Regulamin konkursu “Na roli jak w niebie, bo pracuję u siebie”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Na roli jak w niebie, bo pracuję u siebie” jest „Agro Wydawnictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Suchym Lesie pod adresem ul. Bajkowa 4, 62-002 Suchy Las, numer telefonu: +48 791 790 901, adres e-mail: agroprofil@agroprofil.pl.
 2. Regulamin konkursu jest wiążący dla organizatora i uczestników konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w konkursie, prawa i obowiązki organizatora oraz prawa i obowiązki uczestników konkursu.
 3. Konkurs prowadzony jest w celu promocji działalności organizatora i partnera konkursu.
 4. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 5. Fundatorem nagród w konkursie jest organizator.
 6. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany i sponsorowany przez portal Facebook.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
 2. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie konkursu, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada swój profil w portalu Facebook.
 3. Uczestnik przesyłając zgłoszenie udziału w konkursie oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nim zawartych.
 4. Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w konkursie upoważnia organizatora do wykluczenia uczestnika z konkursu.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, loterią fantową ani żadną inną grą, w której zwycięstwo jest uzależnione od przypadku.
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy w terminie od dnia 04.08.2020 r. do dnia 23.08.2020 r. wykonać zadanie konkursowe opisane w ust. 3 poniżej.
 3. Zadanie konkursowe polega na dodaniu komentarza ze zdjęciem o tematyce konkursowej pod postem konkursowym i zebranie pod nim jak największej ilości polubień. Na uczestnika z najlepszym przekazem dot. Tematyki konkursowej czeka również nagroda specjalna.
 4. Zgłoszenie do konkursu nie może zawierać treści niecenzuralnych, obraźliwych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami oraz naruszać praw osób trzecich.
 5. Poprzez zgłoszenie do konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszenie konkursowe nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych praw osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia.
 6. Poprzez przesłanie zgłoszenia do konkursu każdy uczestnik akceptuje tym samym postanowienia regulaminu oraz jednocześnie oświadcza, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa.

§ 4. Wybór laureata konkursu

 1. Laureatami zostaną uczestnicy, którzy osiągną największą liczbę polubień swoich komentarzy oraz osoba, która wykona fotografię z najlepszym przekazem.
 2. W dniu 25.08.2020 r. osoba koordynująca profil organizatora w portalu, w którym jest organizowany konkurs, poda informację o rozstrzygnięciu konkursu poprzez podanie jego laureatów.
 3. Organizator skontaktuje się z laureatami poprzez portal Facebook celem pobrania danych potrzebnych do wysłania nagrody.
 4. W odpowiedzi na wiadomość otrzymaną w celu kontaktu od organizatora przez laureata, laureat podaje następujące dane za pomocą wiadomości wysłanej za pośrednictwem wiadomości na portalu Facebook:

Imię i nazwisko;

Adres zamieszkania;

Adres e-mail;

Telefon;

 1. Podanie danych, o którym mowa w ust. 5 powyżej jest nieodzowne, aby otrzymać nagrodę.

§ 5. Nagrody w konkursie

 1. W ramach konkursu dla laureatów przewidziane są następujące nagrody:

📍 1 miejsce – profesjonalna sesja zdjęciowa zakończona albumem

📍 2 miejsce – bon w wysokości 350 zł (w wybranym sklepie)

📍 3 miejsce – bon w wysokości 150 zł (w wybranym sklepie)

Dodatkowo nagrodzimy jedną osobę bonem wysokości 350 zł (w wybranym sklepie) za najlepszy przekaz na fotografii związanej z motywem konkursu.

Przygotowaliśmy również 15 wyróżnień – za które otrzymacie t-shirty! Wyróżnienia wybierać będzie redakcja AgroProfil!

 1. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, prawo do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego), jak również możliwość przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią.

§ 5. Prawa autorskie

 1. Uczestnik przesyłając zgłoszenie do konkursu, w momencie uzyskania przez niego statusu laureata, przenosi na organizatora autorskie prawa majątkowe do powstałego utworu, na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy i/lub kopii techniką drukarską, wszelkimi technikami graficznymi, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym za pośrednictwem sieci teleinformatycznych np. Internetu);

3) na wszelkich innych polach eksploatacji znanych w chwili wysłania zgłoszenia do konkursu.

 1. Laureat zezwala organizatorowi na włączenie utworu do utworów zbiorowych i/lub połączenie utworu z innymi utworami w celu wspólnego rozpowszechniania.
 2. Laureat przenosi na organizatora wyłączne prawo do wykonywania i zezwalania innym osobom na wykonywanie praw zależnych w stosunku do utworu.
 3. Z tytułu przeniesienia przez laureata prawa własności utworu do korzystania z niego na polach eksploatacji wyżej wskazanych, laureatowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie oprócz wartości nagrody przewidzianej w konkursie. Otrzymana przez laureata nagroda wyczerpuje w całości roszczenia laureata z tytułu przeniesienia autorskiego prawa majątkowego.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych

Niniejszym informujemy Pana/Panią, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, które gromadzimy w związku z Pana/Pani udziałem w organizowanym przez nas konkursie.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Agro Wydawnictwo Sp. z o. o.

Zakres przetwarzanych danych

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe gromadzone w związku z udziałem w organizowanym przez nas konkursie. Pośród tych danych mogą znajdować się, w szczególności, następujące informacje:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • adres zamieszkania.

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • przeprowadzenie konkursu, w tym wyłonienie zwycięzców i wydanie nagród, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • wywiązanie się z obowiązków podatkowych związanych z wydaniem nagród w konkursie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń związanych z konkursem, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • prowadzenie działań marketingowych, jeżeli biorąc udział w konkursie, wyraził Pan / Pani zgodę na taki cel przetwarzania danych osobowych.

Odbiorcy danych

W przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych mogą brać udział następujące podmioty:

 1. hostingodawca – w zakresie przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym na serwerze skrzynki pocztowej,
 2. Google – w zakresie korzystania z usług w ramach pakietu G-Suite, w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych,
 3. dostawca systemu mailingowego – w zakresie korzystania z systemu mailingowego, w ramach którego dochodzi do przetwarzania danych osobowych,
 4. biuro rachunkowe – w zakresie prowadzenia księgowości, która związana jest z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w dokumentach księgowych,
 5. obsługa IT – w zakresie świadczenia obsługi informatycznej, która może wiązać się z dostępem do danych osobowych przetwarzanych w ramach zasobów informatycznych,
 6. podwykonawcy – w zakresie świadczenia usług, które wiążą się z dostępem do danych osobowych.

Wszystkie powyższe podmioty biorą udział w procesie przetwarzania danych osobowych na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wszystkie te podmioty zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do Urzędów Skarbowych w ramach wypełniania obowiązków związanych z rozliczeniami publiczno-prawnymi. Pana/Pani dane osobowe mogą być również przekazywane innym organom lub instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jeżeli będzie to konieczne do wypełniania obowiązków nałożonych przepisami prawa lub dochodzenia swoich praw.

W sytuacji, w której konieczne byłoby skorzystanie przez nas z profesjonalnej pomocy prawnej, Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do kancelarii prawnych świadczących na naszą rzecz pomoc prawną w zakresie, w jakim jest to konieczne do dochodzenia naszych praw lub obrony przed roszczeniami.

Przekazywanie danych do państw trzecich

W związku z korzystaniem z usług Google, dochodzi do przekazywania danych do państw trzecich w związku z ich przechowywaniem na serwerach zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Google zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowane mechanizmy zgodności, takie jak programy certyfikujące lub standardowe klauzule umowne.

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania konkursu oraz przez Agro Wydawnictwo Sp. z o. o. od jego zakończenia. Jeżeli wydanie nagrody będzie wiązało się z obowiązkami podatkowymi, dane osobowe będą przechowywane w ramach dokumentacji księgowej przez czas wymagany przez przepisy prawa. Jeżeli wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, dane będą przechowywane do czasu cofnięcia tej zgody.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane, może Pan/Pani żądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan/Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem/Panią działań, jeżeli Pana/Pani zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan/Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan/Pani wskazać nam Pana/Pani szczególną sytuację, która Pana/Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pana/Pani praw lub też, że Pana/Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (ma Pan/Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan/Pani nam dostarczył na podstawie umowy lub Pana/Pani zgody; może nam Pan/Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan/Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail agroprofil@agroprofil.pl. Prosimy pamiętać, że przed realizacją Pana/Pani uprawnień będziemy musieli odpowiednio Pana/Panią zidentyfikować.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem udziału w konkursie.