Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło proces konsultacji społecznych rozporządzenia, którego efektem będą wypłaty 85% zaliczek z części działań obowiązującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2019. Przesłanką do tego są straty poniesione przez rolników w skutek długotrwałej suszy. Przewidziano, że wypłaty rozpoczną się 16 października 2019 roku.

Długotrwała susza i związane z nią straty są motywem wypłat zaliczek na poczet pomocy finansowej w ramach poniższych Działań i Poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014—2020 za 2019 r: „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”, „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”, „Rolnictwo ekologiczne”, „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami”

Wysokość zaliczki

Konsultowane rozporządzenie przewiduje, że zaliczki sięgną poziomu 85% należnych wartości. Przy czym, przy kalkulacji kwoty zaliczki uwzględniona zostanie powierzchnia gruntów albo liczba zwierząt potwierdzona administracyjnymi kontrolami, jako spełniająca warunki do przyznania pomocy w ramach odpowiedniego poddziałania lub działania.

Na jakiej podstawie?

W bieżącym roku obowiązywać zaczęła zasada, zgodnie z którą, płatności dla działań obszarowych PROW na lata2014-2020 wypłacane będą w terminie analogicznym do płatności bezpośrednich, czyli od dnia 1 grudnia.
Jednakże państwa członkowskie Unii Europejskiej zyskały możliwość wypłacania zaliczek, jeszcze przed 1 grudnia.
Dotyczy to działań obszarowych w ramach PROW 2014—2020.
Wyjaśnijmy, że w przypadku działań obszarowych objętych PROW 2014—2020 stosuje się odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą wypłata zaliczek  możliwa jest po zakończeniu weryfikacji warunków kwalifikowalności (tj. po zakończeniu kontroli administracyjnych uzupełnionych kontrolami na miejscu). Natomiast zgodnie z odstępstwem, dla działań obszarowych objętych PROW 2014—2020, wypłata zaliczek jest możliwa po przeprowadzeniu kontroli administracyjnych bez konieczności przeprowadzania kontroli na miejscu.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Żródlo: www.gov.pl
Fot. pixabay