Procedura recenzji

  1. Publikacja zgłaszana do planu wydawniczego jest wstępnie oceniana przez zespół redakcyjny. Po pozytywnej weryfikacji pracy wybierany jest jej Redaktor prowadzący, który kieruje utwór (kompletny materiał autorski) do recenzji.
  2. Do oceny publikacji Redaktor prowadzący, w porozumieniu z zespołem redakcyjnym, zwykle powołuje jednego recenzenta. Autorzy mogą przedstawić listę proponowanych recenzentów, z której może skorzystać Redaktor.
  3. Redaktor kieruje utwór do recenzenta będącego niekwestionowanym autorytetem w danej dziedzinie. Na recenzentów powołuje się najczęściej samodzielnych pracowników naukowych.
  4. Recenzent otrzymuje pracę w wersji elektronicznej.
  5. Recenzja musi mieć formę pisemną i powinna zawierać między innymi ocenę takich elementów, jak: zasadność i trafność podjętego tematu, nowatorstwo/oryginalność dzieła, wartość merytoryczna, sposób prezentacji treści, ew. ocena materiału ilustracyjnego.
  6. Redaktor przekazuje recenzję autorowi, stwarzając możliwość ustosunkowania się do zawartych w niej uwag. Jeśli Recenzent zamieści szczegółowe uwagi bezpośrednio na maszynopisie lub w pliku – Redaktor również przekazuje je Autorowi.
  7. Autor ustosunkowuje się do recenzji, przygotowuje poprawioną wersję utworu i przekazuje materiały do wydawnictwa.
  8. Redaktor prowadzący ocenia, czy Autor rozważył wszystkie uwagi Recenzenta oraz czy zamieścił stosowne wyjaśnienia w sprawach wątpliwych. Jeżeli poprawienie utworu nie budzi wątpliwości, jest on akceptowany do wydania. W przypadku stwierdzenia braków albo pojawienia się jakichkolwiek niejasności, manuskrypt jest odsyłany do Autora z prośbą o uzupełnienie.
  9. Ewentualny kontakt Autora z Recenzentem na etapie poprawiania pracy, jeszcze przed jej opublikowaniem, odbywa się zawsze za pośrednictwem Wydawnictwa.
  10. Recenzent ma prawo do wglądu w zmienioną wersję pracy przed podjęciem ostatecznej decyzji o jej opublikowaniu.