Zmiany w prawie o obrocie ziemią

 • dodano: 13.03.2019
 • przez: Aleksandra Wieremczuk

 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie w kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw, który przedłożony został przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Według projektu ustawy złagodzone zostaną ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi. W efekcie po zmianach nabyć grunty rolne będzie mogło więcej podmiotów. Rozszerzony został również katalog przypadków, w jakich przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nie będą obowiązywały. Będzie to dotyczyło nieruchomości rolnych

 • położonych w granicach administracyjnych miast;
 • których grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków zostały jako tereny pod stawami rybnymi i stanowią co najmniej 70% powierzchni nieruchomości;
 • nabyte zostały z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP), jako tzw. „ogródki przydomowe”.

Nowe rozwiązania umożliwiają osobom nie posiadającym statusu rolnika indywidualnego nabycie nieruchomości rolnej m.in.

 • o powierzchni mniejszej niż 1 ha,
 • w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym,
 • w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz działu spadku,
 • w wyniku podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego.

Warto zaznaczyć, że w takich przypadkach nie będzie już potrzebna zgoda Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej.

Istotną zmianą jest skrócenie z 10 do 5 lat okresu, przez który:

 • nabywca nieruchomości rolnej musi prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabywana nieruchomość,
 • nabyta nieruchomość nie może być sprzedana, ani oddana w posiadanie innym podmiotom.

Zgodnie z założeniami projektu, zgoda na sprzedaż lub oddanie w posiadanie nabytej nieruchomości rolnej przed upływem 5 lat od jej nabycia będzie wydawana przez Dyrektora Generalnego KOWR w formie decyzji administracyjnej, a nie jak było to do tej pory na drodze sądowej. Taka decyzja ma spowodować, że uzyskanie zgody będzie tańsze i prostsze.

Poszerzony został również katalog osób bliskich w rozumieniu ustawy o rodzeństwo rodziców, a także pasierbów.

Umożliwiono również nabywanie nieruchomości rolnych za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR przez uczelnie na cele dydaktyczne oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne na cele publiczne.

W projekcie określono wymagania, jakie powinien spełniać wniosek o wyrażenie zgody przez Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej. Wskazano także dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku.

Zgodnie z projektem, dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego będzie pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo (zrezygnowano z wymogu poświadczenia przez wójta, burmistrza, czy prezydenta miasta).

Nowe rozwiązania wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego artykułu, który zacznie obowiązywać po 12 miesiącach od ogłoszenia.

Podobne artykuły rolnicze

W bieżącymnumerze 3/2019
 • Nawożenie mikroelementami
 • Wybieramy drobnonasienne
 • Chwasty w zbożach jarych
 • Bez opon ani rusz
 • Przyszłość w elektryce?
 • Regulację czas zacząć
 • Jak zebrać więcej?
 • Azot w kukurydzy
 • Węże i rury do RSM
Agro Profil magazyn rolniczy nr 3/2019

MAGAZYN ROLNICZY AGRO PROFIL © 2019

AgroTech Kielce 2019

Przeczytaj poprzedni wpis:
Przypominamy: oświadczenia o przyznanie dopłat za 2019r. można składać jeszcze do jutra

Zamknij