piątek, 24 maja, 2024
spot_imgspot_img

ASF, bioasekuracja i wypłaty odszkodowań

spot_img

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustosunkowało się do wniosku Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 4 października 2019 r., dotyczącego odszkodowań oraz rekompensat wypłacanych w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

 

O bioasekuracji i braku wypłat ubezpieczeń

W piśmie z 4 października 2019 r., podpisanym przez Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza, adresowanym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Zarząd KRIR, wnioskował  o zmianę obowiązujących rozporządzeń w kierunku ustalania punktacji za niespełnianie wymogów bioasekuracji, które będą powodowały obciążenia procentowe za likwidację stad. Z tą też sugestią, że potrącenia takie nie powinny przekroczyć 40. procent wartości odszkodowania. Ponadto, Zarząd KRIR zauważył, że niedopuszczalne jest niewypłacenie rolnikom żadnych środków z tytułu odszkodowania w związku z koniecznością całkowitej likwidacji stad, za uchybienia.

 

Utracone dochody – usprawnienie wypłat

W tym samym piśmie, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, zwrócił się do Ministra Rolnictwa, z wnioskiem o podjęcie działań usprawniających wypłaty rekompensat z tytułu utraconych przez rolników dochodów, za sprzedaż świń ze stref, w których występuje ASF (strefy niebieskie lub czerwona), ponieważ w ocenie KRIR, rolnicy oczekują na wypłaty już zbyt długo i wielu z nich pozostaje bez środków umożliwiających przetrwanie.

 

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa    

W pisemnej odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, stwierdzono, że zasady przyznawania odszkodowań ze środków budżetu państwa w następstwie działań podjętych w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, określa ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967). W tym kontekście, artykuł 49 wspomnianej ustawy, w sposób szczegółowy reguluje zagadnienia dotyczące przyznawania i wypłaty odszkodowań w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i stanowi element węzłowy przepisów prawa z zakresu zdrowia zwierząt. Natomiast każda zmiana wprowadzona w tym artykule, pociąga za sobą naruszenie całego obowiązującego w tym zakresie systemu i ma wpływ na inne regulacje odwołujące się do tego artykułu. Ministerstwo podkreśliło też, że w chwili obecnej na szczeblu, Komisji Europejskiej, trwają intensywne prace nad aktami delegowanymi i wykonawczymi do rozporządzenia (UE) 2016/429 w sprawie przenośnych chorób zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”). Jak więc wyjaśniło Ministerstwo Rolnictwa, przedmiotowe rozporządzenie oraz akty prawne wydane na jego podstawie doprowadzą do szeregu daleko idących zmian nie tylko w zakresie zasad zwalczania chorób zakaźnych, ale też m.in. w odniesieniu do zasad i wymagań weterynaryjnych w handlu, przywozie, certyfikacji, identyfikacji czy rejestracji zwierząt.

 

Najpierw zmiany w Państwach Unii

Ministerstwo Rolnictwa wyjaśniło zatem, że wprowadzenie nowych regulacji, na poziomie unijnym, przy tak rozległym ich zakresie, spowoduje konieczność dostosowania krajowych przepisów. Niezbędne będzie również wprowadzenie odpowiednich zmian w szeregu ustaw oraz aktów wykonawczych. Jednakże, podjęcie prac legislacyjnych możliwe będzie dopiero wtedy, gdy znany będzie ostateczny kształt nowych przepisów, czyli po przyjęciu przez Komisję Europejską kluczowych aktów delegowanych i wykonawczych do rozporządzenia (UE) 2016/429.

Groźba zdublowania legislacji

Wobec powyższego, jak wyjaśnia MRiRW,  podejmowanie działań mających na celu wdrożenie rozwiązań zaproponowanych na spotkaniu, które odbyło się w dniu 2 października br., w zakresie odszkodowań, tj. ustalenia punktacji za niespełnianie wymogów bioasekuracji, stwarza zagrożenie wystąpienia sytuacji, w której jednocześnie toczyłyby się dwa równoległe procesy legislacyjne odnoszące się do tych samych aktów normatywnych.

Utracone dochody – zwiększono środki

Natomiast, w nawiązaniu do kwestii wsparcia dla producentów świń na wyrównanie utraconych dochodów, Ministerstwo Rolnictwa, poinformowało Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych o tym, że: zgodnie z przepisami § 13o ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz.187 z późn. zm.) pomoc ta udzielana jest do wysokości środków przewidzianych na jej realizację w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na dany rok kalendarzowy. A zatem, w planie finansowym ARiMR na 2019 r., na udzielanie wyżej wymienionej pomocy, zarezerwowane zostały środki w wysokości 30 mln zł.

Ponadto, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wyraził w dniu 30 września br., zgodę na zmianę planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2019 r. która zakłada przesunięcie przez Agencję środków z innych form pomocy, w wysokości 5 mln zł ,na pomoc dla producentów świń na wyrównanie utraconych dochodów.

 

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: materiały prasowe KRIR i www.krir.pl 

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników