niedziela, 20 czerwca, 2021

Wsparcie dla rolników przekazujących gospodarstwa

-REKLAMA-
-REKLAMA-

Nabór wniosków

Do 29 października 2019 roku potrwa nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania “Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jak się ubiegać?

Wsparcie finansowe w ramach Poddziałania “Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”, przysługiwać będzie  rolnikowi w rozumieniu art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), będącemu osobą fizyczną prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnia on ŁĄCZNIE następujące warunki:

1) uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, o którym mowa w art. 61 rozporządzenia nr 1307/2013 i ustawie z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1312);

2) trwale przekaże gospodarstwo rolne innemu rolnikowi będącemu osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. a) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
  2. b) jest wpisany do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  3. c) zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej na przejętych gruntach rolnych, a w przypadku osoby fizycznej – do prowadzenia tej działalności osobiście, i zachowania całkowitej powierzchni gospodarstwa rolnego powiększonego w wyniku przejęcia gruntów rolnych, przez 5 lat od dnia przejęcia gospodarstwa rolnego;

3) jest wpisany do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

4) zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej od dnia przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz przejmującego gospodarstwo rolne i nie podejmie działalności rolniczej co najmniej przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego;

5) po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników – w przypadku gdy rolnik w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników;

6) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

7) w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma ukończone 18 lat.

UWAGA! Warunek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, o którym mowa w pkt 4, uważany będzie za spełniony, jeżeli po przekazaniu gospodarstwa rolnego łączna powierzchnia gruntów rolnych posiadanych lub współposiadanych przez rolnika i jego małżonka nie przekracza 0,5 ha, a działalność rolnicza prowadzona na tych gruntach służy wyłącznie zaspokajaniu potrzeb własnych rolnika oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wsparcie przyznawane będzie jednorazowo. Wysokość pomocy stanowić będzie  120% rocznej płatności, do otrzymania której rolnik kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw, o których mowa w ustawie z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego i jest liczona od daty trwałego przekazania gospodarstwa rolnego do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz w placówkach terenowych ARiMR.
Dodajmy, że warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach Poddziałania “Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 598, z 2017 r. poz. 1531, oraz z 2018 r. poz. 1628).

Co należy zrobić?

Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę lub przesyłką poleconą, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051.) do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia przekazywanego gospodarstwa.

Gdzie szukać rady?

Szczegółowych informacji na temat wyżej wymienionego Poddziałania, udzielają placówki terenowe Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: www.arimr.gov.pl
Fot.: Robert Gorczyński

-REKLAMA-
Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Upał będzie narastał [POGODA]

W nocy gorąco na zachodzie, północy i w centrum gdzie będzie od 20 do 23 stopni, a lokalnie na wybrzeżu do 24 stopni. Tym...

Nasz eksport zbóż poza UE zbliżył się do rekordu z poprzedniego sezonu

Od początku sezonu 2020/21 eksport wszystkich zbóż z Polski (poza UE) wynosi 3,34 mln ton i jest o 3% większy w stosunku do analogicznego...

W nocy na zachodzie i północy powyżej 20 stopni [POGODA]

Dziś wieczorem największa szansa na burze jest w rejonie Świnoujścia, Dziwnowa- tu już teraz wiadomo, że popada niemalże na pewno. W nocy wszystkie opady...

Śledź nas

22,339FaniLubię to
395ObserwującyObserwuj
7,790SubskrybującySubskrybuj

Ostatnie artykuły