Produkty bez GMO

We współczesnym świecie, w którym informacja wizualna odgrywa bardzo ważną rolę, czytelne znakowanie przekazu spełnia istotną funkcję.
Dotyczy to szczególnie zjawisk związanych z rozwojem nowoczesnych technologii, takich jak np.: żywność genetycznie modyfikowana (GMO), a także jej przeciwieństwa, czyli produktów wytworzonych bez zastosowania tego rodzaju metod.
Obecnie trwają prace nad uregulowaniem powyższych kwestii. Nowe regulacje służyć mają ujednoliceniu znaku graficznego stosowanego w przypadku żywności i pasz wyprodukowanych bez stosowania GMO. Innym tematem podejmowanym przy tej okazji, jest ujednolicenie zasad karmienia zwierząt, z których lub od których pozyskiwane będą produkty żywnościowe podlegające takiemu znakowaniu. W zamyśle twórców proponowanych zmian, da to konsumentom bezwzględną pewność, że żywność oznakowana jako wolna od GMO, spełnia tego rodzaju oczekiwania jakościowe.

Publiczne konsultacje

2 sierpnia 2019 r. rozpoczęły się konsultacje publiczne projektów dwóch rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowanych na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (Dz. U. poz. 1401).
Producenci, przedsiębiorcy i hodowcy zainteresowani przystąpieniem do znakowania swoich produktów jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych, a także organizacje konsumenckie, mogą zgłaszać uwagi do projektów w terminie do 1 września 2019 r.
Projekty wspomnianych rozporządzeń dostępne są na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy – Proces Legislacyjny : www.bip.rcl.gov.pl i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.gov.pl

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródła: Rządowe Centrum Legislacji w zakładce Rządowy – Proces Legislacyjny – www.bip.rcl.gov.pl i strona: www.gov.pl