czwartek, 4 marca, 2021

Wsparcie dla rolników przekazujących gospodarstwa

-REKLAMA-
-REKLAMA-

Nabór wniosków

Do 29 października 2019 roku potrwa nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania “Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jak się ubiegać?

Wsparcie finansowe w ramach Poddziałania “Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”, przysługiwać będzie  rolnikowi w rozumieniu art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), będącemu osobą fizyczną prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnia on ŁĄCZNIE następujące warunki:

1) uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, o którym mowa w art. 61 rozporządzenia nr 1307/2013 i ustawie z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1312);

2) trwale przekaże gospodarstwo rolne innemu rolnikowi będącemu osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. a) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
  2. b) jest wpisany do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  3. c) zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej na przejętych gruntach rolnych, a w przypadku osoby fizycznej – do prowadzenia tej działalności osobiście, i zachowania całkowitej powierzchni gospodarstwa rolnego powiększonego w wyniku przejęcia gruntów rolnych, przez 5 lat od dnia przejęcia gospodarstwa rolnego;

3) jest wpisany do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

4) zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej od dnia przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz przejmującego gospodarstwo rolne i nie podejmie działalności rolniczej co najmniej przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego;

5) po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników – w przypadku gdy rolnik w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników;

6) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

7) w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma ukończone 18 lat.

UWAGA! Warunek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, o którym mowa w pkt 4, uważany będzie za spełniony, jeżeli po przekazaniu gospodarstwa rolnego łączna powierzchnia gruntów rolnych posiadanych lub współposiadanych przez rolnika i jego małżonka nie przekracza 0,5 ha, a działalność rolnicza prowadzona na tych gruntach służy wyłącznie zaspokajaniu potrzeb własnych rolnika oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wsparcie przyznawane będzie jednorazowo. Wysokość pomocy stanowić będzie  120% rocznej płatności, do otrzymania której rolnik kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw, o których mowa w ustawie z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego i jest liczona od daty trwałego przekazania gospodarstwa rolnego do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz w placówkach terenowych ARiMR.
Dodajmy, że warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach Poddziałania “Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 598, z 2017 r. poz. 1531, oraz z 2018 r. poz. 1628).

Co należy zrobić?

Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę lub przesyłką poleconą, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051.) do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia przekazywanego gospodarstwa.

Gdzie szukać rady?

Szczegółowych informacji na temat wyżej wymienionego Poddziałania, udzielają placówki terenowe Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: www.arimr.gov.pl
Fot.: Robert Gorczyński

-REKLAMA-
Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Nowy CLAAS ARION 400

Wraz z wprowadzeniem normy emisji spalin Stage V ciągniki ARION 400 firmy CLAAS zyskują nową stylistykę, nowy flagowy model, a od modelu ARION 440 także większą moc...

CLAAS CEMOS z nowymi możliwościami od wiosny 2021

Po wprowadzeniu CEMOS dla ciągników w serii ciągników CLAAS ARION i AXION w roku 2020 system jest teraz dostępny także w dużych ciągnikach półgąsienicowych serii AXION 900...

Ostatnie chwile z ciepłym powietrzem [POGODA]

Już w nocy na zachodzie, wschodzie, północy i w centrum niebo szczelnie zakryją chmury z niewielkimi opadami mżawki. Temperatura spadnie tutaj nad ranem do...

Śledź nas

21,252FaniLubię to
395ObserwującyObserwuj
6,390SubskrybującySubskrybuj

Ostatnie artykuły