niedziela, 7 marca, 2021

COVID-19: już niebawem rusza nabór wniosków na pomoc dla rolników!

-REKLAMA-
-REKLAMA-

Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020.

Wniosek i instrukcja do pobrania TUTAJ.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:

1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej:

 • 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub
 • 3 sztuk krów, samic bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub
 • 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
 • 5 sztuk samic gatunku koza, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
 • 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk świń, które nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r.
 • oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r., lub

2. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub

3. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:

 • kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub
 • gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, lub
 • indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk
 • oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub

4. w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:

 • szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub
 • tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.

Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota wsparcia nie może jednak przekroczyć 7 tys. euro.

Wnioski na formularzu udostępnionym przez Agencję będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną (ePUAP) lub przesyłką pocztową.

Wypłata środków na konto rolnika nastąpi w miesiącu wydania przez kierownika biura powiatowego ARiMR  decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje te będą wydawane w terminie do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Więcej informacji: na portalu internetowym  www.arimr.gov.plpod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Stawki pomocy – szczegóły!

Do minium 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej
niż 24 miesiące stawka pomoc ywynosi:

 • 5100 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 3 sztuki zwierząt i nie więcej niż 20 sztuk zwierząt,
 • 10 100 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 21 sztuk zwierząt i nie więcej niż 30 sztuk zwierząt,
 • 16 200 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 31 sztuk zwierząt i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt,
 • 20 200 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał więcej niż 50 sztuk zwierząt;

2) min. 3 sztuk samic gatunku bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące stawka pomocy wynosi:

 • 1000 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 3 sztuki zwierząt i nie więcej niż 20 sztuk zwierząt,
 • 2200 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 21 sztuk zwierząt i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt,
 • 3000 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał więcej niż 50 sztuk zwierząt;

3) min. 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, stawka pomocy wynosi:

 • 1800 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 10 sztuk zwierząt i nie więcej niż 20 sztuk zwierząt,
 • 2800 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 21 sztuk zwierząt i nie więcej niż 30 sztuk zwierząt,
 • 4400 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 31 sztuk zwierząt i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt,
 • 5500 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał więcej niż 50 sztuk zwierząt;

4) min. 5 sztuk samic gatunku koza domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, stawka pomocy wynosi:

 • 1000 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 5 sztuk zwierząt i nie więcej niż 20 sztuk zwierząt,
 • 1700 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 21 sztuk zwierząt i nie więcej niż 30 sztuk zwierząt,
 • 2700 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 31 sztuk zwierząt i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt,
 • 3300 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał więcej niż 50 sztuk zwierząt;

5) min. 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i do dnia 15 lipca 2020 r. zgłosił oznakowanie co najmniej
21 sztuk zwierząt tego gatunku urodzonych w siedzibie stada posiadacza tego zwierzęcia, których urodzenie nastąpiło w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 maja 2020 r. stawka pomocy wynosi:

 • 4500 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek zgłosił oznakowanie co najmniej 21 sztuk zwierząt i nie więcej niż
 • 50 sztuk zwierząt,
 • 14 900 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek zgłosił oznakowanie co najmniej 51 sztuk zwierząt i nie więcej niż
 • 200 sztuk zwierząt,
 • 23 800 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek zgłosił oznakowanie więcej niż 200 sztuk zwierząt.

2. W przypadku spełnienia warunku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 – według stanu na dzień 1 marca 2020 r. wnioskujący prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, stawka pomocy wynosi:

 • 8600 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk zwierząt i nie więcej
 • niż 4000 sztuk zwierząt;
 • 30 000 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze powyżej 4000 sztuk zwierząt.

3. W przypadku spełnienia warunku prowadzenia produkcji:
1) kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, stawka pomocy wynosi:

 • 2200 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk zwierząt i nie więcej niż 5000 sztuk zwierząt,
 • 10 800 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 5001 sztuk zwierząt i nie więcej niż 9000 sztuk zwierząt,
 • 21 500 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 9001 sztuk zwierząt i nie więcej niż 13 000 sztuk zwierząt,
 • 30 000 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze powyżej 13 000 sztuk zwierząt;

2) gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, stawka pomocy wynosi:

 • 4300 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk zwierząt i nie więcej niż 3000 sztuk zwierząt,
 • 15 100 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze powyżej 3000 sztuk zwierząt;

3) indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk , stawka pomocy wynosi:

 • 8600 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk zwierząt i nie więcej niż 3000 sztuk zwierząt,
 • 30 000 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze powyżej 3000 sztuk zwierząt.

4. Gdy wnioskujący w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych szklarniach ogrzewanych – o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub tunelach foliowych ogrzewanych – o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2, stawka pomocy wynosi:

 • 1400 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy nie większej niż 500 m2
 • 4000 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy większej niż 500 m2 i nie większej niż 1000 m2
 • 7900 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy większej niż 1000 m2 i nie większej niż 2000 m2
 • 15 800 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy większej niż 2000 m2 i nie większej niż 4000 m2
 • 30 000 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy większej niż 4000 m2

Złóż wniosek o pomoc dla rolników związaną z COVID-19, przygotuj załączniki

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania albo siedzibę rolnika.

Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków przyznania pomocy:

 1. informację o miejscu prowadzenia produkcji drobiu lub miejscu prowadzenia uprawy roślin ozdobnych sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej administrowanej przez Agencję – w przypadku rolnika prowadzącego produkcję, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 4;
 2. informację o miejscu prowadzenia produkcji drobiu lub miejscu prowadzenia uprawy roślin ozdobnych przez małżonka rolnika sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej administrowanej przez Agencję – w przypadku rolnika ubiegającego się o pomoc z uwzględnieniem produkcji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 4, prowadzonej przez małżonka;
 3. kopię decyzji powiatowego lekarza weterynarii określającej weterynaryjny numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 5 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, o ile został nadany – w przypadku rolnika lub jego małżonka prowadzących produkcję, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lub 3, którym został nadany weterynaryjny numer identyfikacyjny;
 4. dokumenty potwierdzające wydatki poniesione na zakup środków do produkcji w 2020 r. – w przypadku rolnika lub jego małżonka prowadzącego uprawę, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4;
 5. kopię deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu za 2020 r. (PIT-6) wraz z kopią decyzji naczelnika urzędu skarbowego w sprawie wymiaru zaliczki wydanej na podstawie tej deklaracji – w przypadku rolnika lub jego małżonka będącego podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalającym dochód z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu, który prowadził co najmniej jeden z następujących rodzajów działów specjalnych produkcji rolnej – uprawa roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub uprawa roślin ozdobnych w tunelach foliowych ogrzewanych;
 6. kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy nie został nadany numer identyfikacyjny, a w przypadku składania wniosku o wpis tego podmiotu do tej ewidencji wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy – oryginał wniosku;
 7. oświadczenie małżonka rolnika o wyrażeniu zgody na przyznanie pomocy – w przypadku rolnika ubiegającego się o pomoc z uwzględnieniem zwierząt będących w posiadaniu małżonka lub produkcji prowadzonej przez małżonka.

Źródło: arimr.gov.pl/isap.sejm.gov.pl/

-REKLAMA-
Avatar
Agro Profil
Magazyn rolniczy Agro Profil tworzony jest przez redaktorów rolników. Praktyczne podejście do problemów jest dla nas najważniejsze.

Napisz komentarz

Dodaj odpowiedź

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Podobne artykuły

Prognoza pogody na okres 8-13 marca [POGODA]

Z niedzieli na poniedziałek z północy na południe przemieszczał się będzie wąski front z opadami śniegu. Padać ma przez około 2-4 h. Po północy front...

SerDog z Hochlandii zagości w Żabce na dłużej

Po udanej ofensywie Imperator Smaku Ser Dog Wspaniały – pogromca mięsożernej rosiczki, na dobre zagości w Żabce. Ser Dog to więcej niż hot dog...

Wznowienie nieoprocentowanych pożyczek dla producentów świń!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła udzielanie nieoprocentowanych pożyczek na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów świń, którzy utrzymywali stada na obszarach objętych afrykańskim pomorem...

Śledź nas

21,252FaniLubię to
395ObserwującyObserwuj
6,720SubskrybującySubskrybuj

Ostatnie artykuły