Jeszcze w czerwcu można spodziewać się uchwalenia przepisów ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne. Nowe przepisy mają pomóc zadłużonym rolnikom, którzy prowadzili działalność rolną przez co najmniej trzy lata, przed utratą zdolności obsługi zadłużenia.

W projekcie procedowanej ustawy przewidziane są cztery formy pomocy zadłużonym gospodarstwom rolnym:

  • udzielanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłat do oprocentowania bankowych kredytów restrukturyzacyjnych w celu restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
  • udzielanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pożyczek na spłatę zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
  • udzielanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa gwarancji spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych,
  • przejęcie zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Aby skorzystać z dopłaty do oprocentowania lub pożyczek udzielanych przez ARiMR rolnik będzie zobowiązany do przygotowania planu restrukturyzacji gospodarstwa, który będzie musiał uzyskać akceptację wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego.

Jeśli rolnik zdecyduje się na przekazanie użytków rolnych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w zamian za przejęcie zadłużenia gospodarstwa przez KOWR, dotychczasowy właściciel gospodarstwa rolnego będzie mógł korzystać z prawa pierwszeństwa do:

  • dzierżawy przekazanych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości rolnych,
  • zakupu przekazanych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości rolnych w okresie nie krótszym niż  po upływie pięciu lat od dnia przejęcia nieruchomości rolnych do przekazanych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

KOWR przez okres 20 lat nie będzie mógł sprzedać przejętych nieruchomości rolnych od zadłużonego producenta rolnego, z wyjątkiem sprzedaży na rzecz tego producenta rolnego, na jego wniosek.

Autor: Dariusz Śmigielski