Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii (dawniej: Rolniczy) Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu może poszczycić się najstarszym rodowodem rolniczego kształcenia uniwersyteckiego w Wielkopolsce.

| prof. dr hab. Anna Kryszak, Dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UPP

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku stworzyło zapotrzebowanie na wykształcone kadry zawodowe dla wielu dziedzin gospodarki narodowej, w tym także rolnictwa. Odpowiedzią na to wyzwanie było otwarcie 7 maja 1919 roku Wszechnicy Piastowskiej z Wydziałem Rolniczo-Leśnym. W okresie międzywojennym Wydział ten stopniowo stawał się coraz silniejszym ośrodkiem naukowym i dydaktycznym. Niestety, jego działalność oraz całego Uniwersytetu Poznańskiego została przerwana we wrześniu 1939 roku. Jednakże nawet w warunkach okupacji niemieckiej Wydział Rolniczo-Leśny działał w Warszawie w strukturach Uniwersytetu Ziem Zachodnich.

W lutym 1945 roku zaczęto na nowo organizować Wydział Rolniczo-Leśny, a mimo poniesionych dużych strat kadrowych i materialnych – już w kwietniu wznowiono zajęcia dydaktyczne. Wydział stopniowo uzupełniał kadrę oraz odbudowywał warsztaty do pracy naukowej i dydaktycznej. Z dniem 1 września 1948 roku uzyskał status samodzielnego Wydziału Rolniczego jeszcze w strukturach Uniwersytetu Poznańskiego. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1951 roku Wydział Rolniczy wszedł w struktury nowo utworzonej Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu.

Usamodzielnienie się uczelni, a wraz z nią Wydziału Rolniczego, było związane z silnym rozwojem organizacyjnym, za którym postępował rozwój kadry, bazy naukowej i dydaktycznej, a także lokalowej itp. Przez kolejne lata Wydział Rolniczy powiększał się i zmieniał swoje oblicze, czego wyrazem są kolejne zmiany struktury organizacyjnej i dostosowywanie się do aktualnego profilu prowadzonych badań naukowych oraz do związanych z tym kierunków studiów. Wyrazem tego procesu było powoływanie na uczelni nowych wydziałów na bazie katedr funkcjonujących na Wydziale Rolniczym, a mianowicie: Wydziału Zootechnicznego (1951), Wydziału Ogrodniczego (1956), Wydziału Technologii Rolno Spożywczej (1968), Wydziału Melioracji Wodnych (1970) oraz Wydziału Ekonomiczno-Społecznego (2006), a w pewnym stopniu także Wydziału Technologii Drewna.

Dziś Wydział jaśnieje pod szyldem Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii w strukturze Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W panoramie uczelni o przyrodniczo-rolniczym charakterze jest wydziałem przewodnim w sferze naukowej, dydaktycznej, kadrowej i materialnej. O randze naukowej WRiB świadczy posiadanie uprawnień do doktoryzowania w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinach: agronomia, inżynieria rolnicza, biotechnologia oraz ochrona i kształtowanie środowiska, natomiast stopień doktora habilitowanego nadaje w dyscyplinach: agronomia oraz inżynieria rolnicza i biotechnologia.

Kształcenie studentów na WRiB odbywa się na 6 kierunkach: Rolnictwo, Biotechnologia, Inżynieria rolnicza, Ochrona Środowiska, Ekoenergetyka oraz Informatyka stosowana. Wiedza studnetów, nabyte umiejętności i kompetencje sprawiają, iż są oni konkurencyjni na rynku pracy, a często już w krótkim czasie awansują, zajmując znaczące i decyzyjne stanowiska w firmach i instytucjach. Wierzę, że nasi absolwenci są tak samo dumni ze swojej Alma Mater, jak my jesteśmy dumni z nich.

Mimo upływu czasu i wielu zmian WRiB pozostaje wierny swojej nazwie i tradycji akademickiej. W Roku Jubileuszu 100-lecia istnienia jest nowoczesną i bardzo silną jednostką naukowo-dydaktyczną. Swoją pozycję naukową zawdzięcza całej akademickiej społeczności, uczonym – ich pracy, pasji i wizji.

Tradycja Wydziału, jego kadra, interdyscyplinarny charakter badań, pozycja naukowa, nowoczesność i innowacyjność oraz absolwenci, poszukiwani na rynku pracy, stanowią ważne argumenty dla młodych ludzi zachęcające do wstąpienia na Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii oraz zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji na jednym z prowadzonych kierunków studiów.

Jednocześnie jako Dziekan, pragnę serdecznie zaprosić wszystkich, a szczególnie Absolwentów, którzy przyczynili się do osiągnięcia przez Wydziałm dzisiejszej pozycji, do wspólnego świętowania Jubileuszu. Obchody 100-lecia WRiB w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 w budynku Biocentrum (ul. Dojazd 11), będą stanowiły doskonałą okazję do ponownego spotkania się oraz wspomnienia czasów studenckich.