_img

W przypadku wystąpienia szkód wyrządzonych przez dziką zwierzynę w uprawach i płodach rolnych rolnicy gospodarujący na swoich nieruchomościach rolnych, mają prawo ubiegać się o odszkodowanie.

Jak uzyskać odszkodowanie łowieckie?

Pierwszym krokiem jest zawiadomienie organów o powstałych zniszczeniach. Poszkodowany  zobowiązany jest do zgłoszenia szkód drogą pisemną, najpóźniej 3 dni od dnia stwierdzenia szkody na polu uprawnym bądź 14 dni od jej powstawania w przypadku sadów.

Do kogo kierować wniosek?

 • dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego z terenu, na którym wystąpiła szkoda – w przypadku szkód wyrządzonych przez dziki, jelenie, daniele i sarny, na obszarach obwodów łowieckich polnych i leśnych,
 • przedstawiciela Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – w przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łoś), na obszarach obwodów łowieckich leśnych,
 • przedstawiciela zarządu województwa – w przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łoś) na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w przypadku szkód wyrządzonych przez dziki, jelenie, daniele i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Kto dokonuje oceny strat?

Szacowania szkód dokonują wyznaczeni przedstawiciele koła łowieckiego po wcześniejszym ustaleniu terminu szacowania. Jeżeli dojdzie do szacowania ostatecznego to musi się ono odbyć nie później, niż na dzień przed żęciem np., zboża, kopaniem warzyw, zbieraniem owoców i zwożeniem ich do miejsca przechowywania.

Co podlega ocenie?

Podczas szacowanych strat ustala się :

 • gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę;
 • rodzaj, stan i jakość uprawy;
 • obszar całej uprawy;
 • szacunkowy obszar uprawy, która została uszkodzona;
 • szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze.

Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Niezbędne dane, które muszą znaleźć się we wniosku

Każdy wnioskodawca musi pamiętać o prawidłowym wypełnieniu pisma.  Oprócz danych osobowych należy podać adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby wraz z numerem telefonu. Konieczne jest wskazanie miejsca wystąpienia szkody, rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego. Dodatkowo należy dołączyć:

 • tytuł prawny: odpis z księgi wieczystej, umowę dzierżawy, lub inny tytuł prawny do użytkowania gruntu,
 • fragment mapy ewidencyjnej z wyrysowanym uszkodzonym obszarem uprawy,
 • aktualny wypis z rejestru gruntów (ważny trzy miesiące),
 • upoważnienia od ewentualnych współwłaścicieli.

Komu NIE przysługuje odszkodowanie?

Odszkodowanie nie przysługuje:

 1. osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych;
 2. posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały;
 3. posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom;
 4. za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1hektar uprawy;
 5. za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu;
 6. za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych;
 7. za szkody powstałe na nieruchomościach, w odniesieniu do których właściciel albo użytkownik wieczysty złożył oświadczenie o zakazie wykonywania polowania – do dnia następującego po dniu:
  1. w którym oświadczenie o zakazie wykonywania polowania zostało cofnięte, albo
  1. w którym organ właściwy do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo minister właściwy do spraw środowiska lub dzierżawca, albo zarządca obwodu łowieckiego dowiedział się o wygaśnięciu zakazu wykonywania polowania, albo
  1. zawiadomienia o cofnięciu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania organu właściwego do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo ministra właściwego do spraw środowiska.

Zgodnie z Prawem łowieckim, po odebraniu decyzji Nadleśniczego lub dyrektora RDLP, koło łowieckie ma 30 dni na zapłatę odszkodowania łowieckiego. Zdarza się, że zobowiązane do zapłaty koło łowieckie zwleka z zapłatą odszkodowania.

Przepisy Prawa łowieckiego nie dają jednak wyboru. Zapłata odszkodowania powinna nastąpić w terminie 30 dni. Po tym czasie, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest w zwłoce z zapłatą. Poszkodowany ma prawo naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w wypłacie odszkodowania łowieckiego.

Maria Chmal

źródło:https://www.lasy.gov.pl/

Agro Profil
Agro Profil
Magazyn rolniczy Agro Profil tworzony jest przez redaktorów rolników. Praktyczne podejście do problemów jest dla nas najważniejsze. Agro Wydawnictwo powstało w styczniu 2016 roku i od tego czasu regularnie przekazuje polskim rolnikom wiedzę ułatwiającą prowadzenie nowoczesnego gospodarstwa. Każdego roku Magazyn Agro Profil uczestniczy w wielu wydarzeniach branżowych - między innymi Agro Show, Agro Tech Kielce, Polagra Premiery, Agro-Park, Targi Książki i wielu innych. Wydawnictwo współpracuje z wieloma pracownikami naukowymi takich placówek jak np. Instytut Ochrony Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu czy też Politechniki Bydgoskiej.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x