poniedziałek, 30 stycznia, 2023

COVID-19: już niebawem rusza nabór wniosków na pomoc dla rolników!

-REKLAMA-spot_img

Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020.

Wniosek i instrukcja do pobrania TUTAJ.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:

1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej:

 • 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub
 • 3 sztuk krów, samic bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub
 • 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
 • 5 sztuk samic gatunku koza, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
 • 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk świń, które nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r.
 • oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r., lub

2. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub

3. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:

 • kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub
 • gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, lub
 • indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk
 • oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub

4. w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:

 • szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub
 • tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.

Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota wsparcia nie może jednak przekroczyć 7 tys. euro.

Wnioski na formularzu udostępnionym przez Agencję będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną (ePUAP) lub przesyłką pocztową.

Wypłata środków na konto rolnika nastąpi w miesiącu wydania przez kierownika biura powiatowego ARiMR  decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje te będą wydawane w terminie do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Więcej informacji: na portalu internetowym  www.arimr.gov.plpod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Stawki pomocy – szczegóły!

Do minium 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej
niż 24 miesiące stawka pomoc ywynosi:

 • 5100 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 3 sztuki zwierząt i nie więcej niż 20 sztuk zwierząt,
 • 10 100 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 21 sztuk zwierząt i nie więcej niż 30 sztuk zwierząt,
 • 16 200 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 31 sztuk zwierząt i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt,
 • 20 200 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał więcej niż 50 sztuk zwierząt;

2) min. 3 sztuk samic gatunku bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące stawka pomocy wynosi:

 • 1000 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 3 sztuki zwierząt i nie więcej niż 20 sztuk zwierząt,
 • 2200 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 21 sztuk zwierząt i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt,
 • 3000 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał więcej niż 50 sztuk zwierząt;

3) min. 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, stawka pomocy wynosi:

 • 1800 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 10 sztuk zwierząt i nie więcej niż 20 sztuk zwierząt,
 • 2800 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 21 sztuk zwierząt i nie więcej niż 30 sztuk zwierząt,
 • 4400 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 31 sztuk zwierząt i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt,
 • 5500 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał więcej niż 50 sztuk zwierząt;

4) min. 5 sztuk samic gatunku koza domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, stawka pomocy wynosi:

 • 1000 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 5 sztuk zwierząt i nie więcej niż 20 sztuk zwierząt,
 • 1700 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 21 sztuk zwierząt i nie więcej niż 30 sztuk zwierząt,
 • 2700 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 31 sztuk zwierząt i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt,
 • 3300 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał więcej niż 50 sztuk zwierząt;

5) min. 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i do dnia 15 lipca 2020 r. zgłosił oznakowanie co najmniej
21 sztuk zwierząt tego gatunku urodzonych w siedzibie stada posiadacza tego zwierzęcia, których urodzenie nastąpiło w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 maja 2020 r. stawka pomocy wynosi:

 • 4500 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek zgłosił oznakowanie co najmniej 21 sztuk zwierząt i nie więcej niż
 • 50 sztuk zwierząt,
 • 14 900 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek zgłosił oznakowanie co najmniej 51 sztuk zwierząt i nie więcej niż
 • 200 sztuk zwierząt,
 • 23 800 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek zgłosił oznakowanie więcej niż 200 sztuk zwierząt.

2. W przypadku spełnienia warunku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 – według stanu na dzień 1 marca 2020 r. wnioskujący prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, stawka pomocy wynosi:

 • 8600 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk zwierząt i nie więcej
 • niż 4000 sztuk zwierząt;
 • 30 000 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze powyżej 4000 sztuk zwierząt.

3. W przypadku spełnienia warunku prowadzenia produkcji:
1) kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, stawka pomocy wynosi:

 • 2200 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk zwierząt i nie więcej niż 5000 sztuk zwierząt,
 • 10 800 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 5001 sztuk zwierząt i nie więcej niż 9000 sztuk zwierząt,
 • 21 500 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 9001 sztuk zwierząt i nie więcej niż 13 000 sztuk zwierząt,
 • 30 000 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze powyżej 13 000 sztuk zwierząt;

2) gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, stawka pomocy wynosi:

 • 4300 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk zwierząt i nie więcej niż 3000 sztuk zwierząt,
 • 15 100 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze powyżej 3000 sztuk zwierząt;

3) indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk , stawka pomocy wynosi:

 • 8600 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk zwierząt i nie więcej niż 3000 sztuk zwierząt,
 • 30 000 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze powyżej 3000 sztuk zwierząt.

4. Gdy wnioskujący w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych szklarniach ogrzewanych – o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub tunelach foliowych ogrzewanych – o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2, stawka pomocy wynosi:

 • 1400 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy nie większej niż 500 m2
 • 4000 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy większej niż 500 m2 i nie większej niż 1000 m2
 • 7900 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy większej niż 1000 m2 i nie większej niż 2000 m2
 • 15 800 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy większej niż 2000 m2 i nie większej niż 4000 m2
 • 30 000 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy większej niż 4000 m2

Złóż wniosek o pomoc dla rolników związaną z COVID-19, przygotuj załączniki

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania albo siedzibę rolnika.

Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków przyznania pomocy:

 1. informację o miejscu prowadzenia produkcji drobiu lub miejscu prowadzenia uprawy roślin ozdobnych sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej administrowanej przez Agencję – w przypadku rolnika prowadzącego produkcję, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 4;
 2. informację o miejscu prowadzenia produkcji drobiu lub miejscu prowadzenia uprawy roślin ozdobnych przez małżonka rolnika sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej administrowanej przez Agencję – w przypadku rolnika ubiegającego się o pomoc z uwzględnieniem produkcji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 4, prowadzonej przez małżonka;
 3. kopię decyzji powiatowego lekarza weterynarii określającej weterynaryjny numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 5 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, o ile został nadany – w przypadku rolnika lub jego małżonka prowadzących produkcję, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lub 3, którym został nadany weterynaryjny numer identyfikacyjny;
 4. dokumenty potwierdzające wydatki poniesione na zakup środków do produkcji w 2020 r. – w przypadku rolnika lub jego małżonka prowadzącego uprawę, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4;
 5. kopię deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu za 2020 r. (PIT-6) wraz z kopią decyzji naczelnika urzędu skarbowego w sprawie wymiaru zaliczki wydanej na podstawie tej deklaracji – w przypadku rolnika lub jego małżonka będącego podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalającym dochód z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu, który prowadził co najmniej jeden z następujących rodzajów działów specjalnych produkcji rolnej – uprawa roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub uprawa roślin ozdobnych w tunelach foliowych ogrzewanych;
 6. kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy nie został nadany numer identyfikacyjny, a w przypadku składania wniosku o wpis tego podmiotu do tej ewidencji wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy – oryginał wniosku;
 7. oświadczenie małżonka rolnika o wyrażeniu zgody na przyznanie pomocy – w przypadku rolnika ubiegającego się o pomoc z uwzględnieniem zwierząt będących w posiadaniu małżonka lub produkcji prowadzonej przez małżonka.

Źródło: arimr.gov.pl/isap.sejm.gov.pl/

Agro Profil
Agro Profil
Magazyn rolniczy Agro Profil tworzony jest przez redaktorów rolników. Praktyczne podejście do problemów jest dla nas najważniejsze.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Śledź nas

24,041FaniLubię
0ObserwującyObserwuj
16,900SubskrybującySubskrybuj

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x