poniedziałek, 15 lipca, 2024
spot_img

Emerytura a działalność rolnicza?

spot_img

Gdy rolnik osiągnął wiek 65 lat, a w przypadku rolniczki to jest 60 lat, może przejść na emeryturę. Warunkiem jest, że podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat. Okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu to okres ubezpieczenia społecznego rolników począwszy od 1 stycznia 1991 r. Świadczenia emerytalne rolnicze składają się z dwóch części: części składkowej i części uzupełniającej. Część składkowa stanowi część ubezpieczeniową świadczenia emerytalnego. Jej wysokość uzależniona jest od długości stażu ubezpieczeniowego i wysokości emerytury podstawowej. Natomiast część uzupełniająca stanowi od 85% do 95% emerytury podstawowej. Warunkiem otrzymania uzupełniającej części jest zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej. Ustawa mówi, że przesłanką do zawieszenia części uzupełniającej jest prowadzenie działalności rolniczej, a nie posiadanie gospodarstwa rolnego.

W przypadku wcześniejszej emerytury sytuacja wygląda inaczej. Ustawa przewiduje przyznanie emerytury rolniczej jeśli do dnia 31 grudnia 2017 r. spełnił on następujące  warunki: osiągnął wiek 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną, podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat oraz zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej. Czy w tej sytuacji emeryt lub emerytka muszą rezygnować całkowicie z produkcji rolniczej, czy mogą posiadać grunt rolny?

            Ustawa mówi, że ubiegający się o emeryturę, musi zaprzestać działalności rolniczej. Czyli ani on, ani jego małżonek nie może być właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego produkcji rolnej. Poza pewnymi wyjątkami, nie uwzględniając: gruntów wydzierżawionych na podstawie pisemnej umowy zawartej co najmniej na 10 lat, której zawarcie potwierdził wójt (burmistrz lub prezydent miasta), osobie niebędącej:

a) małżonkiem emeryta,

b) jego zstępnym (dzieckiem, wnukiem) lub pasierbem,

c) osobą pozostającą z emerytem we wspólnym gospodarstwie domowym,

d) małżonkiem osoby, o której mowa wyżej.

Nie uwzględniając także:  gruntów trwale wyłączonych z produkcji rolniczej na podstawie odrębnych przepisów, w tym zalesionych gruntów rolnych, gruntów i działów specjalnych należących do małżonka, z którym emeryt zawarł związek małżeński po ustaleniu prawa do emerytury rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, własności (udziału we współwłasności) nie ustalonej odpowiednimi dokumentami urzędowymi, jeżeli grunty będące przedmiotem tej własności (współwłasności) nie znajdują się w posiadaniu rolnika lub jego małżonka.

Co zrobić by przejść na emeryturę?

            Aby spełnić warunek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, emeryt powinien przenieść własność i posiadanie gospodarstwa rolnego na inną osobę. Można tego dokonać przez:

  • umowę darowizny – w tej formie właściciel gospodarstwa rolnego przenosi nieodpłatnie na rzecz obdarowanego własność i posiadanie gospodarstwa rolnego,
  • umowę o dożywocie – umową taką właściciel gospodarstwa rolnego przenosi nieodpłatnie własność gospodarstwa rolnego i zapewnia sobie pomoc i opiekę (dożywotnie utrzymanie) od osoby, która przejmuje własność gospodarstwa rolnego,
  • umowę sprzedaży – umową taką właściciel gospodarstwa rolnego przenosi własność gospodarstwa rolnego na rzecz nowego właściciela.

A co w przypadku gdy nie można znaleźć nabywcy? W tej sytuacji gospodarstwo rolne może zostać przejęte za odpłatnością przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na Skarb Państwa.

Czy można gospodarstwo oddać w dzierżawę? Emeryt, który nie chce wyzbywać się własności gospodarstwa rolnego, spełni warunek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli wydzierżawi gospodarstwo rolne innej osobie fizycznej lub prawnej. Z tym, że aby umowa dzierżawy mogła stanowić podstawę do wypłaty części uzupełniającej emerytury musi spełniać warunki określone w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników. Rolnik nie wyzbywa się własności gospodarstwa rolnego, tylko oddaje posiadanie gospodarstwa drugiej osobie na określony czas. Można też zawrzeć umowę dzierżawy z dzieckiem. Rodzice wydzierżawiając gospodarstwo rolne dziecku są zobowiązani do złożenia oświadczeń o nieprowadzeniu działalności rolniczej na tym gospodarstwie. Emeryt jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia KRUS o każdym przypadku ustania umowy dzierżawy lub zmiany osoby dzierżawcy z jakichkolwiek powodów przed zakończeniem okresu, na który została zawarta.

Agro Profil
Agro Profil
Magazyn rolniczy Agro Profil tworzony jest przez redaktorów rolników. Praktyczne podejście do problemów jest dla nas najważniejsze. Agro Wydawnictwo powstało w styczniu 2016 roku i od tego czasu regularnie przekazuje polskim rolnikom wiedzę ułatwiającą prowadzenie nowoczesnego gospodarstwa. Każdego roku Magazyn Agro Profil uczestniczy w wielu wydarzeniach branżowych - między innymi Agro Show, Agro Tech Kielce, Polagra Premiery, Agro-Park, Targi Książki i wielu innych. Wydawnictwo współpracuje z wieloma pracownikami naukowymi takich placówek jak np. Instytut Ochrony Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu czy też Politechniki Bydgoskiej.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x