Od  1 sierpnia 2019 r. do 14  sierpnia 2019 r. producenci rolni, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedany tytoń lub sprzedane świnie mogą składać wnioski o pomoc.

Wnioski przyjmują kierownicy powiatowych biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego lub grupy producentów suszu tytoniowego właściwego ze względu na siedzibę tej grupy. Formularz wniosku dostępny będzie na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (www.arimr.gov.pl).

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Do ubiegania się o ten rodzaj wsparcia uprawnieni są producenci rolni, którzy w latach 2014–2017, co najmniej jednokrotnie, nie otrzymali zapłaty za sprzedany tytoń lub sprzedane świnie w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, lub wydaniem postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, lub otwarciem likwidacji wobec podmiotu, któremu ten tytoń lub te świnie zostały sprzedane przez producenta rolnego bezpośrednio albo za pośrednictwem grupy producentów rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw.

Pomoc dla producentów suszu tytoniowego

Uprawnione do otrzymania wsparcia są też grupy producentów suszu tytoniowego utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, które w latach 2014-2017 co najmniej raz nie otrzymały zapłaty za sprzedany tytoń w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, lub wydaniem postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, lub otwarciem likwidacji wobec podmiotu, któremu ten tytoń został sprzedany.

Decyzję dotyczącą składania wniosków, działając na podstawie § 13 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), podjął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. |RG

źródło: ARiMR
fot. pixabay